Pumunta sa pangunahing content Pangunahing Nilalaman

Mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan (D-SNP)

Ang mga D-SNP ay para sa mga taong may parehong Medicare at Medicaid. Nakikipagtulungan ang dalawahang plano sa iyong plano sa Medicaid. Mapapanatili mo ang lahat ng iyong mga benepisyo sa Medicaid. Dagdag pa rito, maaari kang makakuha ng maraming karagdagang benepisyo at tampok sa halagang kasingliit ng $0 bawat buwan. Ang mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan ay may $0 na premium para sa mga miyembro na may Karagdagang Tulong (Subsidy sa Mababa ang Kita).

Ano ang Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan (Dual Special Needs Plan, D-SNP)?

Ang Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan (D-SNP) ay isang uri ng plano sa segurong pangkalusugan. Para ito sa mga taong may parehong Medicare at Medicaid. These plans are designed for people who may need more help because of disabilities, age or health conditions.

Medicare and Medicaid card image

Mga benepisyo ng D-SNP

Sa D-SNP, maaari kang makakuha ng mas maraming benepisyo kaysa sa alinman sa Original Medicare o Medicaid lamang. Mapapanatili mo ang lahat ng iyong benepisyo sa Medicaid, at makakakuha ka ng higit pang benepisyo nang walang dagdag na gastos mo.

Maaaring kabilang sa mga karagdagang benepisyo ang:

  • Rutinang pangangalaga sa ngipin1
  • Buwanang kredito na gagastusin sa masustansyang pagkain, mga produktong nabibili nang walang reseta at pambayad sa mga bayarin sa utility2
  • Mga rutinang pagsusuri sa mata, at kredito para sa eyewear
  • Mga rutinang pagsusuri sa pandinig, at kredito para sa mga hearing device4
  • Mga pagsakay patungo sa mga pagbisita sa pangangalagang pangkalusugan at sa botika3,5

Sa anong uri ng plano ako karapat-dapat?

Sagutin ang ilang maiikling tanong upang makita kung anong uri ng plano ang maaaring akma para sa iyo.

Kwalipikado ba ako para sa D-SNP?

Maaaring karapat-dapat ka na maging kwalipikado para sa dalawahang plano kung:

  • Nakatala ka sa programang Medicaid sa inyong estado
  • Mayroon kang Medicare Part A at B (Original Medicare)
  • Nakatira ka sa lugar na saklaw ng dual-eligible na plano

Paano ako magpapatala sa D-SNP?

Upang magpatala sa kwalipikado sa dalawahan na plano online, maaari kang mag-fill out at magsumite ng online na aplikasyon para sa pagpapatala. The person who is applying will be asked a series of questions and your answers are recorded.

1Kung nag-aalok ang iyong plano ng wala sa network na saklaw sa ngipin at pumunta ka sa isang wala sa network na dentista, maaari kang masingil ng mas malaki. Ang laki ng network ay nag-iiba ayon sa lokal na merkado.
2Nag-iiba-iba ang mga benepisyo, tampok at/o aparato ayon sa plano/lugar. Maaaring mailapat ang mga limitasyon, pagbubukod at/o mga paghihigpit sa network. Ang mga benepisyo sa OTC ay may mga panahon ng pag-expire. Tawagan ang iyong plano o suriin ang iyong Ebidensya ng Saklaw (EOC) para sa higit pang impormasyon.
4Ang ibang mga tagapagbigay ng pagsusuri sa pandinig ay magagamit sa network ng UnitedHealthcare. Sinasaklaw lamang ng plano ang mga hearing aid mula sa isang tagapagbigay ng serbisyo ng network ng UnitedHealthcare Hearing.
3,5Ang karaniwang transportasyon ay hindi ginagamit sa mga emerhensiya.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink