Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

Indiana, sagot ka na namin

Walang bayad o murang saklaw sa kalusugan mula sa Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare. Alamin ang tungkol sa mga Medicaid na planong pangkalusugan ng UnitedHealthcare na inaalok namin sa Indiana.

Ang pagtulong sa mga tao ang nasa puso ng lahat ng aming ginagawa

Karapat-dapat sa lahat ng Hoosier ang abot-kayang pangangalagang pangkalusugan, kasama ka. Sa Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare, tinutulungan namin ang mga tao na mamuhay nang mas malusog.

Nag-aalok kami ng maraming plano para matulungan ang mga Hoosier na maging malusog — at manatiling malusog. Sinasaklaw namin ang mga nasa hustong gulang, mga taong may mga kapansanan, mga nagbubuntis na ina at mga bata gamit ang aming IN Hoosier Care Connect Medicaid plan.

Tingnan kung bakit pinili ng mga Hoosier ang UnitedHealthcare

Anuman ang planong pipiliin mo, tutulungan ka ng UnitedHealthcare na makuha ang pangangalaga na kailangan mo.

 • Maraming iba’t ibang provider ng serbisyo ng network
 • Mga de-resetang gamot na mababa o walang bayad
 • Mga regular na medikal na pagbisita, regular na pagbabakuna, mga kaganapan sa kalusugan ng komunidad at higit pa
 • Mga serbisyo sa ngipin at paningin
 • Transportasyon sa mga medikal na appointment

Panoorin ang video sa kanan para matuto pa tungkol sa Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare ng Indiana.

1Benefits, features, and/or devices vary by plan/area. Maaaring mailapat ang mga limitasyon, pagbubukod at/o mga paghihigpit sa network. Other hearing exam providers are available in the UnitedHealthcare network. Sinasaklaw lamang ng plano ang mga hearing aid mula sa isang tagapagbigay ng serbisyo ng network ng UnitedHealthcare Hearing.

Kalusugan mo ito. Nasa iyo ang desisyon.

Karapat-dapat ang lahat sa abot-kayang pangangalagang pangkalusugan, kasama ka.

Ang mga taong may edad, bulag o may kapansanan, at tagapag-alaga ng mga batang nasa ilalim ng pangangalaga ng ampunan ay dapat tingnan ang Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare.

Mayroon kaming mga benepisyo ng Medicaid at mga karagdagan na maaaring makagawa ng tunay na kaibahan sa iyong buhay, nang libre lahat.

 • Saklaw para sa ngipin
 • Saklaw ng pangangalaga sa paningin
 • Transportasyon para sa mga medikal na appointment at iba pang mga aprubadong biyahe
 • May handang linya ng nars 24/7 na sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa kalusugan.

Kung minsan, maaaring kailanganin mo ng kaunting karagdagang tulong. Kumuha ng mga extra na hindi saklaw ng Medicaid.

 • Nakatuon na suporta mula sa iisang tagapagtaguyod ng mga serbisyo sa miyembro sa tuwing tatawag ka sa amin.
 • Bilang bagong miyembro, makakuha ng gift card kapag nakumpleto mo ang iyong pagtatasa sa kalusugan.
 • Ang aming programang On My Way ay nagbibigay ng mga kapaki-pakinabang na tip upang makapaghanda para sa pagiging nasa hustong gulang.
 • Alamin ang tungkol sa aming mga programang referral para sa murang internet o libreng mobile na telepono.

Nag-aalok din kami ng mga mapagkukunan upang matulungan kang masulit ang iyong plano, kabilang ang mga supply para sa diabetes, mga pagbisita habang walang sakit at pagbabakuna, mga inireresetang gamot, kalusugan ng pag-iisip, at paggamot sa paggamit ng substance.

Bisitahin ang in.gov/medicaid para sa karagdagang impormasyon.

Tinutulungan kang mabuhay nang mas malusog.

Narito kami para sa iyo. Indiana.

Tandaang piliin ang Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare at kunin ang plano na mas sulit sa iyo.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare, bisitahin ang UHCCommunityPlan.com/IN. 

Mga planong pangkalusugan ng Indiana simula sa halagang $0


Mga IN Medicaid na Plano:

 • Libre o mura
 • Mga indibidwal na mababa ang kita
 • Mga bulag at may kapansanan na indibidwal
 • Mga bata sa ampunan at mga ward ng Estado

Mga Itinatampok na Programa


Medicaid: Higit pa para sa Iyo sa 2023

Bilang miyembro ng UnitedHealthcare IN Hoosier Care Connect, makakakuha ka ng mga karagdagang benepisyo na hindi iniaalok ng ilang plano.

Ang Hoosier Care Connect ay isang programa na nagseserbisyo sa mga miyembrong may edad, bulag o may kapansanan, at kasama rin ang mga batang nasa ilalim ng pangangalaga ng ampunan at mga ward ng Estado.

 • Tulong sa pagkuha ng mga serbisyo at suporta
 • Mga reward ng miyembro para sa pagkuha ng pangangalagang kailangan mo
 • Alternatibong balik-bayad sa pagpapagaling
 • Mga kapaki-pakinabang na app para sa iyong telepono o computer
 • Programang katumbas ng mataas na paaralan 
 • Mom’s Meals na inihahatid sa iyong tahanan
 • Mga referral sa murang mapagkukunan ng internet
 • Mga libreng referral sa serbisyo ng mobile na telepono
 • Healthy First Steps, isang programa para sa mga buntis at kanilang mga sanggol
 • 24/7 access sa isang nars o doktor
Pregnant-couple

Pagpili ng doktor

Magkakaroon ka ng pangunahing provider ng medikal na serbisyo (primary medical provider, PMP) na magiging iyong pangunahing doktor. Ang iyong PMP ay ang taong pinupuntahan mo para sa karamihan ng iyong pangangalaga. Kabilang dito ang mga pagsusuri, paggamot, pagbabakuna, hindi malalang pinsala at mga isyu sa kalusugan. Makipag-usap sa iyong PMP tungkol sa anumang iba pang alalahanin na maaaring mayroon ka. Matutulungan ka ng iyong PMP na magpasya sa mga tamang opsyon para sa iyo.

Ang iyong PMP ay ang iyong pangunahing doktor para sa:

 • Pang-iwas sa sakit na pangangalaga tulad ng mga pagsusuri, pagsusuri sa kanser at pagbabakuna
 • Panggagamot kung mayroon kang sakit o pinsala
 • Mga referral sa mga espesyalista para sa ilang partikular na kundisyon

Gamitin ang Kasangkapan na Panghanap ng Doktor para makita kung nasa aming network ang iyong doktor. Kung wala kang PMP o kung wala sa aming network ang iyong doktor, matutulungan ka naming maghanap ng bagong doktor na malapit sa iyo. Maaari mong baguhin ang iyong PMP anumang oras.


Mga virtual na pagbisita sa Doctor Chat

Hindi sa lahat ng pagkakataon ay madaling makakapagpatingin sa doktor nang personal. Binibigyang-daan ka ng mga virtual na pagbisita (o telehealth) na makipag-usap sa isang doktor 24/7 gamit ang iyong kompyuter, tablet o smartphone. Magandang opsyon ang telehealth para sa panggagamot ng mga ordinaryong kundisyon na may mga karaniwang paggamot. Narito ang ilang halimbawa:

 • Sipon, trangkaso, at lagnat
 • Ubo, mga pananakit, at pamamaga ng lalamunan
 • Mga allergy, pamamantal ng balat, at iritasyon
 • Impeksyon sa daanan ng ihi/pantog
 • Mga impeksyon sa tainga
 • Mga impeksyon sa sinus
 • Migraine/pananakit ng ulo
 • At marami pa
Pregnant-couple

Tagapagtaguyod ng mga Serbisyo sa Miyembro

Maaaring maging mahirap ang pamamahala sa iyong pangangalagang pangkalusugan nang mag-isa, lalo na kung marami kang iniindang problema sa kalusugan nang sabay-sabay. Kung kailangan mo ng karagdagang suporta upang lumusog at manatiling malusog, makakatulong kami. Lahat ng aming mga miyembro sa Hoosier Care Connect ay may access sa kanilang sariling Tagapagtaguyod ng mga Serbisyo sa Miyembro. Ang iyong Tagapagtaguyod ng mga Serbisyo sa Miyembro ay makakatulong sa iyo na:

 • Unawain ang programang Hoosier Care Connect
 • Maghanap ng doktor, dentista o doktor sa mata
 • Ipaliwanag ang iyong mga benepisyo at saklaw
 • Makipag-usap sa iyo tungkol sa mga espesyal na programang magagamit mo
 • Tulungan kang makakuha ng mga materyal sa gusto mong format (Braille, malaking print, audio file)
 • Ikonekta ka sa isang Care Manager kung kinakailangan
 • Maghanap ng mga mapagkukunan na matatagpuan malapit sa iyo upang matulungan ka sa iba pang mga problema tulad ng pagkain, pabahay, transportasyon, trabaho, pakiramdam na ligtas o edukasyon
 • At marami pang iba

Transportasyon

Kung kailangan mo ng masasakyan, kasama sa iyong mga pakinabang ang transportasyon. Sinasaklaw namin ang mga paglalakbay papunta sa:

 • Mga medikal na appointment
 • Mga appointment sa pagbabakuna
 • Mga botika (kapag nag-order ng reseta sa panahon ng pagbisita)
 • Pantry ng pagkain
 • Mga appointment sa WIC
 • Mga appointment sa pagiging kwalipikado sa Medicaid
 • Mga pulong ng miyembro, katulad ng ating HERO Council

May magagamit na mga wheelchair-accessible na sasakyan kung kinakailangan. Maaari ka ring maging kwalipikado para sa isang bus pass o balik-bayad sa milyahe ng mga kaibigan at pamilya.

Pregnant-couple

24 na oras. Nurseline

Makipag-usap sa isang rehistradong nars anumang oras 24/7 upang makakuha ng mga sagot sa anumang tanong o alalahanin na may kaugnayan sa kalusugan.

Gagawin ng aming mga nurse na:

 • Bigyang-pansin ang mga sintomas
 • Tumulong sa pangangalaga sa sarili
 • Payuhan ka tungkol sa pagkuha ng pangangalaga sa pagpapatingin sa isang doktor o sa isang sentro ng agarang pangangalaga
 • Tulungan kang malaman kung kailan dapat pumunta sa emergency room

Mga Pagpapatingin Habang Walang Sakit

Makakatulong sa iyo ang mga regular na medikal na pagbisita sa iyong doktor na manatiling malusog. Maaaring matukoy kaagad ang mga problema sa kalusugan sa mga pagpapatinging ito upang magamot ang mga ito. Dapat kang magpatingin sa iyong PMP bawat taon para sa pagsusuri sa malusog, kahit na wala kang sakit o kontrolado ang iyong mga sintomas. Kabilang sa mga serbisyong pang-iwas sa sakit ang:

 • Mga pagsusuri para sa mga nasa hustong gulang at mga bata
 • Regular na medikal na pagpapatingin ng sanggol
 • Pangangalaga para sa mga babaeng nagbubuntis
 • Mga regular na iniksyon at pagsusuri
 • Mga mammogram
 • Walang copay para sa pangangalagang pang-iwas sa sakit
Pregnant-couple

Pagtigil sa paninigarilyo o paggamit ng vape

Mahirap tumigil, ngunit may maitutulong kami. Alam mo bang 20 minuto pagkatapos mong tumigil, bumababa sa normal na antas ang pintig ng puso mo? At sa loob ng 24 oras pagkatapos tumigil, bumababa sa normal ang antas ng carbon monoxide sa iyong dugo.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pagtigil. O tawagan ang 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669) upang makakuha ng libreng pagtuturo, pagpapayo at mga supply para matulungan kang huminto.


Mga Reward sa Miyembro ng UnitedHealthcare

Ang paggawa ng mga simpleng bagay na nakabubuti para sa iyong kalusugan ay dapat lang matumbasan ng reward. Iyan ang makukuha mo sa Mga Reward sa Miyembro ng UnitedHealthcare. Bilang isang miyembro ng Indiana Hoosier Care Connect , maaari kang makakuha ng gift card para sa:

 • Isang beses na gift card para sa pagkumpleto sa iyong Survey sa mga Pangangailangang Pangkalusugan sa loob ng unang 90 araw
 • Taunang gift card para sa mga well visit para sa lahat ng mga miyembrong may edad 3 at mas matanda
 • Taunang gift card para sa pagbisita para sa ngipin
 • Napapanahong gift card para sa follow-up pagkatapos ng pagkakaospital dahil sa paggamit ng alak at iba pang droga
Reading-newsltter

Newsletter ng miyembro ng HealthTalk

Online na ngayon ang aming newsletter sa HealthTalk. Ang mga newsletter ay mahusay na paraan upang malaman ang tungkol sa aming planong pangkalusugan at mahahalagang paksa sa kalusugan.

Maaari mo itong mabasa kahit kailan, saan mo man gusto. Bumalik dito tuwing tatlong buwan para sa isang bagong edisyon.

Ingles | Español

Matutunan ang tungkol sa mga uri ng plano

Indiana Medicaid Card

Mga Plan ng Medicaid

Ang Indiana Medicaid (Hoosier Care Connect) ay isang seguro sa kalusugan para sa mga taong mababa ang kita. Maaari kang makakuha ng Medicaid sa Indiana kung ikaw ay buntis, may mga anak, o namumuhay nang may kapansanan. Sa ilang kaso, maaari ding maging kwalipikado ang iba pang nasa hustong gulang. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink