Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

UHC Dual Complete HI-S001 (PPO D-SNP)

Medicare

Ano ang dual special needs plan?

H2406-051 -000

Buwanang premium: $0.00 *

*Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang iyong mga gastos, depende sa level ng Karagdagang Tulong mo.

Ang Preferred Provider Organization (PPO) plan na ito ay nagbibigay sa iyo ng mas maraming benepisyo kaysa sa Original Medicare, lahat kasingbaba ng $0 na premium ng plano. Mapapanatili ninyo ang lahat ng inyong mga benepisyo sa Medicaid, at makapagdaragdag pa kayo.

  • UHC Dual Complete HI-S001 (PPO D-SNP) Magpa-enroll sa Plano (magbubukas ng modal window)
  • Tingnan ang Eligibility (magbubukas ng modal window)

1-844-812-5967 TTY: 711 8:00 AM hanggang 8:00 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo

Mga Benepisyo at Feature

Pagkain, OTC, at mga Utility

$129 na credit bawat buwan para ipambayad sa masustansyang pagkain, mga produktong OTC at mga utility bill Matuto pa tungkol sa benepisyong ito

$3000 na allowance para sa mga sakop na serbisyo sa ngipin tulad ng pagpapalilinis, pagpasta, crown, root canal, pagbunot, at pustiso Matuto pa tungkol sa benepisyong ito

$0 na copay para sa generic at brand-name na mga reseta kabilang ang Optum® Home Delivery Matuto pa tungkol sa benepisyong ito

$0 copay para sa 24 one-way na pagsakay papunta o mula sa parmasya o tindahan ng grocery, at magdala ng isa pang adult na tutulong 

Kalayaan na puntahan ang sinumang provider na tumatanggap ng Medicare at walang mga referral na kailangan

Preventive care

$0 na copay para sa preventive care, kabilang ang taunang pisikal na eksaminasyon, bakuna sa trangkaso, mga screening, at marami pa

Mga pagpapatingin sa pangunahing pangangalaga

$0 na copay para sa mga pagbisita para sa pangunahing pangangalaga upang matulungan kang makuha ang pangangalaga na kailangan mo

Programa sa Fitness na Renew Active®

Manatiling aktibo sa isang libreng membership sa gym sa pamamagitan ng Renew Active®

Mga regular na serbisyo sa acupuncture

20 na mga regular na pagbisita sa acupuncture para sa $0 na copay bawat pagbisita upang magamot ang pagduduwal o pananakit sa iyong mga ugat, kalamnan o kasukasuan

Mga regular na serbisyong chiropractic

20 na mga regular na pagbisita sa chiropractic para sa $0 na copay bawat pagbisita upang magamot ang pagduduwal o pananakit sa iyong mga ugat, kalamnan o kasukasuan

Routine na pangangalaga sa paa

4 na routine na pagbisita para sa pangangalaga sa paa para sa $0 na copay sa bawat pagbisita para sa mga pag-trim ng kuko at iba pang sakop na paggagamot sa preventive care

Mga UnitedHealthcare® HouseCall

Taunang pagbisita sa bahay kasama ang isang praktisyoner ng pangangalagang pangkalusugan upang makatulong na manatili kang malusog sa pagitan ng mga regular na pagbisita sa doktor

Mga Reward sa Miyembro ng UnitedHealthcare®

Bilang miyembro ng UnitedHealthcare, kunin ang mga gantimpala para sa pagkuha ng taunang pagbisita ng malusog, bakuna sa trangkaso, at higit pa

Mga virtual na pagbisita

$0 na copay para sa mga virtual na pagbisita upang mapag-usapan ang tungkol sa mga alalahanin sa medikal at mental na kalusugan mula sa bahay

UHC Dual Complete HI-S001 (PPO D-SNP)

Buwanang Premium ng Plano para sa mga Taong nakakatanggap ng Karagdagang Tulong mula sa Medicare upang Makatulong sa Pagbabayad sa kanilang mga Gastos sa Inireresetang Gamot

Kung nakakatanggap ka ng karagdagang tulong mula sa Medicare upang makatulong sa pagbabayad sa iyong mga gastos sa plano ng Medicare sa inireresetang gamot, ang iyong buwanang premium ng plano ay magiging mas mababa kung hindi ka nakakatanggap ng karagdagang tulong mula sa Medicare. Ang halaga ng karagdagang tulong na natatanggap mo ang magtatakda ng iyong kabuuang buwanang premium ng plano bilang miyembro ng aming Plano.

Ipinapakita sa table na ito ang iyong magiging buwanang premium ng plano kung nakakatanggap ka ng karagdagang tulong.

Ang iyong antas ng karagdagang tulong Buwanang Premium*
100% $0.00

*Hindi kasama rito ang anumang premium ng Medicare Part B na kailangang mong bayaran.

Kung hindi ka nakakatanggap ng karagdagang tulong, maaari mong alamin kung kwalipikado ka sa pamamagitan ng pagtawag sa:

  • 1-800-Medicare o dapat tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa 1-877-486-2048 (24 oras sa isang araw/7 araw sa isang linggo),
  • Tanggapan ng Medicaid sa Inyong Estado, o
  • Ang Social Security Administration sa 1-800-772-1213. Dapat tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa 1-800-325-0778 sa pagitan ng 7 a.m. at 7 p.m., Lunes hanggang Biyernes.

Walang katulad ang mga pangangailangan mo sa pangangalagang pangkalusugan. Makakatulong sa iyo ang mga dokumentong ito para siguraduhin na makakakuha ka ng tamang coverage.

Kabilang sa mga dokumento ang Taunang Paalala sa Mga Pagbabago, Katibayan ng Saklaw, Mga Pormularyo, Mga Star Rating ng Plano ng Medicare, Mga Direktoryo ng Provider, Buod ng Mga Pakinabang, Iba pang nada-download na resource.

Mga Nada-download na Resource(magbubukas ang modal na window)

Mga Resource ng Miyembro

Tingnan ang Mga Available na Resource(magbubukas ang modal window)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink