Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

Indiana, sagot ka na namin

Walang bayad o murang saklaw sa kalusugan mula sa Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare. Alamin ang tungkol sa mga Medicaid na planong pangkalusugan ng UnitedHealthcare na inaalok namin sa Indiana.

Para sa pagtulong ang lahat ng ginagawa namin

Karapat-dapat sa lahat ng Hoosier ang abot-kayang pangangalagang pangkalusugan, kasama ka. Sa Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare, tinutulungan namin ang mga tao na mamuhay nang mas malusog.

Nag-aalok kami ng maraming plano para matulungan ang mga Hoosier na maging malusog — at manatiling malusog. 

Tingnan kung bakit pinili ng mga Hoosier ang UnitedHealthcare

Anuman ang planong pipiliin mo, tutulungan ka ng UnitedHealthcare na makuha ang pangangalaga na kailangan mo.

 • Maraming iba’t ibang provider sa network
 • Mga de-resetang gamot na mababa o walang bayad
 • Mga regular na medikal na pagbisita, regular na pagbabakuna, mga kaganapan sa kalusugan ng komunidad at higit pa
 • Mga serbisyo sa ngipin at paningin
 • Transportasyon sa mga medikal na appointment

Watch the video at right to learn more about UnitedHealthcare Community Plan of Indiana.

1Nagkakaiba-iba ang mga benepisyo, feature, at/o device depende sa plano/lugar. Maaaring may mga limitasyon, eksklusyon, at/o mga restriksyon sa network. Available sa network ng UnitedHealthcare ang iba pang provider ng eksaminasyon sa pandinig. Sakop lang ng plano ang mga hearing aid mula sa isang provder ng UnitedHealthcare Hearing network.

Kalusugan mo ito. Nasa iyo ang desisyon.

Karapat-dapat ang lahat sa abot-kayang pangangalagang pangkalusugan, kasama ka.

Ang mga taong may edad, bulag o may kapansanan, at tagapag-alaga ng mga batang nasa ilalim ng pangangalaga ng ampunan ay dapat tingnan ang Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare.

Mayroon kaming mga benepisyo ng Medicaid at mga karagdagan na maaaring makagawa ng tunay na kaibahan sa iyong buhay, nang libre lahat.

 • Saklaw para sa ngipin
 • Saklaw ng pangangalaga sa paningin
 • Transportasyon para sa mga medikal na appointment at iba pang mga aprubadong biyahe
 • May handang linya ng nars 24/7 na sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa kalusugan.

Kung minsan, maaaring kailanganin mo ng kaunting karagdagang tulong. Kumuha ng mga extra na hindi saklaw ng Medicaid.

 • Nakatuon na suporta mula sa iisang tagapagtaguyod ng mga serbisyo sa miyembro sa tuwing tatawag ka sa amin.
 • Bilang bagong miyembro, makakuha ng gift card kapag nakumpleto mo ang iyong pagtatasa sa kalusugan.
 • Ang aming programang On My Way ay nagbibigay ng mga kapaki-pakinabang na tip upang makapaghanda para sa pagiging nasa hustong gulang.
 • Alamin ang tungkol sa aming mga programang referral para sa murang internet o libreng mobile na telepono.

Nag-aalok din kami ng mga mapagkukunan upang matulungan kang masulit ang iyong plano, kabilang ang mga supply para sa diabetes, mga pagbisita habang walang sakit at pagbabakuna, mga inireresetang gamot, kalusugan ng pag-iisip, at paggamot sa paggamit ng substance.

Bisitahin ang in.gov/medicaid para sa karagdagang impormasyon.

Tinutulungan kang mabuhay nang mas malusog.

Narito kami para sa iyo. Indiana.

Tandaang piliin ang Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare at kunin ang plano na mas sulit sa iyo.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare, bisitahin ang UHCCommunityPlan.com/IN. 

Mga planong pangkalusugan ng Indiana


Hoosier Care Connect:

 • Program for Hoosiers who are eligible for Medicaid
 • Includes individuals who are blind or disabled
 • Also includes foster children and wards of the State

Indiana PathWays for Aging (PathWays):

 • Program for Hoosiers aged 60 and older who are eligible for Medicaid
 • Choices include getting nursing facility level of care at home or in a community setting, while living independently
 • Many also qualify for coverage with a Dual Special Needs Program (D-SNP) Medicare program

Mga Itinatampok na Programa

Pregnant-couple

Pagpili ng doktor

Magkakaroon ka ng pangunahing provider ng medikal na serbisyo (primary medical provider, PMP) na magiging iyong pangunahing doktor. Ang iyong PMP ay ang taong pinupuntahan mo para sa karamihan ng iyong pangangalaga. Kabilang dito ang mga pagsusuri, paggamot, pagbabakuna, hindi malalang pinsala at mga isyu sa kalusugan. Makipag-usap sa iyong PMP tungkol sa anumang iba pang alalahanin na maaaring mayroon ka. Matutulungan ka ng iyong PMP na magpasya sa mga tamang opsyon para sa iyo.

Ang iyong PMP ay ang iyong pangunahing doktor para sa:

 • Pang-iwas sa sakit na pangangalaga tulad ng mga pagsusuri, pagsusuri sa kanser at pagbabakuna
 • Panggagamot kung mayroon kang sakit o pinsala
 • Mga referral sa mga espesyalista para sa ilang partikular na kundisyon

Gamitin ang Kasangkapan na Panghanap ng Doktor para makita kung nasa aming network ang iyong doktor. Kung wala kang PMP o kung wala sa aming network ang iyong doktor, matutulungan ka naming maghanap ng bagong doktor na malapit sa iyo. Maaari mong baguhin ang iyong PMP anumang oras.


Mga virtual na pagbisita sa Doctor Chat

Hindi laging madaling bumisita sa doktor sa personal. Dahil sa mga virtual na pagbisita (o telehealth), makakausap mo ang isang doktor 24/7 gamit ang iyong computer, tablet, o smartphone. Magandang opsyon ang telehealth para gamutin ang mga ordinaryong kondisyon na may mga standard na paggagamot. Narito ang ilang halimbawa:

 • Sipon, trangkaso, at lagnat
 • Ubo, mga pananakit, at pamamaga ng lalamunan
 • Mga allergy, pamamantal ng balat, at iritasyon
 • Impeksyon sa daanan ng ihi/pantog
 • Mga impeksyon sa tainga
 • Mga impeksyon sa sinus
 • Migraine/pananakit ng ulo
 • At marami pa
Reading-newsltter

Newsletter ng miyembro ng HealthTalk

Online na ngayon ang aming newsletter sa HealthTalk. Ang mga newsletter ay mahusay na paraan para malaman ang tungkol sa aming planong pangkalusugan at mahahalagang paksa sa kalusugan.

Maaari mo itong mabasa kahit kailan, saan mo man gusto. Bumalik dito kada quarter para sa isang bagong edisyon.

Ingles | Español

Pregnant-couple

Pagtigil sa paninigarilyo o paggamit ng vape

Mahirap tumigil, ngunit may maitutulong kami. Alam mo bang 20 minuto pagkatapos mong tumigil, bumababa sa normal na antas ang pintig ng puso mo? At sa loob ng 24 oras pagkatapos tumigil, bumababa sa normal ang antas ng carbon monoxide sa iyong dugo.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pagtigil. O tawagan ang 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669) upang makakuha ng libreng pagtuturo, pagpapayo at mga supply para matulungan kang huminto.

Pregnant-couple

24-hour NurseLine

Makipag-usap sa isang rehistradong nars anumang oras 24/7 upang makakuha ng mga sagot sa anumang tanong o alalahanin na may kaugnayan sa kalusugan.

Gagawin ng aming mga nurse ang sumusunod:

 • Bigyang-pansin ang mga sintomas
 • Tumulong sa pangangalaga sa sarili
 • Payuhan ka tungkol sa pagkuha ng pangangalaga sa pagpapatingin sa isang doktor o sa isang sentro ng agarang pangangalaga
 • Tulungan kang malaman kung kailan dapat pumunta sa emergency room

Translations, large print, Braille and more

Puwede mong makuha ang impormasyong ito sa ibang wika. Magtanong lang. We can connect you with interpreter services which covers more than 170 launguages. 

Kasama sa aming network ng provider ng serbisyo ang maraming doktor na nakakapagsalita ng ibang wika. Ipinapakita ng aming direktoryo ng provider ng serbisyo kung aling mga wika ang sinasalita ng mga doktor. 

Maaari ka ring makakuha ng impormasyon sa malalaking print, braille o mga audio file sa isang CD o flash drive. Maaari din kaming tumulong sa mga serbisyo ng interpreter, kabilang ang American Sign Language.

Kung nahihirapan kang makarinig sa telepono, maaari kang gumamit ng text na telepono. This free service allows persons with hearing or speech disabilities to place and receive telephone calls. You can get help by calling 800-421-6204 or State Relay 711 for callers with speech or hearing disabilities.

If you need help with the information in any document, including written/oral translation; or in a different format like large print or as an audio file, we can help you at no cost. You can get help by calling 800-421-6204 or State Relay 711 for callers with speech or hearing disabilities.

Si necesita ayuda con la información en cualquier documento incluida la traducción oral/escrita, un formato diferente (como letra grande), o un archivo de audio, podemos ayudarlo sin costo. Puede obtener ayuda llamando 800-421-6204 o State Retransmisión 711 para personas con discapacidad auditiva o del habla.

Matutunan ang tungkol sa mga uri ng plano

Mga Plano ng Medicaid

Hoosier Care Connect is an Indiana health coverage program that serves individuals who are blind or disabled, as well as children in foster care and wards of the State.

Indiana PathWays for Aging is an Indiana health coverage program for Hoosiers aged 60 and older who are eligible for Medicaid. Research shows that most older adults - 75% or more - want to age at home and in their communities. Indiana PathWays for Aging makes it possible for Hoosiers to age their way. A nursing home might be the right choice for some individuals. PathWays offers more choices that allow individuals to get nursing facility level of care at home or in a community setting, while living independently. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink