Pumunta sa pangunahing content Pangunahing Nilalaman

Ano ang Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan (Dual Special Needs Plan, D-SNP)?

Ang Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan, o D-SNP kung pinaikli, ay isang uri ng plano sa segurong pangkalusugan. Ito ay para sa mga taong may Medicare at Medicaid. Kung ikaw ito, ikaw ay "karapat-dapat sa dalawahan." (Ibang paraan lang iyon ng pagsasabing maaari kang magkaroon ng Medicare at Medicaid nang sabay.)

Bakit nababagay ang planong ito para sa mga taong dual-eligible?

Ang mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan ay para sa mga taong maaaring nangangailangan ng karagdagang tulong. Iyon ay maaaring dahil sa kita, mga kapansanan, edad at/o mga kundisyon ng kalusugan. Ang mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan ay isang uri ng Medicare Advantage na plano.

Paano gumagana ang dual na saklaw na insurance sa kalusugan sa parehong Medicaid at Medicare?

Nakikipagtulungan ang Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan sa iyong planong pangkalusugan sa Medicaid. Mapapanatili mo ang lahat ng iyong mga benepisyo sa Medicaid. Ang karamihan ng mga dual na plano ng insurance sa kalusugan ay nagbibigay rin sa iyo ng higit pang pakinabang at feature kaysa sa nakukuha mo sa Original Medicare. Ang mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan ay may $0 na premium para sa mga miyembrong may Dagdag na Tulong (Subsidy sa Mababa ang Kita).

Higit pang tulong para sa inyo

Ang koordinasyon ng pangangalaga ay isa pang mahalagang benepisyong makukuha mo sa Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan. Magkakaroon kayo ng personal na coordinator ng pangangalaga. Iyon ay isang taong makakatulong sa iyo na:

  • Unawain ang iyong mga benepisyo sa Medicare at Medicaid
  • Pamahalaan ang iyong mga doktor, espesyalista at serbisyo sa pangangalaga
  • Kunin ang mga serbisyong kailangan mo upang maramdaman mong mas malusog ka

Kung kwalipikado ka sa dalawahan, paano mo makukuha ang ganitong uri ng planong pangkalusugan?

Ang mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan ay iniaalok ng mga pribadong kumpanya ng seguro. Kabilang dito ang UnitedHealthcare. Tinatawag namin ang aming mga planong pangkalusugan na karapat-dapat sa dalawahan na UnitedHealthcare Dual Complete®. Mas maraming tao ang pumipili sa UnitedHealthcare para sa Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan kaysa sa ibang kumpanya.

UCard® mula sa UnitedHealthcare lamang

Ang iyong UCard ang iyong ID bilang miyembro at marami pang iba. Gamitin ang iyong UCard para pambili ng masustansyang pagkain, mga produktong nabibili nang walang reseta (OTC) at pambayad sa mga singil sa utility.

Sa anong uri ng plano ako karapat-dapat?

Sagutin ang ilang maiikling tanong upang makita kung anong uri ng plano ang maaaring akma para sa iyo.

Kunin ang inyong libreng gabay sa dual na plano

Tuklasin ang kailangan mong malaman tungkol sa mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan sa isa at kumbinyenteng gabay.

Maghanap ng mga plano sa iyong lugar

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng Medicaid o kwalipikado sa dalawahan na plano depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang iyong ZIP code upang makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM to 8 PM local time, 7 days a week.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink