Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

UHC Dual Complete HI-S001 (PPO D-SNP) Mga Kasangkapan sa Paghahanap

Mga county ng Hawaii, Honolulu, Kalawao, Kauai at Maui

Nakatuon kami sa pagpapabuti sa iyong kalusugan at kagalingan. Ang mga miyembro ay may access sa mga espesyal na serbisyo sa behavioral health, na kinabibilangan ng mental health at maaaring kabilang ang paggagamot sa paggamit ng substance. Maaaring mag-iba ang mga serbisyo sa coverage batay sa eligibility. 

Maghanap ng mga provider, klinika, at center ng paggagamot

Maghanap Ng Gamot

Ang opsyon sa paghahanap na ito ay available lang para sa mga gumagamit ng desktop. Tandaan na maaari kang mag-download ng listahan ng mga sakop na gamot sa ibaba.

Maghanap ng mga gamot na sakop ng aming plano

Mga Pormularyo

Kahilingan sa Paunang Pahintulot sa Parmasya

Magsumite ng Kahilingan sa Paunang Pahintulot sa Parmasya sa OptumRx.

Mag-apela ng Pasya sa Coverage

Kung gumawa kami ng pasya sa coverage at hindi ka nasisiyahan sa pasyang ito, maaari mong "i-apela" ang pasya. Ang apela ay isang pormal na paraan ng paghiling sa aming i-review at baguhin ang isang pasya sa coverage na aming ginawa.

Mag-click dito upang magpadala ng email kasama ang iyong kahilingan sa apela.

Katibayan ng Saklaw

O kaya, maaari ninyong i-download ang aming Form ng Kahilingan sa Pagpapasya ng Coverage ng Gamot, punan ito at ipadala ito sa amin sa pamamagitan ng mail.

Form para sa Direktang Pag-reimburse sa Miyembro ng Parmasya

Mag-download ng Form ng Kahilingan sa Pag-reimburse ng Reseta ng MAPD mula sa OptumRx.

Proseso ng Pagpapalit ng Inireresetang Gamot

Ano ang dapat gawin kung ang iyong mga kasalukuyang inireresetang gamot ay wala sa Listahan ng Gamot (pormularyo) o pinaghihigpitan sa ilang paraan

Wala sa seksyon ng listahan ang mga gamot

Minsan, maaari kang uminom ng inireresetang gamot na wala sa Listahan ng Gamot ng iyong plano o pinaghihigpitan ito sa ilang paraan. Bagong miyembro ka man o nagpapatuloy na miyembro, may paraan para makakuha ng tulong.

Magsimula sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa iyong doktor. Makakatulong ang iyong doktor na magpasya kung may ibang gamot sa Listahan ng Gamot na maaari mong ipalit. Kung walang magandang alternatibong gamot, ikaw, ang iyong kinatawan o ang iyong doktor ay maaaring humingi ng eksepsiyon sa pormularyo. Kung ang naaprubahan ang eksepsiyon, maaari mong patuloy na makuha ang iyong kasalukuyang gamot para sa isang partikular na tagal ng panahon.

I-review ang iyong Ebidensya ng Coverage (EOC) para malaman kung ano mismo ang coverage ng iyong plano. Kung isa kang nagpapatuloy na miyembro, makakatanggap ka ng Taunang Abiso ng mga Pagbabago (Annual Notice of Changes, ANOC). I-review mabuti ang ANOC upang malaman kung sasaluhin ang iyong mga kasalukuyang gamot sa parehong paraan sa darating na taon.

Magpalit ka man ng mga gamot o naghihintay ng pag-apruba sa eksepsiyon, maaari kang maging eligible para sa transition supply sa iyong kasalukuyang gamot.

 • Dapat mong makuha ang iyong 1-buwang supply, tulad ng inilarawan sa EOC, sa unang 90 araw ng pagiging miyembro sa plano bilang isang bagong miyembro O sa loob ng unang 90 araw ng taon ng kalendaryo kung ikaw ay isang nagpapatuloy na miyembro at nakaranas ang iyong gamot ng negatibong pagbabago sa pormularyo.
 • Maaari ka ring maging karapat-dapat para sa isang beses, pansamantalang 1 buwang suplay kung kwalipikado ka para sa isang emergency na pagpuno habang naninirahan sa isang pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga (LTC) pagkatapos ng unang 90 araw bilang isang bagong miyembro o nakatagpo ka ng isang pagbabago sa antas ng pangangalaga.
 • Kung isusulat ng iyong doktor ang iyong reseta para sa mas kaunting araw at ang reseta ay may mga muling pagkuha, maaari mong punan muli ang gamot hanggang sa makatanggap ka ng hindi bababa sa 1-buwang suplay, tulad ng inilarawan sa iyong EOC.

Mga bagong miyembro

Bilang bagong miyembro ng plano, maaaring kasalukuyan kang umiinom ng mga gamot na wala sa pormularyo ng plano (listahan ng gamot), o nasa pormularyo ang mga ito ngunit pinaghihigpitan sa ilang paraan.

Sa mga sitwasyong tulad ng mga ito, magsimula sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga naaangkop na kahaliling gamot na available sa pormularyo. Kung walang mahahanap na mga naaangkop na alternatibo, maaari kang humiling o ang iyong doktor ng eksepsyon sa pormularyo. Kung maaaprubahan ang eksepsyon, maaari mong makuha ang gamot sa loob ng isang partikular na panahon.

Sa panahon ng unang 90 araw ng iyong pagiging miyembro sa plano kung isa kang bagong miyembro, maaari kang humiling ng hindi bababa sa 1-buwang supply, gaya ng inilarawan sa Ebidensya ng Coverage ng iyong plano.

Sa panahon ng unang 90 araw ng taon ng kalendaryo kung nasa plano ko noong nakaraang taon at ang iyong gamot ay nakatagpo ng negatibong pagbabago sa pormularyo, maaari kang humiling ng hindi bababa sa 1 buwang supply, gaya ng inilarawan sa Ebidensya ng Coverage ng iyong plano.

Ang mga miyembro na may hindi planadong mga paglipat gaya ng mga paglabas sa ospital (kabilang ang mga psychiatric na ospital) o mga pagbabago sa antas ng pangangalaga (ibig sabihin, pagpapalit ng mga pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga, paglabas at pagpasok sa pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga, pagwawakas sa saklaw ng Part A sa loob ng pasilidad ng skilled nursing, o tinatapos ang coverage ng hospice at ibabalik sa coverage ng Medicare) anumang oras sa taon ng plano. Maaari kang humiling ng hindi bababa sa 1 buwang supply, gaya ng inilarawan sa Ebidensya ng Coverage ng iyong plano.

Mga nagpapatuloy na miyembro

Bilang isang nagpapatuloy na miyembro ng plano, nakakatanggap ka ng Taunang Abiso ng Mga Pagbabago (Annual Notice of Changes o ANOC). Maaaring mapansin mo na ang isang gamot na kasalukuyan mong iniinom ay wala sa pormularyo ng paparating na taon o nasa pormularyo ngunit pinaghihigpitan sa ilang paraan sa paparating na taon.

Simula Oktubre 15, 2023, maaari kang humiling ng 2024 review ng coverage. Kung naaprubahan ang iyong kahilingan, masasalo ng plano ang gamot hanggang Enero 1, 2024.

Kung ang iyong gamot ay napapailalim sa mga bagong paghihigpit ng pormularyo sa Enero 1, 2024 at hindi mo natalakay sa iyong doktor ang paglipat sa isang alternatibong pormularyo ng gamot o ipinagpatuloy ang isang pagbubukod sa pormularyo, maaari kang makatanggap ng pansamantalang supply sa loob ng unang 90 araw ng bagong taon ng kalendaryo kapag pumunta ka sa isang parmasya sa network. Ito ay hindi bababa sa 1 buwang supply, tulad ng inilarawan sa Ebidensya ng Coverage ng iyong plano, upang mabigyan ka ng oras na matalakay ang alternatibong paggagamot sa iyong doktor o upang magpatuloy sa isang eksepsyon sa pormularyo.

Kung nakatira ka sa isang pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga, maaari kang makakuha ng maraming refill hanggang sa maabot mo ang hindi bababa sa 31 araw na supply, kasama na kapag nagpamahagi ng mga reseta para sa mas kaunti sa nakasulat na dahi dahil sa mga pag-edit sa paggamit ng gamot na batay sa naaprubahang label ng produkto.

Maaaring may mga hindi nakaplanong paglipat gaya ng mga paglabas sa ospital o mga pagbabago sa antas ng pangangalaga (ibig sabihin, pagpapalit ng pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga o sa linggo bago o pagkatapos ng paglabas sa pangmatagalang pangangalaga, pagtatapos ng pananatili sa skilled nursing facility at pagbalik sa coverage ng Part D o kapag inalis sa pangangalaga sa hospisyo) na maaaring maganap anumang oras. Kung niresetahan ka ng gamot na wala sa pormularyo namin o pinaghihigpitan ang iyong kakayahang makuha ang iyong mga gamot sa ilang paraan, maaaring hilingin sa iyong gamitin ang proseso ng eksepsyon ng plano. Para sa karamihan ng mga gamot, maaari kang humiling ng isang beses na pansamantalang supply na hindi bababa sa isang buwan, tulad ng inilarawan sa Ebidensya ng Coverage ng iyong plano, upang mabigyan ka ng oras na matalakay ang alternatibong paggagamot sa iyong doktor o upang magpatuloy sa isang eksepsyon sa pormularyo.

Para sa mga miyembro na nasa plano nang higit sa 90 araw at naninirahan sa isang pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga (LTC) at nangangailangan ng supply kaagad, sasaluhin namin ang hindi bababa sa 31-araw na pansamantalang suplay, gaya ng inilarawan sa Ebidensya ng Coverage ng iyong plano.

Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa patakaran sa paglipat na ito o nangangailangan ng tulong sa paghiling ng eksepsyon sa pormularyo, makipag-ugnayan sa isang kinatawan ng mga serbisyo sa miyembro.

Para sa impormasyon sa proseso ng paglipat ng inireresetang gamot sa Spanish, pumunta sa Mga Form at Resource at tingnan ang seksyon na 5.2 ng iyong Ebidensya ng Coverage (Spanish) para sa karagdagang impormasyon.

Kung wala ka nang gamot pagkatapos makatanggap ng pansamantalang suplay sa paglipat at nakikipagtulungan ka sa iyong tagapagreseta upang magpalit sa alternatibong gamot o humiling ng eksepsiyon, tawagan ang numero sa iyong ID kard bilang miyembro o makipag-ugnayan sa Serbisyo sa Customer ng UnitedHealthcare. 

Nauugnay na Impormasyon

Maaaring mahanap ang Form ng Kahilingan sa Pagpapasya ng Coverage sa ilalim ng seksyong Mag-apela ng Pasya sa Coverage sa page na ito.

Programa sa Pamamahala ng Therapy Gamit ang Gamot

Ang programang Medication Therapy Management (MTM) ng UnitedHealthcare ay binuo ng isang team ng mga pharmacist at doktor. Ang programang MTM ay nagbibigay sa mga miyembro ng comprehensive medication review (CMR) kasama ng isang pharmacist o iba pang kwalipikadong provider ng pangangalagang pangkalusugan. Tumutulong ang programa sa mga miyembro na maunawaan ang kanilang coverage sa gamot at kung paano gagamitin ang kanilang mga gamot, at nagbibigay din ito ng kaalaman sa mga miyembro tungkol sa mga potensyal na mapaminsalang interaksyon at/o panganib ng mga side effect ng gamot.

Paano Maging Kwalipikado
Ang Kailangan Mong Gawin
Ano’ng Susunod

Paano Maging Kwalipikado
Magagamit ang programang ito nang wala kang karagdagang gastos. Awtomatiko kang ie-enroll sa programang Medication Therapy Management kung ikaw ay:

 • gumagamit ng walo (8) o higit pang mga pangmatagalang gamot ng Part D, at
 • may tatlo (3) o higit pang mga pangmatagalang kondisyon sa kalusugan mula sa sumusunod na listahan:
  • Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
  • Diabetes
  • Pagpalya ng Puso
  • Mataas ang Cholesterol
  • Osteoporosis
 • at ay malamang na gumastos ng higit sa $5,330 bawat taon sa mga sakop na gamot sa Part D

OR

 • nasa isang Programa sa Pamamahala ng Gamot upang makatulong na mas mahusay na mapamahalaan at ligtas na magamit ang mga gamot tulad ng para sa pananakit. 

Ang Kailangan Mong Gawin
Sa loob ng 60 araw ng pagiging eligible para sa programang MTM, makakatanggap ka ng alok sa pamamagitan ng mail para makumpleto ang Comprehensive Medication Review (CMR). Maaari mo ring matanggap ang alok na ito sa pamamagitan ng telepono.

Maaari mong kumpletuhin ang CMR sa pamamagitan ng telepono o nang personal kasama ang isang kwalipikadong provider ng pangangalagang pangkalusugan. Tatagal ito nang humigit-kumulang 30 minuto. Ire-review ng pharmacist o kwalipikadong provider ng CMR ang iyong history ng paggagamot, kasama ang mga inireresetang gamot at gamot na nabibili nang walang reseta, at tutukuyin ang anumang mga isyu.

Ano’ng Susunod
Sa loob ng 14 (na) araw pagkatapos ng CMR, makakatanggap ka ng isang pakete na naglalaman ngsummary ng review kasama ang mga tinalakay na aksyong dapat gawin at isang listahan ng mga gamot na iniinom mo at kung bakit mo iniinom ang mga ito. Maaaring kapaki-pakinabang ito kapag nakikipagkita ka sa iyong doktor o pharmacist. Ang mga resulta ay maaaring ipadala sa iyong doktor. Bukod dito, ang mga miyembro sa programang MTM ay makakatanggap ng impormasyon tungkol sa ligtas na pagtapon ng mga inireresetang gamot kabilang ang mga controlled substance.  

Maaari ka ring mag-download ng blangkong Listahan ng Gamot (nasa PDF) para sa iyong personal na paggamit.

Bukod sa CMR, magsasagawa ng mga Targeted Medication Review nang hindi bababa sa kada quarter. Ginagawa ito upang makahanap ng anumang interaksyon sa pagitan ng mga gamot o iba pang alalahanin sa gamot. Ipapadala ang mga pagrepaso na iyon sa iyong doktor.

Ang programang Pamamahala sa Medication Therapy ay hindi benepisyo ng plano. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa programa ng UnitedHealthcare na Pamamahala sa Medication Therapy, mangyaring tawagan ang numero sa likod ng inyong member ID card ng plano o maaari ninyong tawagan ang clinical call center team ng OptumRx MTM sa 1-866-216-0198, TTY 711, Lunes – Biyernes 9AM – 9PM EST.

Paghahanap ng Dental Provider

Humanap ng dentista sa inyong lugar.

 • Mag-click sa "Maghanap ng Dentista" sa ibaba upang simulan ang inyong paghahanap. May lalabas na bagong window para sa myuhc.com. 
 • Piliin ang "Maghanap ng Dentista," pagkatapos ay "PAMBANSANG NETWORK NG MEDICARE" mula sa listahan ng mga plano para sa ngipin.

Maghanap ng Dentista

Maghanap ng parmasya

Maaari ka ring pumunta sa OptumRx upang mag-order at pamahalaan ang iyong mga inireresetang gamot online.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink