Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare na QUEST Integration Program

Medicaid

Ang QUEST Integration ng UnitedHealthcare Community Plan ay isang mina-manage na plano sa pangangalaga na inaalok sa pamamagitan ng Department of Human Service Med-QUEST ng Hawai‘i. Ang UnitedHealthcare Community Plan ay isang planong pangkalusugan para sa mga miyembrong eligible para sa mga benepisyo sa Medicaid na may tulong ng Estado. Kabilang dito ang mga babaeng nagbubuntis, bata, adult, matanda, may espesyal na pangangailangan, at pamilya. Sa UnitedHealthcare Community Plan QUEST Integration, nasa mas magandang landas kayo tungo sa inyong pangangalagang pangkalusugan.

Ang pangunahing layunin namin na tulungan kayong manatiling malusog at nakakapagsarili. Ang Community Plan QUEST Integration plan ng UnitedHealthcare ay nag-aalok ng mga medikal na serbisyong pangkalusugan at serbisyo sa behavioral health kabilang na ang para sa paningin, gamot, at mga supply. Tumawag na sa UnitedHealthcare Community Plan QUEST Integration para madagdagan ang nalalaman tungkol sa kung paano kayo makakakuha ng mahusay na gabay at pag-aayos ng serbisyo. 

Makikipagtulungan ang aming lokal na kawani sa inyo para isaayos ang iyong mga serbisyo at partikular na pangangailangan. Tutulong kaming gabayan ka sa komplikadong sistema ng pangangalagang pangkalusugan, at makikipagtulungan sa iyong mga doktor at kapamilya para matugunan ang mga layuning pangkalusugan mo. Narito ang UnitedHealthcare Community Plan para sa iyo sa bawat hakbang.

Matagal nang nagsasagawa ang UnitedHealthcare Community Plan ng pagma-manage sa pangangalaga.  

Ipagkatiwala ang kalusugan ng inyong pamilya sa UnitedHealthcare Community Plan.

Nagbibigay ang UnitedHealthcare Community Plan ng libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan para mabisang makipag-ugnayan sa amin, tulad ng: nakasulat na impormasyon sa iba pang format (malaking print, audio, naa-access na electronic na format, iba pang format). Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan sa amin nang toll-free sa 1-888-980-8728 (TTY: 711).  Ibibigay namin sa iyo ang hinihiling na impormasyon, nang walang bayad sa loob ng limang (5) araw ng negosyo.

 • UnitedHealthcare Community Plan QUEST Integration Program Mga Hakbang sa Pagpapa-enroll
 • Tingnan ang Eligibility (magbubukas ng modal window)

Pagbabago sa Benepisyo ng mga Serbisyong Dagdag-Halaga ng Dental

Mga Benepisyo at Feature

Sa pamamagitan ng UnitedHealthcare Community Plan QUEST Integration makakakuha ka ng:

Access sa pangangalaga

 • Ang Provider ng Pangunahing Pangangalaga (Primary Care Provider o PCP) na maaari mong piliin mula sa aming mahabang listahan ng mga provider. Narito ang link para matulungan kang maghanap sa iyong lugar
 • Referral specialty care mula sa isang Provider na Espesyalista
 • Mga nakaiskedyul na biyahe sa mga appointment na may kaugnayan sa kalusugan
 • 24 na oras/7 araw na Nurse HotlineSM at on-line na Nurse Chat para makipag-usap sa nurse anumang oras na may tanong ka
 • Mga serbisyo ng interpreter ng wika (kasama ang Sign language)

Mga benepisyo upang matulungan kang manatiling malusog

Walang gastos para sa anumang serbisyong ibinibigay sa ilalim ng iyong plano ng benepisyo

 • Coverage sa inireresetang gamot
 • Coverage para sa paningin at eyewear
 • Tulong sa mga isyu sa behavioral health tulad ng sa pag-iisip, pag-iinom, o pag-abuso ng substance
 • Nakakapigil sa pangangalagang pangkalusugan
 • Mga bakuna (tulad ng para sa trangkaso at iba pang sakit)
 • Mga pagpapabakuna ng bata
 • Mga klase sa edukasyong pangkalusugan
 • Mga newsletter na lumalabas kada tatlong buwan

Mga Eksepsyon sa Kanayunan

Sa mga lugar kung saan mayroon lang isang planong pangkalusugan ng QUEST Integration, ang mga miyembro ay may kalayaang:

 • Pumili mula sa hindi bababa sa dalawang (2) PCP
 • Kumuha ng mga serbisyo mula sa alinmang ibang provider sa ilalim ng alinman sa mga sumusunod na sitwasyon:
  • Ang serbisyo o uri ng provider (sa mga tuntunin ng pagsasanay, karanasan, at espesyalidad) ay hindi available sa loob ng network ng provider ng planong pangkalusugan;
  • Ang provider ay hindi bahagi ng network ng provider ng planong pangkalusugan ngunit ito ang pangunahing pinagmumulan ng isang serbisyo sa miyembro. Makikipagtulungan kami sa provider para lumahok sa aming network ng provider. Kung pinili ng provider na huwag sumali sa aming network ng provider, o hindi matugunan ang mga kinakailangang kuwalipikasyon para maging bahagi ng network ng provider, ililipat namin ang miyembro sa isang provider na nasa loob ng network sa loob ng animnapung (60) araw. Kung walang naaangkop na lisensya o pahintulot ang provider, agad naming ililipat ang miyembro sa ibang provider;
  • Ang tanging provider na nasa loob ng network at available sa miyembro na hindi, dahil sa moral o panrelihiyong pagtutol, hindi nagbibigay ng mga serbisyong hinahanap ng miyembro, o lahat ng nauugnay na serbisyo ay hindi magiging available;
  • Natukoy ng PCP ng miyembro na nangangailangan ang miyembro ng mga serbisyong magdudulot sa miyembro ng hindi kinakailangang risk kung matatanggap nang hiwalay at hindi magagamit ang lahat ng kaugnay na serbisyo sa loob ng network ng provider ng planong pangkalusugan; at
  • Natukoy ng Estado na ang ibang mga pangyayari ay nangangailangan ng panggagamot na wala sa network.

Pagpili ng Doktor

Ang bawat miyembro ay maaaring pumili ng provider ng pangunahing pangangalaga (PCP). Gamitin ang tool na Maghanap ng Doktor para makita kung nasa aming network ang iyong doktor.

Ang iyong PCP ay ang iyong pangunahing doktor para sa:

 • Preventive care.
 • Paggagamot kung mayroon kang sakit o injury.
 • Mga referral sa mga espesyalista para sa ilang partikular na kondisyon.

Para sa mga miyembrong walang doktor o wala sa aming network ang doktor, puwede kaming tumulong sa paghahanap ng bagong doktor na malapit.

Minsan kailangan mo ng tulong para maunawaan ang iyong mga opsyon sa pangangalagang pangkalusugan. Sa amin, mayroon kang matatawagan. Sasagutin namin ang iyong mga tanong sa simple at kumpletong paraan.

Maaari ka rin naming tulungang humanap ng:

 • Mga provider ng pangangalagang pantahanan.
 • Mga espesyalista.
 • Mga doktor.
 • Mga parmasya.
 • Mga ospital o iba pang mga pasilidad na pangkalusugan.
 • Mga lokal na resource.

Walang gastusin para sa mga sakop na inireresetang gamot. Pinapadali namin ang pagkuha sa gamot ng iyong anak. Magbibigay kami ng listahan ng mga sakop na gamot kung mayroon kang mga tanong tungkol sa kung anong mga inireresetang gamot ang sinasalo.

Puwede mong kunin ang mga inireresetang gamot sa mga lokal na parmasyang nasa network ng UnitedHealthcare Community Plan.

Nagbabayad ang planong ito para sa lahat ng gastusing kaugnay ng pananatili sa ospital nang sa gayon, makapagpahinga at makapagpagaling ka.

Kasama sa coverage ng pagkakaospital ang:

 • Pangangalaga ng isang nurse.
 • Kuwarto at matutuluyan.
 • Mga supply at kagamitan.
 • Paggagamot at mga therapy.
 • Mga diagnostic na test at eksaminasyon.

At pagkalabas mo sa ospital, hindi ka mag-iisa. Titiyakin naming makakakuha ka ng follow-up na pangangalaga para maipagpatuloy ang pagpapagaling sa tahanan.

Ang Healthy First Steps ay isang libreng online na programa para sa kalusugan ng mga buntis at ina na kapapanganak lang sa nakalipas na 15 (na) buwan. Nagbibigay ng mga reward ang programang ito para sa pagkuha ng iyong pangangalaga bago at pagkatapos manganak at pangangalaga para sa maayos na kalusugan ng iyong anak (hanggang sa 15 (na) buwang gulang). Makakatulong ang programang ito sa pagsubaybay ng iyong mga appointment. Maaari ka ring kumita ng hanggang 8 reward na pipiliin mo. Kabilang sa mga reward ang diaper bag o gift card sa Old Navy, pantakip sa pagpapasuso o teething rattle, first aid kit, o tabletop na laruan, childproofing kit o mga puzzle at aklat kabilang sa iba pang reward para suportahan ang iyong kapakanan at paglaki ng (mga) anak mo. Mag-sign up para sa Healthy First Steps sa UHCHealthyFirstSteps.com at magsimulang makakuha ng mga reward.

Pakitandaan: maaaring magbago ang mga opsyon sa reward at aabisuhan namin kayo sa hinaharap sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan (ibig sabihin, Handbook ng Miyembro, website, HealthTalk (Newsletter para sa Miyembro) o nakasulat na komunikasyon sa pamamagitan ng mail o post card).

Insentibo Nakumpletong Gawain Opsyon 1 Opsyon 2 Halaga
1 Pag-enroll sa Baby Blocks Bag ng Diaper Old navy na gift card $10
2 24 na linggong pagpapatingin bago ang panganganak Pantakip kapag nagpapasuso Teething rattle na may salamin $10
3 32 linggong pagpapatingin bago ang panganganak First-aid kit Tabletop toy $10
4 Panganganak Digital na thermometer Rubber duck na thermometer para sa pagligo $10
5 Pagpapatingin pagkatapos ng panganganak Cover sa upuan ng sasakyan Old navy na gift card $10
6 6 na buwang pagpapatingin para sa kalusugan ng bata Kit para sa pangangalaga ng ngipin Kit para sa pagpapakain ng sanggol $10
7 Screening para sa lead Childproofing kit Aklat na pambata $10
8 15 buwang pagpapatingin para sa kalusugan ng bata Puzzle Mga kagamitan sa pagligo para sa ina $10

Suporta sa Mga Diabetic

Kung may diyabetis ka, mas pagiginahawain namin ang buhay mo. Makakatanggap ka ng gamot, supply, at edukasyon para matulungan kang maging at manatiling pinakamalusog. 

Durable Medical Equipment

Posibleng mangailangan ng karagdagang suporta ng ilang miyembro para ligtas na mabuhay sa bahay.

Sakop ng aming plano ang medikal na kagamitang ibinilin ng iyong doktor o case manager. Puwedeng kasama sa mga supply ang:

 • Mga oxygen tank.
 • Mga kama sa ospital.
 • Mga wheelchair or walker.

Mga Reward sa Miyembro

Mas madaling mapigilan ang sakit kaysa gamutin ito. Puwede ring magkahalaga ito ng magagandang reward.

Maaari kayong makakuha ng regalo para sa inyo o sa inyong anak sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na tulad ng:

 • Pagkumpleto ng isang well-child exam o pagbisita pagkatapos ng panganganak

Pangangalaga sa Pandinig

Ang problema sa pandinig ay maaaring makaapekto sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa maraming paraan. Kabilang sa aming plano ang mga serbisyo at suporta para matulungang protektahan ang iyong pandinig.

Sinasalo namin ang:

 • Mga eksaminasyon, therapy, at test.
 • Mga hearing aid at baterya.

Pangangalagang Pantahanan

Pagkatapos ng surgery o malubhang sakit, posibleng kailangan mo ng karagdagang tulong sa mga pang-araw araw na gawain tulad ng paglilinis, pagluluto, o pagbibihis. Posibleng kailanganin mo rin ng medikal na pagbisita sa bahay para matingnan kung maaayos ba ang paggaling mo. Kapag naaprubahan, sakop ng aming plano ang:

 • Isang medikal na pagbisita sa bahay.
 • Medikal na kagamitan tulad ng mga kama sa ospital, walker o wheelchair.
 • Mga disposable na medikal na supply.
 • Tulong sa personal na pangangalaga o housekeeping.

Mga interpreter

Kailangan magkaunawaan kayo ng iyong doktor. Magiging mahirap ito kung hindi ka magaling magsalita ng Ingles. Puwede kaming mag-iskedyul para sa isang medikal na interpreter para samahan ka sa iyong mga appointment.

Mayroon din kaming mga tao sa mga serbisyo sa miyembro na nagsasalita ng higit sa isang wika. Malamang, mayroon kaming isang taong nagsasalita ng iyong wika. Kasama rin sa mga Serbisyo ng Interpreter ang interpretasyon o tulong sa sign language.

Pangangalaga para sa Sakit sa Kidney

Malubhang medikal na kondisyon ang sakit sa kidney. Pagkatapos hindi gumana ng mga kidney, kakailanganin ng mga regular na paggagamot (na tinatawag na renal dialysis) o pag-transplant ng organ. Ang dialysis ay gumagamit ng makinarya para linisin ang dugo, tulad ng ginagawa ng malulusog na kidney.

Kasama sa aming plano ang:

 • Dialysis.
 • Mga gamot.
 • Edukasyong pangkalusugan at suporta.
 • Organ Transplant kung kinakailangan (Iko-coordinate namin ang mga benepisyo sa Medicare at sa State of Hawai’i Organ and Tissue Transplant program (SHOTT))

Laboratoryo at mga X-ray

Napakainam na malaman nang maaga pa lang kung ano ang problema. Sakop ng aming plano ang:

 • Mga laboratoryo at pagte-test.
 • Mga x-ray, scan at iba pang imaging.

Tutulungan ka naming makuha ang impormasyong kailangan para makatulong na mapabuti ang iyong kalusugan at maibalik ka sa pinakamalusog na kondisyon.

Tulong sa Wika

Maaari ka naming bigyan ng mga materyales ng miyembro sa isang wika at/o sa isang nakasulat na format na mas madali mong maunawaan. Ginagawa naming handang magamit ang lahat ng nakasulat na impormasyon para sa mga Miyembro sa mga wikang sumusunod sa Seksyon 1557 ng Patient Protection and Affordable Care Act. Kung kailangan mo ng impormasyon sa isang wika bukod sa Ingles (ibig sabihin, Ilokano, Vietnamese, Chinese (tradisyonal), Koreano, atbp.), tumawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro. Maaari ka ring makakuha ng impormasyon sa malalaking print, braille o audio tape. Maaari naming ipadala sa iyo ang impormasyon sa ibang wika sa loob ng pitong (7) araw mula sa paghiling. Kung natanggap ang kahilingan pagkatapos ng mga normal na business hours, ipapadala namin sa iyo ang impormasyon sa loob ng pitong (7) araw mula sa susunod na business day kasunod ng kahilingan. Ang mga serbisyo at tulong na ito ay available sa mga kasalukuyan at potensyal na miyembro nang walang bayad.

Kabilang sa mga halimbawa ng mga nakasulat na materyales ang pero hindi limitado sa:

 • Direktoryo ng Provider
 • Handbook ng Miyembro
 • Mga Abiso sa Mga Apela at Karaingan
 • Mga Abiso sa Hindi Pabor na Pagpapasya sa Benepisyo
 • Mga Abiso sa mga Miyembro sa Pagwawakas ng Provider sa Network

Mga Advocate na Miyembro

Pinapahalagahan namin ang iyong kapakanan. Makakatulong ang mga advocate na miyembro na malutas ang mga problema, magbigay ng pagsasanay at edukasyon, at ayusin ang mga isyung nauugnay sa mga miyembro.

Magagawa nilang:

 • Magbigay ng impormasyon tungkol sa iyong plano.
 • Turuan kang makuha ang pangangalagang kailangan mo.
 • Makatulong sa mga isyu sa doktor o reklamo.

Mental Health

Ang mental health ay kasinghalaga ng physical health. Kaya mayroon kaming coverage para sa dalawang ito.

Kasama rito ang:

 • Behavioral therapy.
 • Paggagamot ng pag-abuso sa substance.
 • Mga gamot.

NurseLine

Minsan may mga medikal na tanong at sitwasyon sa mga hindi magandang oras. Kapag may mga tanong ka tungkol sa iyong kalusugan, puwede kang tumawag sa nurse 24 (na) oras sa isang araw, 7 (na) araw sa isang linggo.

Gagawin ng aming mga nurse ang sumusunod:

 • Tutukuyin ang mga sintomas.
 • Tutulong sa pangangalaga sa sarili.
 • Papayuhan ka tungkol sa pagkuha ng pangangalaga sa pagpapatingin sa isang doktor o sa isang center ng agarang pangangalaga.
 • Tutulungan kang malaman kung kailan dapat pumunta sa emergency room.

Mga Pagbisita ng Nurse

Minsan kailangan ng patuloy na pangangalaga pagkatapos makalabas ng ospital o agarang pangangalaga. Halimbawa, pagkatapos ng malubhang sakit, operasyon, o pinsala. Sa ganitong mga sitwasyon, bibisita ang mga nurse sa bahay para:

 • Magbigay ng medikal na pangangalaga.
 • Sagutin ang anumang tanong at alalahanin.

Pagtuturo tungkol sa Nutrisyon

Malaki ang maitutulong ng masustansyang pagkain para matulungan kang maging malusog. Puwedeng makipagkita sa iyo ang isang nutritionist para suriin ang iyong mga kagawian sa pagkain at mga pinipiling pagkain.

Magkakaroon ka ng mga bagong ideya para sa:

 • Paggawa ng mabubuting desisyon para sa mabilis ihandang pagkain at merienda.
 • Paghahanda ng masusustansyang pagkaing pasok sa badyet.

Mga Serbisyo sa Outpatient

Napakainam na malaman nang maaga pa lang kung ano ang problema.

Sakop ng aming plano ang:

 • Mga laboratoryo at pagte-test.
 • Mga x-ray, scan at iba pang imaging.

Tutulungan ka naming makuha ang impormasyong kailangan para matulungang mapahusay ang iyong kalusugan o maging pinakamalusog.

Personal na Pangangalaga

Minsan mahirap gawin nang mag-isa ang mga pangunahing kaalaman pagkatapos magkaroon ng sakit o injury. Kung kinakailangan, magpapadala kami ng tao para tumulong sa:

 • Pagbibihis.
 • Pagligo.
 • Pagpapakain.
 • Pagluluto.
 • Pamimili.
 • Pagsasagawa ng mga gawain.

Mga Pagpapatingin Habang Nagbubuntis

Ang pagbubuntis ay paglalakbay na mas maganda kung may kasamang tulong ng mga kaibigan, pamilya, at doktor sa pagbubuntis o OB/GYN.

Sakop ng aming plano ang lahat ng inirerekomendang prenatal clinical visit at test.

Sa mga pagpapatinging ito, ang klinika ay:

 • Tiyaking parehong malusog ang ina at sanggol.
 • Ipapaliwanag kung ano ang dapat asahan sa bawat yugto ng iyong pagbubuntis.
 • Sagutin ang mga tanong.

Paghinto sa Paninigarilyo

Alam ng karamihan ng mga tao ang masasamang epekto ng paninigarilyo. At alam nilang kailangan nilang huminto. Sinusuportahan namin ang aming mga miyembro sa paghinto nila, sa pamamagitan ng mga coach at supply. Sermon lang ang hindi mo makukuha sa amin.

Pangangalaga para sa Rehabilitasyon

Pagkatapos ng malubhang sakit, operasyon o injury, posibleng kailangan mo ng ekstrang pag-aalaga at therapy. Kung kinakailangan, saklaw ng aming plano ang maiikling pananatili sa rehabilitation center kung saan puwede kang magpagaling. Kabilang ang:

 • Mga serbisyo ng pangangalaga sa bahay.
 • 24 na oras ng pangangalaga.
 • Tulong sa mga aktibidad sa pang-araw-araw na pamumuhay.
 • Physical, occupational at speech therapy.

Respite na Pangangalaga

Mayroon ka bang mga kapamilya o kaibigan na nag-aalaga sa iyo sa tahanan?

Kung mayroon, hinihiling naming suportahan sila sa kanilang pagsusumikap. Kaya kami nagbibigay ng pansamantalang pangangalaga para makapagpahinga ang iyong mga tagapag-alaga. Ang respite na pangangalaga ay nag-aalok sa mga tagapag-alaga ng pansamantalang bakasyon malayo sa kanilang mga mahal sa buhay na may karamdaman o mga espesyal na pangangailangan sa pangangalaga.

Mga Iniksyon at Bakuna

Nakakatulong ang mga regular na iniksyon para maprotektahan ka mula sa sakit.

Kung kaya, sakop ng aming plano ang:

 • Mga inirerekomendang iniksyon at bakuna.
 • Mga Influenza, Pneumococcal, Diphtheria, at Tetanus shot

Mga Serbisyong Panlipunan

Nag-aalok ang maraming komunidad ng mga karagdagang benepisyo para sa mga batang nasa planong ito. Nakakatulong ang Serbisyong Panlipunan sa mga miyembro na makipag-ugnayan sa mga lokal na programa at serbisyong ito, tulad ng:

 • WIC and pinansyal na suporta.
 • Mga serbisyo sa paaralan.
 • Pansamantalang pangangalaga.

Text4baby

Makakatulong ang Text4baby sa mga bagong nanay at magiging nanay na panatilihing malusog ang kanilang mga sarili at kanilang mga anak.

Makakatanggap ka ng mga text message habang buntis ka at sa unang taon ng iyong anak. Naglalaman ang bawat ng text ng mga tip pangkalusugan at pangkaligtasan para sa mga paksa tulad ng:

 • Pangangalaga sa pagbubuntis.
 • Pagle-labor at panganganak.
 • Pagpapasuso.
 • Ligtas na pagtulog.
 • Nutrisyon.
 • Kaligtasan sa pagsakay sa kotse.

Para magkaroon ka at ang iyong anak ng magandang umpisa sa bahay.

Para mag-sign up, pumunta sa UHCHealthyFirstSteps.com

Mga Serbisyo ng Therapy (Mga Serbisyo ng Habilitation)

Makakatulong ang physical, occupational at speech therapy sa iyo na gumaling mula sa malubhang injury o sakit, o maabot ang buo mong potensyal.

Nagbibigay ang aming plano ng:

 • Occupational therapy.
 • Physical therapy.
 • Speech therapy.

Walang Limitasyong Pagbisita ng Doktor

May mga panahon na kailangan ng kalusugan mo o ng miyembro ng iyong pamilya ng paulit-ulit na pagbisita sa provider ng pangunahing pangangalaga (PCP). Hindi nililimitahan ng aming plano ang bilang ng beses na puwede kang magpatingin sa iyong PCP. Sa ganitong paraan nakukuha mo ang pangangalagang kailangan mo at kung kailan mo ito kailangan. At makikita ng iyong doktor kung paano bumubuti ang iyong kalusugan.

Agarang Pangangalaga

Posibleng mayroon kang injury o biglaang sakit na hindi nakamamatay pero kailangan ng agarang atensyon. Sakop ng aming plano ang pangangalaga sa:

 • Mga center ng agarang pangangalaga.
 • Mga unit ng medikal na tulong.
 • Iba pang walk-in na klinika.

Mga Pagpapatingin Habang Walang Sakit

Maaaring matukoy kaagad ang mga problema sa kalusugan sa mga pagpapatinging ito para magamot ang mga ito.

Mga preventive na serbisyo:

 • Mga checkup para sa mga adult at mga bata.
 • Pangangalaga sa sanggol nang walang sakit.
 • Pangangalaga para sa mga babaeng nagbubuntis.
 • Mga regular na iniksyon at pagte-test.
 • Mga mammogram.
NCQA Long-Term Services and Support Award Seal

Mga Resource ng Miyembro

Tingnan ang Mga Available na Resource(magbubukas ang modal window)

Matuto pa

QUEST Integration Program ng UnitedHealthcare Community Plan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink