Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

UnitedHealthcare Community Plan - Indiana Hoosier Care Connect

Medicaid

Ang Hoosier Care Connect ay isang programang nagseserbisyo sa mga miyembrong may edad na, bulag o may kapansanan, kasama rin ang mga batang nasa ilalim ng pangangalaga ng ampunan, at mga ward ng Estado.

 • UnitedHealthcare Community Plan - Indiana Hoosier Care Connect Steps to Enroll
 • Tingnan ang Eligibility (magbubukas ng modal window)

Mga Benepisyo at Feature

Pangangalaga Habang Walang Sakit at Kapag May Sakit

Matutulungan ka naming makakuha ng mga libreng serbisyo upang matulungan kang maging malusog at manatiling malusog. Kabilang dito ang mga serbisyong tulad ng:

 • Pagpapaospital Wala kang babayaran para sa pangangalaga sa isang ospital.
 • Mga Serbisyong Therapy. Mga pagbisita para sa therapy upang matulungan kang gumaling o maabot ang iyong potensyal.
 • Nurse Hotline. Makipag-usap sa isang rehistradong nars 24/7.
 • Mga Regular na Medikal na Pagbisita. Mga taunang konsulta upang makatulong na mapanatili kang malusog at ang iyong pamilya.
 • Mga Screening sa Kalusugan at Pagbabakuna. Mga regular na screening at pagbabakuna upang makatulong na pumrotekta laban sa sakit.
 • Mga Virtual na Pagbisita. Makipag-ugnayan online sa isang doktor sa pamamagitan ng isang smart phone o computer para sa mga hindi emergency na pagbisita. Tingnan ang UHC Doctor Chat sa ibaba para sa higit pang impormasyon.

Ang behavioral health ay tungkol sa iyong nararamdaman at pagkilos. Tinatawag din itong mental health. Napakahalaga ng iyong mental health. Ang lahat ng miyembro ng Hoosier Care Connect ay makakakuha ng mga serbisyo sa mental health at pagkalulong. Maaari kang magpatingin sa sinumang doktor na nasa network nang walang referral para sa paggamot sa outpatient.

Makakakuha ka ng mga serbisyo sa behavioral health nang walang referral mula sa iyong PMP. Kung minsan, mainam na makipag-usap sa iyong PMP tungkol sa anumang mga problema sa kalusugan ng pag-uugali na sa tingin mo ay mayroon ka. Sa ganoong paraan, makakatulong ang iyong PMP na i-refer ka sa isang provider ng serbisyo sa behavioral health na nakikipagtulungan sa amin. Kung gusto mong maghanap ng isang provider ng serbisyo sa kalusugan sa pag-uugali nang mag-isa, maaari kang makahanap nito anumang oras at gumawa ng appointment. Maaari ka ring tumawag sa mga Serbisyo sa Miyembro sa 1-800-832-4643, TTY 711, para sa tulong.

Sinasalo namin ang:

Mga Serbisyo sa Behavioral Health 

 • Therapy sa indibidwal, grupo, at pamilya 
 • Mga serbisyo sa behavioral health ng outpatient 
 • Mga serbisyo sa behavioral health ng inpatient 
 • Mga espesyalisadong serbisyo sa behavioral health para sa mga batang may autism

Mga Serbisyo sa Substance Use Disorder 

 • Paggagamot sa outpatient gamit ang opioid (gamot sa pananakit) 
 • Paggagamot sa tahanan
 • Naka-target na pamamahala sa sitwasyon

Ang mga karagdagang resource para sa kalusugan ay matatagpuan sa myuhc.com/CommunityPlan. Hanapin ang balanse, suporta at pangangalaga na kailangan mo upang mabuhay ng pinakamalusog na posible.

Kung naniniwala kang kailangan mo ng access sa mga serbisyo sa behavioral health, makipag-usap sa iyong PMP o tumawag sa mga Serbisyo sa Miyembro para sa tulong.

Maghanap ng espesyalista sa kalusugan ng pag-uugali

Paano kung mayroon akong krisis sa kalusugan ng pag-uugali?
Palagi kang saklaw para sa emergency sa kalusugan ng pag-uugali, kalusugan ng isip, paggamit ng droga o alak. Ang emergency ay isang kondisyon sa kalusugan ng pag-uugali na biglang dumarating, maaaring humantong sa pagkamatay, masakit, o iba pang malalang sintomas na kailangang magamot kaagad.

Ang mga serbisyong pang-emergency ay saklaw saanman sa Estados Unidos. Kung iniisip mong mayroon kang emergency na maaaring humantong sa pagkamatay, tawagan ang 911 o pumunta sa pinakamalapit na ospital kung saan matutulungan ka ng mga provider ng serbisyo sa emergency.

Sa lalong madaling panahon, pakitawagan kami para sa pagsubaybay na pangangalaga sa kalusugan ng pag-uugali pagkatapos ng emergency.

Ang krisis sa kalusugan ng pag-uugali ay isang sandali kung saan ang pag-uugali ng isang tao ay maaaring maglagay sa kanyang sarili o sa ibang tao sa panganib, lalo na kung hindi sila makatanggap ng tulong, tulad ng:

 • Nagbabanta o nagsasalita tungkol sa pananakit o pagpatay sa kanilang sarili
 • Pakiramdam ay wala nang pag-asa
 • Nakakaramdam ng galit o hindi makontrol na galit
 • Pakiramdam ay nakulong, na parang wala nang labasan
 • Nakikisali sa walang ingat na pag-uugali
 • Nakakaramdam ng pagkabahala, pagkabalisa, o hindi makatulog
 • Dumadalas ang paggamit ng alak o droga
 • Lumalayo sa mga kaibigan at pamilya
 • Nakakaranas ng mga labis na pagbabago sa emosyon
 • Wala nang nakikitang dahilan para mabuhay

Mga Serbisyo sa Krisis:
Kung sa tingin mo ay mayroon kang emergency, saan ka man naroroon, tawagan ang 911 o pumunta sa pinakamalapit na ospital kung saan matutulungan ka ng mga provider ng serbisyo sa emergency. Sa lalong madaling panahon, tawagan ang iyong doktor o provider ng serbisyo sa kalusugan ng pag-uugali upang mag-iskedyul ng follow-up na pangangalaga pagkatapos ng emergency.

Kung kailangan mo ng makakausap, narito kami para sa iyo. Kung pakiramdam mo ay hindi pa oras para tumawag 911 ngunit nangangailangan ka ng tulong sa lalong madaling panahon, maaari kang tumawag sa aming Hotline sa Krisis ng Pag-uugali 24/7 sa 1-855-780-5955. Maaari ka ring mag-dial sa 988 para sa tulong anumang oras.

Online: http://www.suicidepreventionlifeline.org

Ang higit pang mga mapagkukunan para sa kalusugan ay maaaring ibigay ng iyong tagapamahala ng pangangalaga sa kalusugan ng pag-uugali. Hanapin ang balanse, suporta, at pangangalaga na kailangan mo upang mabuhay ng pinakamalusog na posible. Tawagan ang iyong Nabigador ng Serbisyo sa Miyembro at hilingin na kumonekta sa isang tagapamahala ng pangangalaga.

Wala nang mas mahalaga pa sa kalusugan at kapakanan mo at ng iyong sanggol. Ito ang dahilan kung bakit kabilang sa aming mga benepisyo sa plano ang:

 • Mga Pagpapatingin Habang Nagbubuntis. Pangangalaga para sa iyo bago ipanganak ang iyong sanggol. 
 • Pagpili ng Doktor. Humanap ng doktor o OB/GYN na pinagkakatiwalaan mo sa aming network. 
 • Healthy First Steps®. Karagdagang suporta upang tulungan kayo ng iyong sanggol na manatiling malusog. Kumuha ng mga kapaki-pakinabang na regalo para sa iyo at sa iyong sanggol.
 • Mga Serbisyong Pamamahala ng Pangangalaga. Para sa mga mataas ang panganib na pagbubuntis sa panahon ng pagbubuntis at sa loob ng dalawang buwan pagkatapos ng panganganak.
 • Mga Pagpapatingin Pagkatapos ng Panganganak. Pangangalaga para sa iyo pagkatapos ipanganak ang iyong sanggol. 

Ang aming mga serbisyo sa koordinasyon ng pangangalaga ay tutulong sa iyo at sa iyong mga doktor na tugunan ang iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan. Ang aming layunin ay tulungan kang makuha ang tamang pangangalaga sa tamang oras at sa tamang lugar. Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iyo at sa iyong mga doktor sa iyong indibidwal na plano sa pangangalaga. Iniuugnay namin ang lahat ng iyong mga pangangailangan kabilang ang pisikal, kalusugan ng pag-uugali, at mga pangangailangang panlipunan. Kasama sa koordinasyon ng pangangalaga ang:

 • Pamamahala ng kumplikadong pangangalaga
 • Pamamahala sa pangangalaga
 • Pamamahala sa sakit

Kung mayroon kang hika, diabetes, o iba pang kundisyon sa kalusugan, maaasahan mo kami. Gusto ng mga Care Manager na matuto nang higit pa tungkol sa iyo. Matutulungan ka nila na malaman ang tungkol sa pangangalaga sa sarili at kung paano humingi ng tulong sa iba. Maaaring makipagpulong ang mga Care Manager sa iyong PMP at iba pang mapagkukunang pangkalusugan upang matiyak na sila ay nagtutulungan. Ang mga Tagapamahala ng Pangangalaga ay nagtatrabaho upang matiyak na mayroon ka ng lahat ng serbisyong kailangan mo, kabilang ang mga serbisyong hindi medikal tulad ng pagkain at pabahay. Kasama sa aming mga programa ang pagsusuri, gamot, paggamot, edukasyon, suporta at mga supply:

 • ADHD
 • Hika
 • Autismo at mga karamdamang tulad nito
 • Pagbara na Pagpalya ng Puso o Congestive Heart Failure 
 • COPD
 • Sakit sa Ugat ng Puso o Coronary Artery Disease 
 • Depresyon
 • Diabetes
 • Sakit sa puso
 • Hepatitis
 • HIV
 • Altapresyon o mataas na presyon ng dugo
 • Sakit sa bato
 • Pagbubuntis
 • Sickle cell na sakit
 • Problema sa Paggamit ng Substance

Mahalaga ang mga regular na pagsusuri sa mata. Ang mga miyembro ay kwalipikado para sa mga regular na pagsusuri sa mata at mga de-resetang salamin sa mata. Tawagan ang iyong doktor upang mag-iskedyul ng regular na pagsusuri sa mata. Maaari kang mag-iskedyul ng appointment sa sinumang kalahok na provider ng pangangalaga sa paningin. 

Ang mga sumusunod na serbisyo sa paningin ay saklaw para sa mga miyembrong wala pang edad na 21: 

 • Isang regular na pagsusuri sa mata bawat taon — walang referral na kailangan 
 • Isang pares ng de-resetang salamin sa mata tuwing labindalawang buwan 

Ang mga sumusunod na serbisyo sa paningin ay saklaw para sa mga miyembrong may edad na 21 taong gulang pataas: 

 • Isang regular na pagsusuri sa mata bawat dalawang taon — walang referral na kailangan 
 • Isang pares ng de-resetang salamin sa mata bawat 5 taon

Ang pagkuha ng taunang pagsusuri sa ngipin ay mahalaga sa iyong kalusugan. Kasama sa aming saklaw ang: 

 • Dalawang pagsusuri at paglilinis bawat taon para sa mga bata at matatanda
 • Bitewing na X-ray nang isang beses kada 12 buwan at isang kumpletong hanay ng mga X-ray kada tatlong taon 
 • Mga maliliit na pagpapanumbalik tulad ng paglalagay ng pasta 
 • Mga pangunahing pagpapanumbalik tulad ng mga crown at root canal (tig-isa kada 12 buwan) 
 • Masinsinang paglilinis at operasyon para sa sakit sa gilagid 
 • Bahagya o buong pustiso, at mga pag-aayos sa mga bahagya o buong pustiso 
 • Sedation at nitrous oxide (kilala bilang laughing gas) kung medikal na kinakailangan

Minsan ang mga tao ay nahihirapang pumunta sa dentista. Maaaring sensitibo silang hawakan. Maaaring kailanganin nila ng karagdagang oras o banayad na pangangalaga. Hayaan kaming tulungan kang mahanap ng tamang dentista para sa iyo o sa iyong pamilya.

Ang lahat ng miyembro ay may libreng benepisyo na tinatawag na UHC Doctor Chat. Ito ay isang video chat sa isang doktor. Available ang Doctor Chat 24/7. Walang appointment na kailangan. Gamitin ito:

 • Kung mayroon kang mga katanungan sa kalusugan
 • Kung hindi ka makapasok upang magpatingin sa iyong primary medical provider
 • Kapag pakiramdam mo ay may sakit ka
 • Kung bago ka sa bayan at hindi ka pa nagpapatingin sa lokal na doktor
 • Kung ikaw ay nalulungkot o nade-depress

Upang mai-download ang panghanap ng app para sa UHC Doctor Chat sa App Store o Google-play. Maaari mo ring bisitahin ang www.uhcdoctorchat.com.
 

Sumali sa HERO Council

Ang HERO ay nangangahulugang Health, Empowerment, Resources, at Opportunities. Mahalaga ang iyong boses. Nakikinig kami. Kaya inaanyayahan namin ang mga miyembro na dumalo sa mga pagpupulong ng ating HERO Council. Ang HERO Council ay isang ligtas na lugar kung saan nasasabi sa amin ng mga miyembro ang kanilang opinyon tungkol sa kanilang coverage sa kalusugan. Nagbabahagi sila ng mga ideya na magpapaganda pa ng mga bagay-bagay para sa lahat. Sasagutin namin ang iyong mga tanong, pakikinggan namin ang iyong mga opinyon, at ibabahagi namin ang bagong impormasyon.

Ginaganap ang mga pagpupulong ng HERO Council sa iba't ibang petsa sa buong Estado. Gusto naming sumali ka sa amin! Ipaalam mo sa amin kung maaari kang dumalo nang personal. Maaari ka ring sumali sa pamamagitan ng telepono. Tumawag sa mga Serbisyo sa Miyembro para sa higit pang mga detalye.

 

Ang pamamahala sa iyong pangangalagang pangkalusugan ay maaaring maging mahirap, lalo na kung marami kang kinakaharap na problema sa kalusugan nang sabay-sabay. Kung kailangan mo ng karagdagang suporta upang lumusog at manatiling malusog, makakatulong kami. Ang lahat ng aming miyembro sa Hoosier Care Connect ay may access sa kani-kanilang sariling Nabigador ng Serbisyo sa Miyembro.

Matutulungan ka ng iyong Nabigador na:

 • Unawain ang programang Hoosier Care Connect
 • Kunin ang impormasyon sa ibang format, tulad ng audio (CD o flash drive), malaking printa, o Braille
 • Maghanap ng doktor, dentista o doktor sa mata
 • Ipaliwanag ang iyong mga benepisyo at saklaw
 • Makipag-usap sa iyo tungkol sa mga espesyal na programang magagamit mo
 • Ikonekta ka sa isang Care Manager kung kinakailangan
 • Maghanap ng mga mapagkukunan na matatagpuan malapit sa iyo upang matulungan ka sa iba pang mga problema tulad ng pagkain, pabahay, transportasyon, trabaho, pagkakaroon ng pakiramdam na ligtas o pagkuha ng edukasyon
 • Tiyaking alam mo ang iba pang mga programa at serbisyo ng Estado na magagamit mo, tulad ng mga benepisyo ng programang SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) o WIC (Women, Infants and Children)
 • Tulungan kang i-update ang iyong personal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan tulad ng address, numero ng telepono, o email
 • Tiyaking alam namin kung paano mo gustong makipag-ugnayan (email, telepono o koreo)
 • Resolbahin ang mga isyu sa mga provider, kabilang ang espesyalidad na pangangalaga at kalusugan ng pag-uugali
 • Tumulong sa mga hamon dahil sa paunang pag-apruba, pagbabayad para sa mga serbisyo, paghahatid ng pangangalaga, at kapakanan ng pamilya

Tumawag sa mga Serbisyo sa Miyembro Lunes hanggang Biyernes mula 8am - 8pm Eastern time, sa 1-800-832-4643, o TTY 711. Sinasagot ang numero ng telepono 24/7 kapag mayroon kang agarang pangangailangan pagkatapos ng mga oras ng trabaho.  

Makakuha ng mga karagdagang benepisyo at suporta. Makakaasa ka sa:

 • Fitness. Libreng access sa maraming gym at online na fitness site. Available din ang mga fitness kit na pambahay. 
 • Libreng telepono. Makakuha ng libreng smartphone na may unlimited talk, text, at data. Bisitahin lang ang mybenefitphone.com
 • Mga Reward sa Pagiging Malusog. Makakuha ng mga reward para sa pagkumpleto ng mahahalagang serbisyong pang-iwas sa sakit.
 • Murang Internet. Makipag-ugnayan sa mga Serbisyo sa Miyembro para makita kung kwalipikado ka.
 • Katumbas na High School. Matutulungan ka naming makuha ang iyong diploma sa high school. 
 • Edukasyon sa Kalusugan. Mga libreng pagtuturo upang matulungang mapabuti ang iyong kalusugan.
 • Tulong sa Wika. Kumonekta sa isang tagasalin sa pamamagitan ng Mga Serbisyo sa Miyembro.
 • Paghinto sa Paninigarilyo. Mga tagapagturo at supply para matulungan kang huminto sa paggamit ng tabako.
 • Kahon ng mga Mahalaga. Punan ang isang maikling survey tungkol sa iyong mga pangangailangang hindi medikal. Kumuha ng isang kahon na puno ng pagkain at mga gamit.
 • Mom’s Meals. Ang iyong care manager ay maaaring magkoordina ng paghahatid ng mga masustansyang pagkain pagkatapos mong ma-discharge mula sa pagka-admit sa ospital. 
 • Alternatibong Pagpapagaling. Kung gumagamit ka ng mga espesyal na bitamina, mga herbal na gamot, masahe o acupuncture, ibinabalik namin ang hanggang $200 ng mga gastos na iyon bawat taon.
 • Suporta sa kalusugan ng isip. Mga app at kasangkapan na tutulong sa iyo na makayanan kapag nalulungkot ka.
 • Chat sa Doktor. Video chat sa isang doktor 24/7.

Makipag-ugnayan sa mga Serbisyo sa Miyembro para matuto pa. Available kami Lunes hanggang Biyernes, 8 AM sa 8 PM Eastern time, sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-800-832-4643, TTY 711.

Alternatibong Pagpapagaling

Kung minsan, may magagandang paraan para gumaan ang pakiramdam na maaaring hindi saklaw ng iyong mga benepisyo. Magbabalik kami ng hanggang $200 bawat taon. Kakailanganin mong magbigay ng mga kopya ng iyong mga resibo para makasali sa programang ito. Kabilang dito ang, ngunit hindi limitado sa:

 • Mga bitamina at mineral
 • Mga halamang gamot
 • Therapeutic massage
 • Acupuncture
 • Mga mahahalagang langis

Suporta sa Hika at COPD

Matutulungan ka naming kontrolin ang iyong hika o COPD.

Kung kailangan mo ng tulong sa pagkuha ng mga serbisyo o supply na kailangan mo, makipag-ugnayan sa mga Serbisyo sa Miyembro. Pwede ka naming tulungan.

 • Kumuha ng mga supply o gamot
 • Gumawa ng appointment sa iyong doktor
 • Ikonekta ka sa isang tagapamahala ng pangangalaga para sa personal na suporta

Pagpili ng Doktor

Magkakaroon ka ng provider ng pangunahing medikal na serbisyo (primary medical provider, PMP) na magiging iyong pangunahing doktor. Ang iyong PMP ay ang taong pinupuntahan mo para sa karamihan ng iyong pangangalaga. Kabilang dito ang mga pagsusuri, paggamot, pagbabakuna, hindi malalang pinsala, at mga alalahanin sa kalusugan. Makipag-usap sa iyong PMP tungkol sa anumang iba pang alalahanin na maaaring mayroon ka. Matutulungan ka ng iyong PMP na magpasya sa mga tamang opsyon para sa iyo.

Ang iyong PMP ay ang iyong pangunahing doktor para sa:

 • Pang-iwas sa sakit na pangangalaga tulad ng mga check-up, pagsusuri sa kanser at pagbabakuna
 • Panggagamot kung mayroon kang sakit o pinsala
 • Mga referral sa mga espesyalista para sa ilang partikular na kundisyon

Gamitin ang Tool sa Panghanap ng Doktor para makita kung nasa aming network ang iyong doktor. Kung wala kang doktor o kung wala sa aming network ang iyong doktor, matutulungan ka naming maghanap ng bago na malapit sa iyo. Maaari mong baguhin ang iyong PMP anumang oras.

Sentro ng Pakikipag-ugnayan ng Customer

Magkakaroon ka ng personal na Nabigador ng Serbisyo sa Miyembro na itatalaga upang matulungan ka sa iyong paglalakbay sa pangangalagang pangkalusugan. Makakatulong ang iyong Nabigador:

 • Unawain ang programang Hoosier Care Connect
 • Maghanap ng doktor, dentista, o doktor sa mata
 • Ipaliwanag ang iyong mga benepisyo at saklaw
 • Makipag-usap sa iyo tungkol sa mga espesyal na programang magagamit mo
 • Ikonekta ka sa isang Care Manager kung kinakailangan
 • Maghanap ng mga mapagkukunan na matatagpuan malapit sa iyo upang matulungan ka sa iba pang mga problema tulad ng pagkain, pabahay, transportasyon, trabaho, pagkakaroon ng pakiramdam na ligtas, o pagkuha ng edukasyon
 • Tulungan kang i-update ang iyong personal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan tulad ng address, numero ng telepono, o email
 • Tiyaking alam namin kung paano mo gustong makipag-ugnayan (email, telepono, o koreo)
 • Resolbahin ang mga isyu sa mga tagapagbigay ng serbisyo, kabilang ang espesyalidad na pangangalaga, at kalusugan ng pag-uugali
 • Tumulong sa mga hamon dahil sa paunang pag-apruba, pagbabayad para sa mga serbisyo, paghahatid ng pangangalaga, at kapakanan ng pamilya

Suporta sa Diabetes

Kung may diabetes ka, gagawin naming mas maginhawa ang buhay para sa iyo. Makakatanggap ka ng gamot, mga supply, at edukasyon upang matulungan kang makamit at mapanatili ang pinakamalusog na sarili mo. Gagantimpalaan ka rin ng mga gift card para sa pagsasagawa ng mga simpleng hakbang upang mapamahalaan ang iyong diabetes.

Mga Pagbisita sa Emergency Room

Kung mayroon kang emergency, pumunta sa pinakamalapit na emergency room. Hindi ito saklaw na serbisyo. Hindi mo kailangan ng anumang pag-apruba upang pumunta sa emergency room. Habang ikaw ay nasa emergency room, makukuha mo ang lahat ng serbisyong kailangan mo. Ipapaalam sa iyo ng mga doktor at nars kapag matatag na ang iyong kalagayan para umuwi.

Saklaw din ang mga serbisyo pagkatapos ng pagpapatatag. Ito ay anumang pangangalaga na nakukuha mo pagkatapos ng emergency. Kung kailangan mo ng higit pang mga pagsusuri o serbisyo, tatawag ang kawani ng emergency room sa UnitedHealthcare upang humiling ng pag-apruba. Nangyayari lamang ito kapag matatag na ang iyong kondisyon.

Kagamitan at Mga Medikal na Supply

Ang iyong kalusugan at kaligtasan sa tahanan ay mahalaga.

Saklaw ng aming plano ang kagamitang medikal na ibinilin ng iyong doktor. Puwedeng kasama sa mga supply ang:

 • Mga kama sa ospital
 • Mga tangke at suplay ng oxygen
 • Mga walker o wheelchair

Mga Fitness Membership

Ang aming programang One Pass Fitness ay limitado sa mga miyembrong may edad na 18 pataas. Maaari mong subukan ang isang opsyon o subukan ang lahat! Ang isang code ay nagbibigay sa iyo ng libreng access sa:

 • Mga gym sa buong estado, tulad ng YMCA at Anytime Fitness
 • Mga online na programa tulad ng Daily Burn at Yoga Works

Maaari din kaming magpadala sa iyo ng fitness kit na pambahay. Ang kit na ito ay naglalaman ng gamit sa pag-eehersisyo at mga tagubilin para masulit ang iyong workout.

Maaaring sumali ang mga miyembro sa pamamagitan ng pagbisita sa YourOnePass.com.

Pangangalaga sa Paa

Kasama sa aming saklaw sa podiatry ang karaniwang pangangalaga sa paa.

Kung mayroon kang ilang partikular na problema tulad ng diabetes, ang mabuting pangangalaga sa paa ay makakatulong para maiwasan ang mas malalang problema. Ibinibigay namin ang mga pagsusuri na kailangan mo upang makatulong na mapanatili sa maayos na katayuan ang iyong mga paa.

Suporta sa Pangangalaga sa Ampunan

Ang pangangalaga sa ampunan ay isang pansamantalang serbisyong ibinibigay para sa mga batang hindi na maaaring manatili sa kanilang sariling mga tahanan dahil sa mga isyu sa kaligtasan. Mayroon kaming mga programa upang makatulong sa pagsuporta sa mga tagapag-alaga at mga batang nasa ilalim ng pangangalaga sa ampunan.

Ang Pagsubaybay sa Kalusugan ay isang programa upang makatulong na matiyak na ang mga batang nasa ilalim ng pangangalaga sa ampunan ay sinusuri ng kanilang doktor para sa lahat ng screening at paggamot na naaangkop sa edad.

Ang On My Way (OMW) ng UnitedHealthcare ay isang kasangkapan na idinisenyo upang matulungan ang mga kabataang adulto na lumipat mula sa ampunan patungo sa pagiging matanda at independiyente. Ang tool na ito ay matatagpuan sa ligtas na portal ng miyembro.

Maaaring ikonekta ng tool ng OMW ang nasa edad ng paglipat na kabataang nasa ilalim ng pangangalaga sa ampunan sa mga tauhan ng suporta mula sa peer at may mga module na nagtuturo ng mga sumusunod na kasanayan: 

 • Pangangasiwa ng pera 
 • Pagkuha ng pabahay 
 • Paggawa ng resume 
 • Paghahanap ng trabaho 
 • Pag-apply para sa kolehiyo
 • Pagtakda ng personal na layunin 
 • Nagbibigay din ang platform ng vault para sa mga kabataan para ma-store nang ligtas ang mga dokumento tulad ng mga sertipiko ng kapanganakan at impormasyon ng lisensya sa pagmamaneho para sa kanilang madaling pag-access pagkatapos lumipat mula sa pangangalaga sa ampunan patungo sa pagiging adult

Tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro upang matuto pa tungkol sa mga programang suporta sa pangangalaga sa ampunan.

Programa ng Mga Libreng Reward

Makakuha ng mga gantimpala kapag inalagaan mo ang iyong kalusugan. Maaaring magbago ang mga gantimpala. Tumawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro para sa karagdagang impormasyon. Maaari kang makakuha ng gift card para sa mga aktibidad na tulad ng:

 • Pagbisita para sa ngipin (ibinibigay nang isang beses sa isang taon, lahat ng edad)
 • Itigil ang paggamit ng tabako (magagamit nang isang beses)
 • Bumisita sa PMP ng iyong anak para sa pagbisita ng malusog (ginagantimpalaan minsan sa isang taon, edad 3-21)
 • Taunang check-up ng nasa hustong gulang (ibinibigay minsan sa isang taon, edad 20 at mas matanda)
 • Isang follow-up na pagbisita sa provider sa loob ng 7 (na) araw pagkatapos ng pagbisita sa emergency room para sa paggamit ng alkohol o droga (magagamit nang isang beses sa isang taon)
 • Isang follow-up na pagbisita sa provider sa loob ng 30 (na) araw pagkatapos ng pagbisita sa emergency room para sa paggamit ng alkohol o droga (magagamit nang isang beses sa isang taon)

Healthy First Steps®

Kapag buntis ka, nakakatanggap ka ng tulong at payo mula sa iyong mga kamag-anak at kaibigan. Gayunpaman, magkakaiba ang bawat pagbubuntis. Susuportahan ka ng programang ito sa kabuuan ng iyong pagbubuntis. Makipag-ugnayan sa mga Serbisyo sa Miyembro para makapagsimula.

Pwede ka naming tulungan na:

 • Maghanap ng doktor para sa ina at sanggol
 • Matuto tungkol sa nutrisyon, fitness, at kaligtasan
 • Tumanggap ng mga item upang matulungan ka at ang iyong sanggol na magkaroon ng malusog na simula

Katumbas ng High School (High School Equivalency o HSE)

Hindi pa huli ang lahat para tapusin ang high school. Matutulungan ka naming makuha ang iyong High School Equivalency (HSE). Ang programang ito ay libre. Anumang miyembro na edad 16 pataas ay maaaring maging bahagi ng programang ito.

Mangyaring makipag-ugnayan sa mga Serbisyo sa Miyembro para sa karagdagang impormasyon.

Mga Serbisyo sa Tahanan

Pagkatapos ng operasyon o isang malubhang karamdaman—o kung ikaw ay may kapansanan—maaaring kailangan mo ng karagdagang tulong sa mga pang-araw-araw na gawain. Kung inaprubahan, at iniutos ng iyong doktor, sinasaklaw ng aming plano ang:

 • Mga serbisyo ng dalubhasang pangangalaga na limitado sa oras 
 • Mga espesyalidad na terapiya, kabilang ang pisikal na terapiya, pathology sa wika at pananalita, at terapiyang nauugnay sa trabaho 
 • Mga medikal na supply

Pagkakaospital

Nagbabayad ang planong ito para sa lahat ng gastusing nauugnay sa pagka-admit sa ospital, nang sa gayon ay makatuon ka sa pagpapahinga at pagpapagaling.

Sakop ng aming plano ang:

 • Pangangalaga sa inpatient
 • Pangangalaga sa outpatient
 • Mga laboratoryo, X-ray at iba pang mga pagsusuri

At pagkalabas mo sa ospital, hindi ka mag-iisa. Narito kami upang tulungan kang makakuha ng anumang kinakailangang follow-up na pangangalaga upang maipagpatuloy ang pagpapagaling sa bahay.

Mga Indibidwal na may Mga Espesyal na Pangangailangan

Marami kaming serbisyong sumusuporta sa mga indibidwal na may mga espesyal na pangangailangan. Narito kami upang tiyaking mayroon kang: 

 • Isang Nabigador ng Serbisyo sa Miyembro upang maging iyong personal na gabay at tulungan kang maunawaan ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan 
 • Tulong upang makuha ang lahat ng iyong mga kinakailangang serbisyo 
 • Suporta sa mga panlipunang pangangailangan, tulad ng pabahay, mga oportunidad sa trabaho, at masustansyang pagkain 
 • Tulong sa pagkuha ng masasakyan papunta at mula sa mga appointment sa pangangalagang pangkalusugan 
 • Available ang mga materyal sa mga format na kailangan mo

Nag-aalok din kami ng espesyalidad na pangangalaga sa ngipin para sa aming mga miyembro na sensitibo sa paghipo. Mangyaring makipag-ugnayan sa mga Serbisyo sa Miyembro para matuto pa.

Internet sa Mabababang Halaga

Maaari kang humiling ng mga diskwento na ito:

 • Hanggang $30 bawat buwan para sa serbisyo sa internet
 • Hanggang $75 bawat buwan para sa mga sambahayan sa mga kwalipikadong lupain ng Tribo
 • Isang beses na diskwento na hanggang $100 na pambili ng laptop, desktop na kompyuter, o tablet mula sa mga kalahok na tagapagbigay ng serbisyo

Maraming benepisyo ang pag-access sa internet. Maaari kang makakuha ng mga virtual na pagbisita, kumuha ng mga klase, at manatiling konektado sa iyong planong pangkalusugan. Lahat ng miyembro ng Hoosier Care Connect ay kwalipikado para sa programang ito.

Pangangalaga para sa Sakit sa Kidney

Malubhang medikal na kondisyon ang sakit sa kidney. Pagkatapos na huminto sa paggana ang mga bato, kakailanganin ang mga regular na paggamot na tinatawag na renal dialysis o pag-transplant ng organ para mabuhay. Ang dialysis ay gumagamit ng makina para linisin ang dugo tulad ng ginagawa ng malulusog na bato.

Kasama sa aming plano ang:

 • Dialysis
 • Mga Gamot
 • Edukasyong pangkalusugan at suporta
 • Pag-transplant ng organ kung kinakailangan

Laboratoryo at mga X-ray

Ang pag-alam sa kung ano ang mali at pagtuklas nito nang maaga ay maaaring makagawa ng lahat ng pagkakaiba. Sakop ng aming plano ang:

 • Mga laboratoryo at pagsusuri
 • Mga X-ray, scan, at iba pang pagkuha ng imahe

Ibibigay namin sa iyo ang impormasyong kailangan mo upang makatulong na mapabuti ang iyong kalusugan o maging sa iyong pinakamahusay

Tulong sa Wika

Upang matulungan ka nang mas mabuti hinggil sa iyong mga alalahanin sa kalusugan, kailangang maunawaan ninyo ng iyong doktor ang isa't isa. Para sa mga hindi nagsasalita ng Ingles, maaaring maging mas mahirap ang gawaing ito. Puwede kaming maghanap ng interpreter para samahan ka sa iyong mga medikal na appointment. Gusto naming tumulong na bawasan ang mga hadlang sa wika sa pagitan mo at ng iyong doktor.

Mayroon din kaming mga Nabigador ng Serbisyo sa Miyembro na nagsasalita ng higit sa isang wika. Maaaring mayroon kaming taong nagsasalita ng iyong wika. Maaari ka rin naming ikonekta sa aming serbisyong interpreter na sumasaklaw sa higit sa 240 mga wika.

Lead Screening sa mga Bata

Ang pagkalason sa lead ay mapanganib. Kung hindi ito magagamot sa maliliit na bata, maaari itong magdulot ng mga pangmatagalang problema. Ang lead ay maaaring matagpuan sa: 

 • Pintura 
 • Lupa 
 • Alikabok 
 • Hangin 
 • Palayok

Ang isang espesyal na pagsusuri sa dugo ay iniuutos ng iyong doktor upang masuri kung may pagkalason sa lead. Ang pagsusuri ay karaniwang ibinibigay sa pagitan ng mga edad na 6 buwan at 2 taon. Kung hindi pa nasusuri ang iyong anak, maaaring gustuhin ng iyong doktor na magsuri hanggang sa edad na 6 taon. Maaaring kailanganin ang higit pang pagsusuri kung nagpositibo ang iyong anak sa lead. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro. Maaari mo ring kausapin ang doktor ng iyong anak sa kanilang susunod na regular na medikal na pagbisita.

Mga Gamot

Ang pagkuha ng mga gamot ay isang mahalagang bahagi ng iyong pangangalagang pangkalusugan. Kung nagreseta ang iyong doktor ng gamot na nakalista sa listahan ng inirerekomendang gamot o preferred drug list (PDL) ito ay sakop. Kung hindi nakalista ang iyong gamot sa PDL, maaaring humiling ang iyong tagapagbigay ng serbisyo ng ibang gamot na nakalista sa PDL. Maaari kaming magbayad para sa iba pang mga gamot na may paunang pag-apruba.

Maaari mong kunin ang iyong mga reseta sa anumang botika sa aming network. Marami ang available 24 oras kada araw, 7 araw sa isang linggo. Para sa listahan ng mga botika, gamitin ang direktoryo ng provider mo o pumunta sa myuhc.com/CommunityPlan/IN.

Kung mayroon kang problema sa pagkuha ng iyong mga gamot tumawag sa mga Serbisyo sa Miyembro. Maaari ding tawagan ng iyong parmasista ang help desk ng parmasya. Tawagan ang numero sa likod ng iyong ID card ng miyembro.

Benepisyong 90 araw na supply
Maaaring punan ng mga miyembro ang 90-araw na supply ng mga piling gamot sa pagpapanatili. Ang mga gamot na pang-maintenance ay karaniwang mga gamot na iniinom mo nang regular para sa isang pabalik-balik o pangmatagalang kondisyon. 

Sa 90 araw na supply, hindi mo kakailanganing magpa-refill bawat buwan. Upang matuto ng higit pang mga detalye, makipag-usap sa iyong doktor o parmasista. Para sa kumpletong listahan ng mga gamot na kasama sa benepisyong ito, tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro sa 1-800-832-4643, TTY 711.

Hotline ng Nars

Maaaring magkaroon ng mga medikal na katanungan anumang oras. Kapag may mga tanong ka tungkol sa iyong kalusugan, puwede kang tumawag sa nars 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo: 1-866-801-4407, TTY 711.

Gagawin ng aming mga nurse ang sumusunod:

 • Bigyang-pansin ang iyong mga sintomas
 • Tumulong sa pangangalaga sa sarili
 • Payuhan ka tungkol sa pagkuha ng pangangalaga sa iyong susunod na pagbisita sa isang doktor o sa isang sentro ng agarang pangangalaga
 • Tulungan kang malaman kung panahon nang pumunta sa emergency room

Mga Serbisyo sa Telepono

Kailangan mo ba ng mobile na telepono? Nag-aalok ang aming programa ng unlimited na talk, text, at data. Bisitahin ang www.mybenefitphone.com at mag-apply ngayon.

Tumigil sa paggamit ng mga Produktong Tabako at Vape

Mahirap tumigil, ngunit may maitutulong kami. Alam mo bang 20 minuto pagkatapos mong tumigil, bumababa sa normal na antas ang rate ng puso mo? At sa loob ng 24 oras pagkatapos tumigil, bumababa sa normal ang antas ng carbon monoxide sa iyong dugo.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pagtigil. Maaari mo ring i-text ang READY sa 34191. O tumawag sa 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669) upang makakuha ng libreng pagtuturo, pagpapayo at mga supply para matulungan kang huminto. Sa panahon ng 2023, kumita ng $25 na gift card kapag nakumpleto mo ang anumang programa sa pagtigil sa paninigarilyo. 

Right Choices Program

Ang Right Choices Program ay isang programa na tutulong sa iyong gumawa ng mas mahusay na mga desisyong medikal.

Kung pipiliin ka para sa Right Choices Program, magkakaroon ka ng isang pangunahing provider ng medikal na serbisyo (primary medical provider, PMP), isang parmasya at isang tagapamahala ng pangangalaga. Tutulungan ka ng grupong ito ng mga eksperto na makuha ang tamang pangangalagang pangkalusugan sa tamang oras at sa tamang lugar.

Mangyaring tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro para sa karagdagang impormasyon.

Self Care

 • Self Care. The Self Care app gives you emotional health tools to help you feel better. Check out meditations, breathing exercises, videos, blogs and more. You’ll get personalized content. And the Self Care app is flexible. Use it when and where you want to.
 • Daily mood tracking. Answer daily questions to record your current mood, find patterns and check your progress.
 • Meditation tools. Explore classic methods of relaxation — like deep breathing and imagining something positive — when you need them.
 • Collections. Build life skills with content, tools and resources for the stuff that matters most to you.
 • Personalized roadmap. Track your progress, set goals and make strides through weekly check-ins.
   

Mga Iniksyon at Bakuna

Nakakatulong ang mga regular na iniksyon para maprotektahan ka mula sa sakit.

Sakop ng aming plano ang:

 • Mga inirerekomendang iniksyon at bakuna ng iyong PMP
 • Mga bakuna para sa trangkaso
 • Mga bakuna at booster para sa COVID-19
 • Mga bakuna sa pulmonya
 • Mga bakuna sa shingles

Mga Serbisyo sa Therapy

Makakatulong ang physical, occupational, at speech therapy sa iyo na gumaling mula sa malubhang pinsala o sakit, o kahit maabot ang ganap mong potensyal.

Ang iyong doktor ay maaaring magbilin ng terapiya para sa iyo kung ito ay kinakailangan. Kasama rito ang:

 • Occupational therapy
 • Physical therapy
 • Terapiya sa pagsasalita
 • Terapiya sa tahanan

Transportasyon

Kung kailangan mo ng masasakyan, kasama sa iyong mga benepisyo ang transportasyon. Sinasaklaw namin ang mga paglalakbay papunta sa:

 • Mga medikal na appointment
 • Bangko ng pagkain
 • Pharmacy
 • Mga appointment sa WIC
 • Mga appointment sa pagiging kwalipikado sa Medicaid

Ang pagsunod sa mga simpleng panuntunang ito ay makakatulong sa iyong makakuha ng masasakyan: 

 • Tumawag nang maaga nang 3+ araw ng negosyo 
 • Tumawag sa 1-800-832-4643, TTY 711 upang itakda ang iyong biyahe 
 • Kung kakanselahin mo ang iyong pagbisita, tumawag sa 1-800-832-4643 para kanselahin ang iyong biyahe 
 • Ihanda ang iyong ID card sa Medicaid 
 • Ang mga sasakyan ay para lamang sa mga naaprubahang dahilan 
 • Alamin ang address ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at ang petsa at oras ng iyong appointment 
 • Maging partikular sa kung saan mo kailangan ang masasakyan 
 • Pagkatapos ng iyong pagbisita, tumawag para sa masasakyan pauwi 
 • Kung bibigyan ka ng iyong doktor ng reseta, maaari kang dumaan sa botika upang kunin ito 
 • Ipaalam sa amin kung mayroon kang mga espesyal na pangangailangan tulad ng wheelchair 
 • Ang mga miyembrong wala pang edad na 16 ay dapat may kasamang magulang o tagapag-alaga 
 • Maaaring limitado ang transportasyon sa isang provider na malapit sa iyo

Maaari ka ring maging kwalipikado para sa isang bus pass o balik-bayad sa milyahe ng mga kaibigan at pamilya. Tawagan ang mga Serbisyo sa Miyembro upang mag-iskedyul ng pagsakay o magtanong tungkol sa pagkuha ng mga serbisyong transportasyon.

Ang serbisyong ito ay para sa mga sasakyan na naplano nang maaga. Kung mayroon kang emergency na nakamamatay, tumawag sa 911. Maibibigay ang ambulansya kung kailangan mong madala sa ospital.

Mga Pagpapatingin Habang Walang Sakit

Makakatulong sa iyo ang mga regular na medikal na pagbisita sa iyong doktor na manatiling malusog. Maaaring matukoy kaagad ang mga problema sa kalusugan sa mga pagpapatinging ito para magamot ang mga ito. Dapat kang magpasuri sa iyong PMP bawat taon para sa pagsusuri sa malusog, kahit na wala kang sakit o kontrolado ang iyong mga sintomas. Kabilang sa mga serbisyong pang-iwas sa sakit ang:

 • Mga pagsusuri para sa mga nasa hustong gulang at mga bata
 • Regular na medikal na pagpapatingin ng sanggol
 • Pangangalaga para sa mga babaeng nagbubuntis
 • Mga regular na iniksyon at pagsusuri
 • Mga screening para sa kanser

Walang copayment para sa pangangalagang pang-iwas sa sakit.

Mga Resource ng Miyembro

Mga Mapagkukunan ng Miyembro (magbubukas ng modal na window)

Matuto pa tungkol sa iyong mga benepisyo sa Hoosier Care Connect

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink