Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

Makipag-ugnayan sa amin sa Medicaid

Mga katanungan sa Medicaid o Programa sa Seguro sa Kalusugan ng mga Bata (Children's Health Insurance Program, CHIP)

Kailangan ng impormasyon tungkol sa aming mga plano sa Medicaid/CHIP? Makipag-ugnayan sa UnitedHealthcare sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng koreo. 

Arizona

Kumpletong Pangangalaga sa AHCCCS
1-800-348-4058    TTY 711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 5 PM, lokal na oras

Programa sa mga Kapansanan sa Pag-unlad
1-800-348-4058    TTY 711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 5 PM lokal na oras

Pangmatagalang Pangangalaga
1-800-293-3740   TTY 711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 5 PM lokal na oras

KidsCare
1-800-348-4058   TTY 711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 5 PM, lokal na oras

California

Medi-Cal ng California

Ang UnitedHealthcare Medi-Cal ay hindi na aktibo simula sa Enero 1, 2023. Kung ang iyong tanong ay tungkol sa mga serbisyong natanggap bago ang Enero 1, 2023, mangyaring bisitahin ang aming Mga Madalas Itanong. Upang alamin ang higit pa tungkol sa iyong mga pagpipilian na planong pangkalusugan tumawag sa Health Care Options sa 1-800-430-4263  para sa TTY 1-800-430-7077 Lunes – Biyernes 8 AM hanggang 6 PM, lokal na oras o pumunta sa www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov. Maaari kang makipag-ugnayan sa Ombudsman sa 1-888-452-8609 Lunes – Biyernes 8 AM hanggang 5 PM, lokal na oras, o sa pamamagitan ng email  MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov

Colorado

Mga Planong Pangkalusugan ng Rocky Mountain RAE

Ang aming walang bayad na numero ng Mga Serbisyo sa Miyembro ay 1-800-421-6204, TTY 711. Bukas kami Lunes hanggang Biyernes, 8 AM hanggang 5 PM, lokal na oras. 

 

Rocky Mountain Health Plans PRIME

Ang aming walang bayad na numero ng Mga Serbisyo sa Miyembro ay 1-800-421-6204, TTY 711. Bukas kami Lunes hanggang Biyernes, 8 AM hanggang 5 PM, lokal na oras. 

 

Rocky Mountain Health Plans Child Health Plan Plus (CHP+)

Tumawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro sa 1-877-668-5947, TTY 711. Bukas kami Lunes - Biyernes, 8 AM – 5 PM, lokal na oras. 

Florida

Medicaid (MMA)
1-888-716-8787     TTY 711
7 araw sa isang linggo, 24/7

Koneksyon ng Kalusugan at Bahay
1-800-791-9233    TTY 711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 7 PM, lokal na oras

Medicaid (MMA) at LTC
MMA - 1-888-716-8787  TTY 711
LTC - 1-800-791-9233  TTY711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 8 PM, lokal na oras

Hawaii

QUEST Integration Program
1-888-980-8728    TTY 711
Lunes - Biyernes, 7:45 AM hanggang 4:30 PM, lokal na oras

Indiana

Hoosier Care Connect
1-800-832-4643   TTY 711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 8 PM, lokal na oras

Kansas

KanCare
1-877-542-9238   TTY 711
Lunes - Biyernes mula 8 AM hanggang 6 PM, lokal na oras

Kentucky

Planong Pangkomunidad
1-866-293-1796   TTY 711
Lunes - Biyernes mula 7 AM hanggang 7 PM, lokal na oras

Louisiana

Plano na Malusog na Louisiana
1-866-675-1607   TTY 711
Lunes - Biyernes mula 7 AM hanggang 7 PM, lokal na oras

Maryland

HealthChoice
1-800-318-8821   TTY 711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 7 PM, lokal na oras

Michigan

Plano na Malusog na Michigan
1-800-903-5253   TTY 711
8 AM hanggang 8 PM, lokal na oras, 7 araw sa isang linggo

Planong Pangkomunidad
1-800-903-5253   TTY 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo

Minnesota

Tulong Medikal para sa mga Pamilya at Bata
1-888-269-5410 / TTY: 711 o gamitin ang iyong gustong serbisyo ng relay
8 AM hanggang 6 PM, lokal na oras, Lunes - Biyernes

MinnesotaCare
1-888-269-5410 / TTY: 711 o gamitin ang iyong gustong serbisyo ng relay
8 AM hanggang 6 PM, lokal na oras, Lunes - Biyernes

Mississippi

MississippiCAN
1-877-743-8731   TTY 711
Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes mula 7:30 AM hanggang 5:30 PM, lokal na oras
Miyerkules mula 7:30 AM hanggang 8 PM, lokal na oras
Unang Sabado at Linggo ng bawat buwan mula 8 AM hanggang 5 PM, lokal na oras

CHIP ng Mississippi
1-800-992-9940   TTY 711
Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes mula 7:30 AM hanggang 5:30 PM, lokal na oras
Miyerkules mula 7:30 AM hanggang 8 PM, lokal na oras
Unang Sabado at Linggo ng bawat buwan mula 8 AM hanggang 5 PM, lokal na oras

Missouri

Pinagangasiwaang Pangangalaga ng MO HealthNet
1-866-292-0359   TTY 711
Lunes - Biyernes, 8 AM - 5 PM, lokal na oras

Nebraska

Heritage Health 
Mga Serbisyo para sa Miyembro
1-800-641-1902   TTY 711
Lunes - Biyernes 7 AM hanggang 7 PM CST, 6 AM hanggang 6 PM, MST
Sentro ng Pagpapatala ng Heritage Health
1-888-255-2605

Pagpapalawak para sa mga Adulto ng Heritage Health
Mga Serbisyo para sa Miyembro
1-800-641-1902   TTY 711
Lunes - Biyernes 7 AM hanggang 7 PM CST, 6 AM hanggang 6 PM MST 
Sentro ng Pagpapatala ng Heritage Health
1-888-255-2605

Nevada

Planong Pangkalusugan ng Nevada Medicaid 
1-800-962-8074  TTY 711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 5 PM lokal na oras 

Plano sa Kalusugan ng Nevada - Pag-check Up sa Nevada
1-800-962-8074  TTY 711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 5 PM lokal na oras 

New Jersey

FamilyCare
1-800-941-4647   TTY 711
24 (na) oras kada araw, 7 (na) araw kada linggo

New York

Planong Pangkomunidad
1-888-617-8979   TTY 711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 8 PM lokal na oras

Wellness4Me
1-888-617-8979   TTY 711
24 (na) oras kada araw, 7 (na) araw kada linggo

Essential Plan
1-888-617-8979   TTY 711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 6 PM lokal na oras

Dual Advantage
1-888-565-8170   TTY 711
8 AM hanggang 8 PM, lokal na oras, 7 araw sa isang linggo

Child Health Plus
1-800-493-4647  TTY 711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 6 PM, lokal na oras

North Carolina

Planong Pangkomunidad
1-800-349-1855   TTY 711
Lunes - Biyernes 8 AM hanggang 5 PM, lokal na oras, Hindi kasama ang mga Piyesta Opisyal ng Estado

Ohio

Planong Pangkomunidad
1-800-895-2017   TTY 711
Lunes - Biyernes, 7 AM hanggang 7 PM, lokal na oras

Connected® para sa MyCare Ohio
1-877-542-9236   TTY 711
Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes: 7:30 AM hanggang 5:30 PM, lokal na oras
Miyerkules: 7:30 AM hanggang 8 PM, lokal na oras
Unang Sabado ng bawat buwan: 8 AM hanggang 5 PM, lokal na oras
Unang Linggo ng bawat buwan: 8 AM hanggang 5 PM, lokal na oras

Pennsylvania

Planong Pangkomunidad para sa mga Pamilya
1-800-414-9025   TTY 711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 5 PM, lokal na oras

Planong Pangkomunidad para sa mga Bata
1-800-414-9025   TTY 711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 5 PM, lokal na oras

Rhode Island

Mga Kasosyo sa Kalusugan ng Rhody
1-800-587-5187   TTY 711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 6 PM, lokal na oras

Mga Kasosyo sa Kalusugan ng Rhody na Pagpapalawak ng Adulto sa ACA
1-800-587-5187   TTY 711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 6 PM, lokal na oras

Pangangalaga sa RIte
1-800-587-5187   TTY 711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 6 PM, lokal na oras

Mga Batang may mga Espesyal na Pangangailangan sa Pangangalaga ng Kalusugan
1-800-587-5187   TTY 711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 6 PM, lokal na oras

Tennessee

Planong Pangkomunidad
1-800-690-1606  TTY 711
24 (na) oras kada araw. 7 (na) araw kada linggo.

CoverKids
1-800-690-1606  TTY 711
24 (na) oras kada araw. 7 (na) araw kada linggo.

Texas

STAR
1-888-887-9003  TTY 711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 8 PM, lokal na oras

STAR+PLUS
1-888-887-9003  TTY 711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 8 PM, lokal na oras

STAR Kids
1-877-597-7799  TTY 711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 8 PM, lokal na oras

Programa ng Insurance sa Kalusugan ng Mga Bata (Children's Health Insurance Program o CHIP)
1-888-887-9003  TTY 711 
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 8 PM, lokal na oras

Connected® (Medicare-Medicaid na Plano)
1-800-256-6533  TTY 711 
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 8 PM, lokal na oras

Virginia

Commonwealth Coordinated Care Plus  (CCC Plus)
1-844-752-9434  TTY 711
7 araw sa isang linggo mula 8 AM hanggang 8 PM, lokal na oras

Planong Pangkomunidad ng Virginia - Medicaid (Pagpapalawak ng TANF/Medicaid)
1-844-752-9434  TTY 711
7 araw sa isang linggo mula 8 AM hanggang 8 PM, lokal na oras

Planong Pangkomunidad ng Virginia  FAMIS
1-844-752-9434  TTY 711
7 araw sa isang linggo mula 8 AM hanggang 8 PM, lokal na oras

Washington

Washington Apple Health (Medicaid)
1-877-542-8997  TTY 711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 5 PM, lokal na oras

Washington Apple Health (Medicaid) Mga Serbisyong Pangkalusugan ng Pag-uugali Lamang (Behavioral Health Services Only, BHSO)
1-877-542-8997  TTY 711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 5 PM, lokal na oras

Washington Healthplanfinder 
1-855-923-4633
TTY/TTD 1-855-627-9604

Wisconsin

BadgerCare Plus
1-800-504-9660  TTY 711
Lunes hanggang Biyernes, 7 AM hanggang 7 PM Lokal na Oras

Medicaid SSI
1-800-504-9660  TTY 711
Lunes hanggang Biyernes, 7 AM hanggang 7 PM Lokal na Oras

Hanapin ang tamang segurong pangkalusugan para sa iyo o sa ibang tao

Sagutan ang ilang simpleng tanong upang mahanap ang tamang plano.

Arizona

Kumpletong Pangangalaga sa AHCCCS
1-800-348-4058    TTY 711
Lunes - Biyernes 8 AM hanggang 5 PM

Programa sa mga Kapansanan sa Pag-unlad
1-800-348-4058    TTY 711
Lunes - Biyernes 8 AM hanggang 5 PM

Pangmatagalang Pangangalaga
1-800-293-3740   TTY 711
Lunes - Biyernes 8 AM hanggang 5 PM

KidsCare
 1-800-348-4058    TTY 711
Lunes - Biyernes 8 AM hanggang 5 PM

California

Ang UnitedHealthcare Medi-Cal ay hindi na aktibo simula sa Enero 1, 2023. Kung ang iyong tanong ay tungkol sa mga serbisyong natanggap bago ang Enero 1, 2023, mangyaring bisitahin ang aming Mga Madalas Itanong. Upang alamin ang higit pa tungkol sa iyong mga pagpipilian na planong pangkalusugan tumawag sa Health Care Options sa 1-800-430-4263  para sa TTY 1-800-430-7077 Lunes – Biyernes 8 AM hanggang 6 PM, lokal na oras o pumunta sa www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov. Maaari kang makipag-ugnayan sa Ombudsman sa 1-888-452-8609 Lunes – Biyernes 8 AM hanggang 5 PM, lokal na oras, o sa pamamagitan ng email  MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov

Colorado

Mga Planong Pangkalusugan ng Rocky Mountain RAE
Ang aming walang bayad na numero ng Mga Serbisyo sa Miyembro ay 1-800-421-6204, TTY 711. Bukas kami Lunes hanggang Biyernes, 8 AM hanggang 5 PM, lokal na oras. 

Rocky Mountain Health Plans PRIME
Ang aming walang bayad na numero ng Mga Serbisyo sa Miyembro ay 1-800-421-6204, TTY 711. Bukas kami Lunes hanggang Biyernes, 8 AM hanggang 5 PM, lokal na oras. 

Rocky Mountain Health Plans Child Health Plan Plus (CHP+)
Tumawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro sa 1-877-668-5947, TTY 711. Bukas kami Lunes - Biyernes, 8 AM – 5 PM, lokal na oras. 

Florida

Medicaid (MMA)
1-888-716-8787     TTY 711
24 (na) oras kada araw. 7 (na) araw kada linggo.

Koneksyon ng Kalusugan at Bahay
1-800-791-9233    TTY 711
Lunes - Biyernes, 8:00 AM hanggang 7:00 PM

Medicaid (MMA) at LTC
MMA - 1-888-716-8787  TTY 711
LTC - 1-800-791-9233  TTY711
Lunes - Biyernes, 8 AM hanggang 8 PM

Hawai‘i

QUEST Integration Program
1-888-980-8728    TTY 711
Lunes - Biyernes, 7:45 AM hanggang 4:30 PM Lokal na Oras

Indiana

Hoosier Care Connect
1-800-832-4643   TTY 711
Lunes - Biyernes mula 8 AM hanggang 8 PM EST

Kansas

KanCare
1-877-542-9238   TTY 711
Lunes - Biyernes mula 8 AM hanggang 6 PM

Kentucky

Planong Pangkomunidad
1-866-293-1796   TTY 711
Lunes - Biyernes mula 7 AM hanggang 7 PM

Louisiana

Plano na Malusog na Louisiana
1-866-675-1607   TTY 711
Lunes - Biyernes mula 7 AM hanggang 7 PM

Maryland

HealthChoice
1-800-318-8821   TTY 711
Lunes hanggang Biyernes, 8 AM hanggang 7 PM ET 

Michigan

Plano na Malusog na Michigan
1-800-903-5253   TTY 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo

Planong Pangkomunidad
1-800-903-5253   TTY 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo

Minnesota

Tulong Medikal para sa mga Pamilya at Bata
1-888-269-5410 / TTY: 711 o gamitin ang iyong gustong serbisyo ng relay
8 AM hanggang 6 PM lokal na oras, Lunes - Biyernes

MinnesotaCare
1-888-269-5410 / TTY: 711 o gamitin ang iyong gustong serbisyo ng relay
8 AM hanggang 6 PM lokal na oras, Lunes - Biyernes

Mississippi

MississippiCAN
1-877-743-8731   TTY 711
Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes mula 7:30 AM hanggang 5:30 PM
Miyerkules mula 7:30 AM hanggang 8 PM
Unang Sabado at Linggo ng bawat buwan mula 8 AM hanggang 5 PM

CHIP ng Mississippi
1-800-992-9940   TTY 711
Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes mula 7:30 AM hanggang 5:30 PM
Miyerkules mula 7:30 AM hanggang 8 PM
Unang Sabado at Linggo ng bawat buwan mula 8 AM hanggang 5 PM

Missouri

Pinagangasiwaang Pangangalaga ng MO HealthNet
1-866-292-0359   TTY 711
Lunes hanggang Biyernes, 8 AM hanggang 5 PM CT 

Nebraska

Heritage Health 
Mga Serbisyo para sa Miyembro
1-800-641-1902   TTY 711
Lunes - Biyernes 7 AM hanggang 7 PM CT, 6 AM hanggang 6 PM MT 
Sentro ng Pagpapatala ng Heritage Health
1-888-255-2605

Pagpapalawak para sa mga Adulto ng Heritage Health
Mga Serbisyo para sa Miyembro
1-800-641-1902   TTY 711
Lunes - Biyernes 7 AM hanggang 7 PM CT, 6 AM hanggang 6 PM MT 
Sentro ng Pagpapatala ng Heritage Health
1-888-255-2605

 

 

Nevada

Planong Pangkalusugan ng Nevada Medicaid 
1-800-962-8074  TTY 711
Lunes - Biyernes 8 AM hanggang 5 PM 

Plano sa Kalusugan ng Nevada - Pag-check Up sa Nevada
1-800-962-8074  TTY 711
Lunes - Biyernes 8 AM hanggang 5 PM 

New Jersey

FamilyCare
1-800-941-4647   TTY 711
24 (na) oras kada araw, 7 (na) araw kada linggo

New York

Planong Pangkomunidad
1-888-617-8979   TTY 711
Lunes - Biyernes 8 AM hanggang 8 PM EST

Wellness4Me
1-888-617-8979   TTY 711
24 (na) oras kada araw, 7 (na) araw kada linggo

Essential Plan
1-888-617-8979   TTY 711
Lunes - Biyernes 8 AM hanggang 6 PM EST

Dual Advantage
1-888-565-8170   TTY 711
8 AM hanggang 8 PM EST, 7 araw sa isang linggo

Child Health Plus
1-800-493-4647  TTY 711
Lunes - Biyernes 8 AM hanggang 6 PM EST

North Carolina

Planong Pangkomunidad
1-800-349-1855   TTY 711
Lunes - Biyernes 8 AM hanggang 5 PM ET Bukod sa mga Pista Opisyal ng Estado

Ohio

Planong Pangkomunidad
1-800-895-2017   TTY 711
Lunes - Biyernes 7 AM hanggang 7 PM

Connected® para sa MyCare Ohio
1-877-542-9236   TTY 711
Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes: 7:30 AM hanggang 5:30 PM
Miyerkules: 7:30 AM hanggang 8 PM
Unang Sabado ng bawat buwan: 8 AM hanggang 5 PM
Unang Linggo ng bawat buwan: 8 AM hanggang 5 PM

Pennsylvania

Planong Pangkomunidad para sa mga Pamilya
1-800-414-9025   TTY 711
Lunes - Biyernes 8 AM hanggang 5 PM Lokal na Oras

Planong Pangkomunidad para sa mga Bata
1-800-414-9025   TTY 711
Lunes - Biyernes 8 AM hanggang 5 PM Lokal na Oras

Rhode Island

Mga Kasosyo sa Kalusugan ng Rhody
1-800-587-5187   TTY 711
Lunes - Biyernes 8 AM hanggang 6 PM

Mga Kasosyo sa Kalusugan ng Rhody na Pagpapalawak ng Adulto sa ACA
1-800-587-5187   TTY 711
Lunes - Biyernes 8 AM hanggang 6 PM

Pangangalaga sa RIte
1-800-587-5187   TTY 711
Lunes - Biyernes 8 AM hanggang 6 PM

Mga Batang may mga Espesyal na Pangangailangan sa Pangangalaga ng Kalusugan
1-800-587-5187   TTY 711
Lunes - Biyernes 8 AM hanggang 6 PM

Tennessee

Planong Pangkomunidad
1-800-690-1606  TTY 711
24 (na) oras kada araw. 7 (na) araw kada linggo.

CoverKids
1-800-690-1606  TTY 711
24 (na) oras kada araw. 7 (na) araw kada linggo.

Texas

STAR
1-888-887-9003  TTY 711
Lunes - Biyernes 8 AM hanggang 8 PM lokal na oras.

STAR+PLUS
1-888-887-9003  TTY 711
Lunes - Biyernes 8 AM hanggang 8 PM lokal na oras.

STAR Kids
1-877-597-7799  TTY 711
Lunes - Biyernes 8 AM hanggang 5 PM lokal na oras.

Programa ng Insurance sa Kalusugan ng Mga Bata (Children's Health Insurance Program o CHIP)
1-888-887-9003  TTY 711
Lunes - Biyernes 8 AM hanggang 8 PM lokal na oras.

Connected® (Medicare-Medicaid na Plano)
1-800-256-6533  TTY 711
Lunes - Biyernes 8 AM hanggang 8 PM lokal na oras.

Virginia

Commonwealth Coordinated Care Plus  (CCC Plus)
1-866-622-7982  TTY 711
7 araw sa isang linggo mula 8 AM hanggang 8 PM lokal na oras

Planong Pangkomunidad ng Virginia - Medicaid (Pagpapalawak ng TANF/Medicaid)
1-844-752-9434  TTY 711
7 araw sa isang linggo mula 8 AM hanggang 8 PM lokal na oras

Planong Pangkomunidad ng Virginia  FAMIS
1-844-752-9434  TTY 711
7 araw sa isang linggo mula 8 AM hanggang 8 PM lokal na oras

Washington

Washington Apple Health (Medicaid)
1-877-542-8997  TTY 711
Lunes hanggang Biyernes, 8 AM hanggang 5 PM PT

Washington Apple Health (Medicaid) Mga Serbisyong Pangkalusugan ng Pag-uugali Lamang (Behavioral Health Services Only, BHSO)
1-877-542-8997  TTY 711
Lunes hanggang Biyernes, 8 AM hanggang 5 PM PT

Washington Healthplanfinder 
1-855-923-4633
TTY/TTD 1-855-627-9604

Wisconsin

BadgerCare Plus
1-800-504-9660  TTY 711
Lunes hanggang Biyernes, 7 AM hanggang 7 PM Lokal na Oras

Medicaid SSI
1-800-504-9660  TTY 711
Lunes hanggang Biyernes, 7 AM hanggang 7 PM Lokal na Oras

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink