Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

Ano ang behavioral health?

Pinost: Oktubre 13, 2021

Petsa noong huling in-update: Disyembre 01, 2022

Halos pareho lang ang behavioral health at mental health. Pareho itong mga termino na naglalarawan sa ilang problemang maaaring makaapekto sa kapakanan ng pag-iisip ng mga tao.

Kapag pinag-uusapan natin ang behavioral health, karaniwang kasama dito ang mga bagay na tulad ng:

  • Stress
  • Anxiety
  • Depresyon
  • Mga mood disorder
  • Mga isyung sikolohikal

Ilan pang halimbawa ng mga isyu sa behavior health ang mga substance use disorder, eating disorder, at psychotic disorder.

Kumuha ng libreng gabay mo sa dual plan

 Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mga Dual Special Needs plan sa isang madaling maunawaang gabay.

Malaganap ang mga isyu sa behavioral health.

Milyon-milyong tao sa US ang naaapektuhan ng mga isyu sa mental health bawat taon.1 Sa katunayan, 1 sa 5 mas nakakatandang adult na lampas sa edad na 55 ang may ilang uri ng alalahanin sa mental health.2 Para sa mga dual-eligible na indibidwal, (mga taong parehong kwalipikado sa Medicaid at Medicare) mas malaki pa ang problema. Halimbawa, alam mo ba na:

  1. 64% ng mga dual eligible ang may diagnosis sa mental health3
  2. Halos kalahati ng populasyon ng mga mas bata sa 65 na dual-eligible na indibidwal ang may malubhang mental disorder4

May mas matataas na rate din ng mga pabalik-balik na kondisyon ang mga dual eligible kaysa sa mga benepisyaryo lang ng Medicare.5 Kabilang dito ang diyabetis, sakit sa puso, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), at mataas na presyon ng dugo.

Bukod pa rito, kailangang i-navigate ng mga dual eligible na indibidwal ang mga programa sa pangangalagang pangkalusugan ng parehong Medicaid at Medicare. Posible silang mahirapan na mahanap ang kanilang gusto at makuha ang pangangalaga at mga serbisyo sa suportang posibleng kailangan nila dahil dito. Doon makakatulong ang pagkakaroon ng dual-eligible health plan.

Kasinghalaga ng behavioral health ang physical health

Paano makakatulong ang dual health plan sa mga isyu sa behavioral health?

Kasinghalaga ng behavioral health ang physical health. Kaya naman, ang mga serbisyong para sa behavioral health (tinatawag ding mga serbisyong para sa mental health) ang isa sa maraming ekstrang benepisyo na kasama sa karamihan ng mga dual-eligible health plan mula sa UnitedHealthcare.*

Ang mga dual health plan (na tinatawag ding mga Dual Special Needs Plan o D-SNP) ay isang uri ng plano ng Medicare. Para ito sa mga taong may parehong Medicaid at Medicare. Makakatulong ang mga dual health plan na pasimplehin ang pangangalaga at padaliin ang buhay para sa mga dual-eligible na miyembro.

Maraming taong dual-eligible para sa parehong Medicaid at Medicare ang may malulubha at nagpapatuloy na kondisyon sa kalusugan. Maaaring kailanganin nilang magpatingin sa ilang iba’t ibang doktor at espesyalista. Maaaring kasama rin dito ang mga therapist, tagapayo, psychiatrist, psychologist, o iba pang doktor sa behavioral health para makatulong sa mga isyu sa mental health.

Mapapadali ng isang dual-eligible health plan ang pagma-manage ng iba’t ibang provider ng pangangalaga. Makakatulong sa iyo ang mga dual health plan na makahanap ng psychiatrist o iba pang provider ng pangangalaga sa mental health na malapit sa iyo. Kung kinakailangan, makakatulong ang mga dual plan sa pagko-coordinate ng mga serbisyo sa paggagamot ng mental health at substance use disorder sa mga serbisyo sa pangangalaga ng physical health. Maraming oras at pagsisikap na kailangan para mapagsabay-sabay ang maraming appointment, at marami ring papeles na kailangan mula sa Medicaid at Medicare. Makakatulong ang dual health plan na panatilihing maayos ang lahat.

May karagdagang kaginhawaang dala ang mga konsulta para sa mental health sa Telehealth

Hindi laging madali na bumisita sa doktor nang personal. Dito nagiging magandang solusyon ang pagpapayo para sa mental health ng telehealth. Dahil sa Telehealth, makapagpatingin ka sa isang doktor o provider ng pangangalaga sa mental health sa pamamagitan ng internet.6 Makakapag-usap kayo nang pribado tungkol sa isang isyu sa mental health o alalahanin sa kalusugan anumang oras, 24/7, may appointment man o wala. Ang Telehealth ay isa pang ekstrang benepisyo na puwede mong makuha sa dual-eligible health plan mula sa UnitedHealthcare.

UCard®, na makukuha lang sa UnitedHealthcare

Ang iyong UCard ang ID mo bilang miyembro at marami pang iba. Gamitin ang iyong UCard para pambili ng masustansyang pagkain, mga produktong nabibili nang walang reseta (OTC), at pambayad sa mga utility bill.

1 National Alliance on Mental Illness, Mental Health By the Numbers. Huling na-update noong Marso, 2021. Na-access noong Hulyo 13, 2023.
2 https://www.cdc.gov/aging/pdf/mental_health.pdf. Centers for Disease Control and Prevention at National Association of Chronic Disease Directors. The State of Mental Health and Aging in America Issue Brief 1: What Do the Data Tell Us? Atlanta, GA: National Association of Chronic Disease Directors; 2008. Na-access

3,5 A Profile of Medicare-Medicaid Dual Beneficiaries. ATI Advisory Report, Hunyo 2022. Na-access noong Hulyo 24, 2023.
4Justice in Aging, Meeting the Mental Health Needs of Dual Eligibles: An Opportunity for Advocates. Denny Chan May 24, 2016. Na-access noong Hulyo 13, 2023.
6 Hindi lahat ng medikal na kondisyon ay puwedeng gamutin sa pamamagitan ng telehealth. Tutukuyin ng doktor sa telehealth kung kailangan mong personal na magpatingin sa doktor para sa paggagamot.
*Nag-iiba-iba ang mga benepisyo, feature at/o device ayon sa plano/lugar. May mga limitasyon at eksklusyon.

Tingnan ang mga UnitedHealthcare plan sa iyong lugar

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng dual-eligible o Medicaid plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang ZIP code mo para makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink