Lumaktaw sa pangunahing nilalaman Pangunahing Nilalaman

Mga madalas itanong (mga FAQ) tungkol sa mga Dalawahan na Plano sa mga Espesyal na Pangangailangan (Dual Special Needs Plan, D-SNP)

Naghahanap ng impormasyon tungkol sa mga Dalawahan na Plano sa mga Espesyal na Pangangailangan (Dual Special Needs Plan, D-SNP)? Narito kami upang tumulong. Maghanap ng mga sagot sa mga karaniwang tanong tungkol sa mga Dalawahan na Plano sa mga Espesyal na Pangangailangan (Dual Special Needs Plan, D-SNP) — mula sa kung sino ang karapat-dapat hanggang sa kung paano mag-apply at higit pa.

Pagiging karapat-dapat sa dalawahan

Ang mga taong kwalipikado para sa parehong Medicare at Medicaid nang magkasabay ay mga “karapat-dapat sa dalawahan.” Sila ay "karapat-dapat sa dalawahan" para sa parehong programa sa pangangalagang pangkalusugan.

Ang Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan ay isang uri ng plano sa segurong pangkalusugan. Ito ay para sa mga taong may Medicaid at Medicare. Kung ikaw ito, ikaw ay "karapat-dapat sa dalawahan." (Iba lang na paraan iyon ng pagsasabing maaari kang magkaroon ng Medicaid and Medicare nang magkasabay).

Alamin ang higit pa tungkol sa mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan ng UnitedHealthcare

Ang Medicare ay isang pambansang programa ng segurong pangkalusugan na pinamamahalaan ng pederal na pamahalaan. Ito ay para sa mga taong edad 65 at mas matanda, at para rin sa mga taong wala pang 65 na taong gulang na may mga partikular na kapansanan.

Alamin ang higit pa tungkol sa Medicare.

Ang Medicare ay isang pambansang programa ng segurong pangkalusugan na pinamamahalaan ng pederal na pamahalaan. Ito ay para sa mga taong edad 65 at mas matanda, at para rin sa mga taong walang 65 (na) taong gulang na may mga partikular na kapansanan. Ang Medicaid ay isang magkasamang programa na pinopondohan nang magkasama ng mga estado at pederal na pamahalaan. Milyun-milyong tao ang nakakakuha ng saklaw sa kalusugan sa pamamagitan ng programang Medicaid ng kanilang estado. Ang mga bata, buntis na kababaihan, nakatatandang nasa hustong gulang, at mga taong may kapansanan, pati na rin ang mga karapat-dapat na nasa hustong gulang na may mababang kita ay karaniwang sinasaklaw ng Medicaid.

Alamin ang higit pa tungkol sa Medicaid vs. Medicare

Oo. Tumatanggap ang ilang tao ng mga benepisyo mula sa Medicare at Medicaid. Ang mga taong ito ay "karapat-dapat sa dalawahan." Kwalipikado sila para sa Medicare dahil sa edad (sila ay 65 na taong gulang o mas matanda) o dahil sa pagkakaroon ng kapansanan. Kwalipikado rin sila para sa Medicaid dahil natutugunan nila ang mga kinakailangan upang maging kwalipikado para sa Medicaid sa kanilang estado.

Upang makita ang mga planong available sa iyong lugar, mangyaring gamitin ang box sa paghahanap sa ibaba ng page na ito.

Ang Medicare at Medicaid ay dalawang magkahiwaly na programang may magkaibang mga hinihingi para sa pagiging karapat-dapat.

Upang maging kwalipikado para sa Medicare, kailangan mong maging:

 • Hindi bababa sa 65 (na) taong gulang, o wala pang 65 at kwalipikado sa batayan ng pagkakaroon ng kapansanan o iba pang espesyal na sitwasyon.

AT

 • Mamamayan ng U.S. o legal na residente na nanirahan sa U.S. sa loob ng hindi bababa sa 5 (na) magkakasunod na taon.

Upang maging kwalipikado para sa mga benepisyo ng Medicaid ng estado, kailangan mong:

 • Wala pang 65 (na) taong gulang at nakatutugon sa mga kinakailangan para sa mga pamilyang may mababang kita, buntis at mga bata, mga indibidwal na tumatanggap ng Supplemental Security Income (SSI), may kapansanan o iba pang espesyal na sitwasyon.
 • Hindi bababa sa 65 (na) taong gulang at ikaw din ay:
  • Tumatanggap ng Karagdagang Tulong o tulong mula sa iyong estado.
  • Bulag o may kapansanan, ngunit hindi nangangailangan ng pangmatagalang pangangalaga.

Ang mga programa ng Medicaid ay kadalasang sumasaklaw sa mga benepisyo na hindi iniaalok ng Medicare. Maaaring kabilang sa mga halimbawa ang saklaw sa ngipin, paningin, at pandinig, tulong sa transportasyon, at pangmatagalang pangangalaga. Ang pagbabayad ng ilang partikular na gastos sa Medicare ay isa pang paraan para makatulong sa Medicare ang mga programa ng Medicaid.

Ang pangkalahatang layunin ay magtulungan ang Medicaid at Medicare nang mas epektibo upang mapabuti ang pangangalaga at mapababa ang mga gastos. Responsibilidad ng Opisina ng Koordinasyon ng Medicare-Medicaid na tiyaking may ganap na access sa tuloy-tuloy na pangangalagang pangkalusugan na may mataas na kalidad ang mga taong parehong nakatala sa Medicare at Medicaid. Ang Opisina ng Koordinasyon ng Medicare-Medicaid ay ginawa sa loob ng Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) bilang bahagi ng Affordable Care Act.

Nag-aalok ang mga dalawahang plano ng segurong pangkalusugan ng mga pakinabang at serbisyo na hindi karaniwang makukuha sa Medicare o Medicaid. Gamit ang dalawahang planong pangkalusugan, mapapanatili mo ang iyong mga benepisyo sa Medicaid, at makakakuha ka ng mas maraming benepisyo kaysa sa Original Medicare nang kasingbaba ng $0 na premium ng plano. Maraming karagdagang benepisyo at tampok na kasama sa mga dual na planong pangkalusugan ng UnitedHealthcare.1

Maaaring saklawin ng aming mga plano ang:

 • Regular na pangangalaga sa ngipin
 • CA flexible na buwanang kredito na gagastusin sa masustansyang pagkain, mga produktong nabibili nang walang reseta at mga bayarin sa utility
 • Mga pagsusuri sa mata, at kredito para sa eyewear
 • Mga pagsusuri sa pandinig, at kredito para sa mga hearing device
 • At marami pa

1Nag-iiba-iba ang mga benepisyo, feature at/o aparato ayon sa plano/lugar. May mga nalalapat na limitasyon at pagbubukod.

Kasama rin sa ilang dual na planong pangkalusugan ang koordinasyon ng pangangalaga. Malaking tulong ito — lalo na para sa mga taong may mga komplikadong pangangailangang medikal. Mas pinapadali nito ang pangangasiwa ng iyong mga doktor, espesyalista at serbisyo sa pangangalaga.

Mangyaring tandaan na maaaring mabago ang mga iniaalok ng mga dual na plano ng UnitedHealthcare, at ang mga partikular na benepisyo na kasama rito, depende sa kung saang lugar ka nakatira. Para sa mga detalye tungkol sa mga dalawahang plano na available sa iyong lugar, mangyaring gamitin ang box sa paghahanap sa ibaba ng page na ito.

Pagiging karapat-dapat at pagpapatala sa D-SNP

1. Nakakakuha ka ba ng mga pakinabang sa Medicaid ng estado? (Kung gayon, mayroon kang kard mula sa Medicaid ng estado.)

Ikaw ay wala pang 65 (na) taong gulang at nakatutugon ka sa mga kinakailangan para sa mga pamilyang may mababang kita, buntis at mga bata, mga indibidwal na tumatanggap ng Supplemental Security Income (SSI), may kapansanan o iba pang espesyal na sitwasyon.

 • Ikaw ay hindi bababa sa 65 (na) taong gulang at ikaw din ay:
 • Tumatanggap ng Karagdagang Tulong o tulong mula sa iyong estado
 • Bulag o may kapansanan, ngunit hindi nangangailangan ng pangmatagalang pangangalaga

2. Mayroon ka bang Bahagi A at B ng Medicare?

 • Ikaw ay hindi bababa sa 65 na taong gulang, o wala ka pang 65 na taong gulang at kwalipikado ka batay sa kapansanan o iba pang espesyal na sitwasyon
  AT
 • Ikaw ay mamamayan ng U.S. o legal na residente na nanirahan sa U.S. sa loob ng hindi bababa sa 5 na magkakasunod na taon

3. Naninirahan ka ba sa lugar kung saan makukuha ang mga dalawahang plano?

Masasabi sa iyo ng isang lisensyadong sales agent ng UnitedHealthcare kung ikaw ay nakatira sa lugar ng serbisyo. O, upang makita ang mga planong available sa iyong lugar, pakigamit ang box sa paghahanap sa ibaba ng page na ito.

Ang mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan (D-SNPs) ay may tuloy-tuloy na Espesyal na Panahon ng Pagpapatala (Special Enrollment Period o SEP), na tumatakbo sa mga unang 9 na buwan ng taon. Ang mga taong kwalipikado ay maaaring magpatala o magbago ng mga plano isang beses bawat 3 buwan. Ang mga pagbabago sa pagpapatala ay magiging epektibo sa unang araw ng susunod na buwan.

TANDAAN: Mahalagang tandaan na para manatiling kwalipikado para sa isang dual na planong pangkalusugan, kailangan mong muling magpa-certify para sa Medicaid bawat taon. Hangga’t manatili kayong karapat-dapat, awtomatikong mare-renew taun-taon ang inyong dual na planong pangkalusugan. Alamin ang higit pa tungkol sa pagpapatala sa D-SNP.

Ang mga miyembro ng mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan (D-SNPs) ay maaaring sumali, lumipat, o umalis sa kanilang plano nang 1 beses sa bawat 3 buwang panahon ng pagpapatala. Ang mga panahong ito ay Enero hanggang Marso; Abril hanggang Hunyo; at Hulyo hanggang Setyembre.

Kung gagawa ka ng pagbabago, magkakaroon ito ng bisa sa unang araw ng susunod na buwan. Maaari ka ring gumawa ng mga pagbabago sa iyong saklaw sa Panahon ng Taunang Pag-enroll mula Okt. 15 hanggang Dis. 7. Kung gayon, magkakaroon ng bisa ang iyong mga pagbabago sa Ene. 1 ng susunod na taon. Alamin ang higit pa tungkol sa mga panahon ng pagpapatala sa mga dalawahang planong pangkalusugan.

Kung nakalista ka sa dalawahang plano ng UnitedHealthcare at hindi ka na karapat-dapat sa Medicaid, iho-hold ka namin nang 6 (na) buwan. Sa panahong ito, kailangan mong bayaran ang pagbabahagi ng gastos gaya ng mga copayment, coinsurance, nababawas at premium. Kapag hindi mo napanumbalik ang iyong pagiging karapat-dapat sa Medicaid pagkatapos ng 6 (na) buwan, aalisin sa pagkakalista sa aming dalawahang plano.

Ngunit tandaan, maaari kang magpalista sa dalawahang plano anumang oras. Kapag napanumbalik mo ang iyong saklaw sa Medicaid, makipag-usap lang sa lisensyadong sales agent ng UnitedHealthcare para muling magpalista sa dalawahang plano.

Oo. Ang pagpapatala para sa mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan (D-SNPs) ay nakabatay sa estado. Ang mga D-SNP ay iniaalok sa karamihan ng mga estado, ngunit hindi sa lahat ng mga estado. Gayundin, ang mga uri ng D-SNP na makukuha (at ang mga benepisyong ibinibigay ng bawat plano) ay maaaring magbago depende sa county kung saan ka nakatira. Maaari mong gamitin ang box sa paghahanap sa ibaba ng page upang makita ang mga plano na makukuha sa iyong lugar. Kung hindi ka sigurado, tawagan kami at makipag-usap sa isa sa aming mga lisensyadong ahente. Ipapaliwanag niya ang lahat ng pagpipilian at tutulungan ka niyang mahanap ang tamang kwalipikado sa dalawahan na planong pangkalusugan para sa iyo.

Ang Panahon ng Bukas na Pagpapatala (Open Enrollment Period o OEP) sa Medicare ay mula Okt. 15 hanggang Dis. 7 taon-taon. Ang sinumang mayroon nang anumang uri ng saklaw sa Medicare ay makakagawa ng mga pagbabago sa kanilang saklaw para sa paparating na taon. Ang Panahon ng Bukas na Pagpapatala sa Medicare Advantage ay mula Ene. 1 hanggang Marso 31 taon-taon. Tanging ang mga tao na mayroon nang planong Medicare Advantage ang maaaring magpalit sa panahong ito. Ang mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan (D-SNPs) ay isang uri ng planong Medicare Advantage kaya nalalapat ang mga parehong panahon ng pagpapatala.

Mga benepisyo ng D-SNP

Kadalasang sinasaklaw ng aming mga dalawahang plano ang pangangalaga para makaiwas sa sakit at mga regular na serbisyo na wala kang dagdag na babayaran. Nag-aalok din kami ng tulong sa pagkoordina ng mga pakinabang sa Medicaid. Kabilang sa iba pang karaniwang pakinabang na kadalasang sinasaklaw ng aming mga dalawahang plano ang:

 • Dental
 • Paningin
 • Pandinig
 • Tulong sa transportasyon
 • Hotline ng pangangalaga
 • At marami pang ibang benepisyo at tampok1

1Nag-iiba-iba ang mga benepisyo, feature at/o aparato ayon sa plano/lugar. May mga nalalapat na limitasyon at pagbubukod. Alamin ang higit pa tungkol sa mga benepisyo ng D-SNP.

Oo. Ang saklaw sa ngipin* ay isa sa maraming dagdag na benepisyo na maaari mong makuha nang walang bayad sa pamamagitan ng isang Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan (D-SNPs) mula sa UnitedHealthcare. Bukod sa mga regular na pagsusuri at paglilinis, maaari ka ring makakuha ng allowance para sa mga serbisyo sa ngipin. Ang panustos na ito ay maaaring makatulong sa pagbabayad sa iba’t ibang pangangalaga sa ngipin, tulad ng mga pasta, root canal, implant, at iba pang serbisyo sa ngipin. Alamin ang higit pa tungkol sa saklaw sa ngipin ng D-SNP para sa mga may Medicaid at Medicare.

*Magkakaiba ang mga benepisyo depende sa plano at lugar ng serbisyo. May mga nalalapat na limitasyon at pagbubukod.

Oo. Ang saklaw sa paningin* ay isa sa maraming dagdag na benepisyo na maaari mong makuha nang walang bayad sa pamamagitan ng isang Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan (D-SNP) mula sa UnitedHealthcare. Bukod sa mga regular na pagsusuri sa mata, ang iyong saklaw sa paningin ay maaari ring magbigay sa iyo ng daan-daang dolyar na credit upang makatulong na pangbayad para sa eyewear. Malaking tulong iyon sa pagbabayad para sa isang bagong pares ng salamin sa mata at mga contact lens. Alamin ang higit pa tungkol sa saklaw sa paningin ng D-SNP para sa mga may Medicaid at Medicare.

*Magkakaiba ang mga benepisyo depende sa plano at lugar ng serbisyo. May mga nalalapat na limitasyon at pagbubukod.

Mga gastos sa D-SNP

Kung mayroon kang Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan (D-SNP), malamang na sasaklawin para sa iyo ang karamihan sa mga gastos mo. Kapag kumukuha ng pangangalagang medikal ang mga miyembro ng Medicare, hindi sasaklawin ng Medicare ang buong halaga ng mga serbisyo. Ang bahagi o share na matitira ay responsibilidad na bayaran ng miyembro ng Medicare. Maaaring tawagin ang mga ito na premium, copay, coinsurance o naibabawas. Tumutulong ang mga programang Medicaid ng Estado sa pagbabayad ng mga gastos na ito para sa mga indibidwal na mababa ang kita. Kung wala kang Medicaid, maaaring nakadepende ang iyong mga eksaktong gastusin sa planong pipiliin mo.

Oo. Dahil ang D-SNP ay isang Medicare Advantage na plano, sinasaklaw ng Medicare ang karamihan sa mga gastos kapag kumukuha ang mga miyembro ng Medicare ng pangangalagang medikal. Ang parteng hindi nabayaran o ang bahaging naiwan ay responsibilidad na bayaran ng miyembro. Maaaring tawagin ang mga ito na premium, copay, coinsurance o naibabawas. Para sa mga taong nasa D-SNP na plano, tumutulong ang mga programa ng Medicaid ng estado na bayaran ang mga gastos na ito.  

Nalalapat ang pag-coordinate ng mga benepisyo (Coordination of Benefits, COB) sa mga taong may saklaw sa ilalim ng mahigit sa isang planong pangkalusugan. Tinutukoy sa COB kung aling plano ang pangunahing (unang) tagabayad at kung aling plano ang pangalawang tagabayad. Ikokoordina ng pangunahing tagabayad ang paghahatid ng lahat ng benepisyo ng planong pangkalusugan. Sasaklawin ng pangalawang tagabayad ang hindi sasaklawin ng pangunahing tagabayad sa mga gastos at benepisyo.

Ang mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan (D-SNPs) ay isang uri ng planong Medicare Advantage. Kaugnay nito, ikinokoordina ng D-SNP ang paghahatid ng parehong mga benepisyo ng Medicare at Medicaid. Sa karamihan ng mga kaso, sinasaklaw ng Medicaid ang mga benepisyo at gastos na hindi sinasaklaw ng D-SNP. Ikinokoordina rin ng mga D-SNP ang pamamahala ng pangangalaga, pamamahala ng sakit at iba pang klinikal na serbisyo.

Mga uri ng mga plano ng Medicare para sa mga Espesyal na Pangangailangan

Ang D-SNP ay nangangahulugang Dual Special Needs na plano o Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan. Ang mga planong ito ay para sa mga indibidwal na mababa ang kita na parehong karapat-dapat sa Medicaid at Medicare. Ang C-SNP ay nangangahulugang Chronic Special Needs plan o plano sa Pabalik-balik na mga espesyal na pangangailangan. Ang mga planong ito ay para sa mga taong may hindi gumagaling na kondisyon sa kalusugan. Kasama sa mga halimbawa ang paulit-ulit na pagpalya ng puso, mga cardiovascular disorder at diabetes.

Ang mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan (D-SNPs) at Medicare-Medicaid na Plano (mga MMP) ay parehong idinisenyo upang gawing mas madali para sa mga karapat-dapat sa dalawahan na indibidwal na makakuha ng pangangalaga. Pinapadali ng mga planong ito ang access sa pangangalaga sa pamamagitan ng Medicare at Medicaid. Ngunit mayroong pangunahing pagkakaiba. Sa isang MMP, ang lahat ng benepisyo ng Medicare at Medicaid ay ibinibigay sa pamamagitan ng 1 solong planong pangkalusugan. Sa isang D-SNP, napapanatili ng mga miyembro ang parehong plano ng Medicaid at ang lahat ng parehong benepisyo ng Medicaid na nakukuha nila ngayon. Bukod dito, mayroon silang hiwalay na plano ng Medicare Advantage na karaniwang nagbibigay sa kanila ng mas maraming benepisyo at feature kaysa sa Original Medicare. Ang isa pang pagkakaiba ay tanging ang mga taong ganap na kwalipikado sa dalawahan ang makakapagpatala sa isang MMP, samantalang posible para sa mga parehong ganap at bahagyang kwalipikado sa dalawahan na makakuha ng D-SNP. Alamin pa ang tungkol sa mga benepisyo ng Medicaid sa mga D-SNP.

Ang Bahagi D ng Medicare ay saklaw sa inireresetang gamot. Sinasaklaw nito ang ilang partikular na inireresetang gamot na hindi pa saklaw ng mga Bahagi A at B ng Medicare. Ang mga Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan (D-SNPs) ng Medicare ay isang uri ng planong Medicare Advantage. Kasama sa mga dual na planong pangkalusugan ang saklaw sa gamot. Pero kung may ginagamit kang anumang inireresetang gamot, nanaisin mong tiyakin kung sinasaklaw ng dalawahan na planong pangkalusugan ang iyong mga gamot bago ka magpatala. Alamin ang higit pa ang tungkol sa saklaw sa inireresetang gamot ng dalawahang planong pangkalusugan.

Oo, ang mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan (D-SNPs) ay nakabatay sa network. Kinakailangan sa mga planong ito na kumuha ang mga miyembro ng pangangalaga at mga serbisyo mula sa mga doktor o ospital sa kanilang network sa Medicare SNP. Magkakaiba ang laki at ang mga populasyong sineserbisyuhan ng mga network ng SNP. Kasama sa mga uri ng mga network ang:

 1. Mga network na sumasaklaw sa isang tinukoy na lugar. Halimbawa, maaaring saklawin ng isang network ang isang buong estado, habang sinasaklaw naman ng ibang network ang isang county. Kadalasan, nangangahulugan ito na maaaring sineserbisyuhan ang isang lugar ng mahigit sa isang network.
 2. Mga network na umaasikaso sa isang partikular na isyu sa kalusugan, tulad ng dementia. Maaaring sumali sa network ang mga tagapagbigay ng serbisyo na nagbibigay ng mga serbisyo sa mga pasyente na may partikular na kondisyon.

Alamin ang higit pa ang tungkol sa paghahanap ng naaangkop na doktor kapag mayroon kang Medicaid at Medicare.

Hindi. Hindi kailangan ang mga referral para makatanggap ng pangangalaga mula sa sinuman o alinmang doktor, ospital o klinika sa loob ng network.

Sineserbisyuhan ng UnitedHealthcare Community Plan ang mga miyembrong kwalipikado para sa Medicaid o para sa parehong Medicaid at Medicare sa 42 estado at sa District of Columbia.*

Nag-aalok ang UnitedHealthcare ng mga plano ng Medicaid sa mga estadong ito:
Arizona, Colorado, Florida, Hawaii, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, North Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin

Nag-aalok ang UnitedHealthcare ng mga Dual Special Needs na Plano (mga D-SNP) sa mga estadong ito**:
Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Iowa, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, North Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin, West Virginia, Wyoming

*As of September 2023
**Hindi magagamit sa lahat ng county

Sa anong uri ng plano ako karapat-dapat?

Sagutin ang ilang maiikling tanong upang makita kung anong uri ng plano ang maaaring akma para sa iyo.

Kumuha ng libreng gabay mo sa dual na plano

Tuklasin ang kailangan mong malaman tungkol sa mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan sa isa at kumbinyenteng gabay.

Maghanap ng mga plano sa iyong lugar

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng Medicaid o kwalipikado sa dalawahan na plano depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang iyong ZIP code upang makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink