Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

Ano ang Medicaid?

Ang Medicaid ay isang programa ng pederal at ng estado na nagbibigay ng saklaw sa pangangalagang pangkalusugan sa mga taong kwalipikado. Nagpapatakbo ang bawat estado ng sarili nitong programang Medicaid, ngunit ang pamahalaang pederal ay may mga patakaran na dapat sundin ng lahat ng estado. Nagbibigay din ang pamahalaang pederal ng hindi bababa sa kalahati ng pondo para sa kanilang mga kinakailangan sa Medicaid.

Batay sa mga pederal na regulasyon, ang mga estado ay lumilikha at nagpapatakbo ng kanilang sariling programang Medicaid upang mapaglingkuran sa pinakamahusay na paraan ang kanilang mga residente na kwalipikado. Maaaring piliin ng mga estado na magbigay ng higit na serbisyo kaysa sa iniaatas ng pamahalaang pederal at maaari din nilang piliing magbigay ng saklaw sa mas malalaking pangkat ng mga tao. Nagbibigay ang Medicaid ng saklaw sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga taong kwalipikado, batay sa kita at halaga ng kanilang ari-arian.

Ang kasaysayan ng Medicaid

Nagsimula ang Medicaid bilang bahagi ng Social Security Act ng 1965. Ang orihinal na batas ay nagbigay sa mga estado ng pagpipiliang tanggapin ang pederal na pondo upang makatulong na magbigay ng saklaw ng pangangalagang pangkalusugan sa mga bata na ang kanilang mga pamilya ay may mababang kita, kanilang mga kamag-anak na tagapag-alaga, mga taong bulag at mga taong may kapansanan. Sa paglipas ng panahon, pinalakas ng pamahalaang pederal ang mga patakaran at kinakailangan para sa mga programa ng Medicaid ng estado.

Nagpapasya ang bawat estado sa buong saklaw ng mga benepisyo na sinasaklaw nito sa ilalim ng Medicaid

Sino ang pinaglilingkuran ng Medicaid?

Naglilingkod ang mga programa ng Medicaid sa mga partikular na pangkat ng tao, kabilang ang:

 • Mga buntis na mababa ang kita
 • Mga anak ng pamilyang may mababang kita
 • Mga batang nasa ampunan
 • Mga taong may kapansanan
 • Mga nakatatandang may mababang kita
 • Mga magulang o tagapag-alaga na may mababang kita

Maaari ding piliin ng mga estado na palawakin ang kwalipikasyon sa iba pang pangkat, tulad ng mga taong may mababang kita na maaaring may mga anak o wala.

Alamin ang tungkol sa mga plano ng Medicaid

Sa Medicaid, maaaring mayroong ilang uri ng mura o walang bayad na mga plano na magagamit, depende sa estado kung saan ka nakatira. Alamin ang tungkol sa mga uri ng mga plano sa ibaba.

Uri ng plano Ano ang sinasaklaw nito

Medicaid

Saklaw sa segurong pangkalusugan na mura o walang bayad na pinamamahalaan ng bawat estado. Ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat ay maaaring magbago depende sa estado. Maaari pang may sariling pangalan ang inyong estado para sa programa ng Medicaid nito.

Mga Kwalipikado sa Dalawahan na Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan (Dual Eligible Special Needs Plan, D-SNP)

Saklaw ng seguro para sa mga tao na kwalipikado para sa parehong Medicare at Medicaid. Ang karamihan ng mga dalawahan na plano ay nagbibigay sa iyo ng higit na pakinabang kaysa sa nakukuha mo sa Original Medicare.

Children's Health Insurance Program (CHIP)

Mura o walang bayad na saklaw para sa mga sanggol, mga bata at kabataan. Idinisenyo ito upang tulungan ang mga bata na makuha ang pangangalaga na kailangan nila habang sila ay lumalaki.

Medicaid ayon sa mga bilang

76.4 milyon na mga indibidwal na nakatala sa Medicaid at CHIP

69.7 milyon na mga indibidwal na nakatala sa Medicaid

6.6 milyon na mga indibidwal na nakatala sa CHIP

Anong mga serbisyong pangangalaga ang sakop ng Medicaid?

Nagpapasya ang bawat estado ng buong saklaw ng mga benepisyo na sinasaklaw nito sa ilalim ng Medicaid. Hinihiling ng batas ng pederal na ang mga estado ay dapat magbigay ng ilang mga benepisyo, na tinatawag na mga mandatoryong benepisyo. Maaari ring piliin ng mga estado na mag-alok ng iba pang benepisyo at serbisyo sa pamamagitan ng Medicaid. Tinatawag ang mga ito na mga opsyonal na benepisyo. Ipinapakita ng tsart sa ibaba kung ano ang mga mandatoryong benepisyo at kung ano ang mga opsyonal na benepisyo ng Medicaid.

Mga Mandatoryong pakinabang sa Medicaid:
 • Mga serbisyo ng ospital sa inpatient
 • Mga serbisyo ng ospital sa outpatient
 • Maaga at pana-panahong screening, diagnosis, at panggagamot (Early and Periodic Screening, Diagnostic and Treatment o EPSDT)
 • Mga serbisyo ng pasilidad ng pangangalaga
 • Mga serbisyong pangkalusugan sa tahanan
 • Mga serbisyo ng manggagamot
 • Mga serbisyo ng klinika ng kalusugan sa probinsya
 • Mga serbisyo ng sentro ng kalusugan na Kwalipikado sa pederal
 • Mga serbisyo sa laboratoryo at X-ray
 • Mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya
 • Mga serbisyo ng nars na komadrona
 • Mga serbisyo ng sertipikadong doktor ng bata at pampamilyang nars
 • Mga serbisyo ng nagsosolo na sentro para sa panganganak (kapag may lisensya o kung hindi man ay kinikilala ng estado)
 • Transportasyon patungo sa pangangalagang medikal
 • Pagpapayo sa pagtigil sa paninigarilyo para sa mga buntis
Mga Opsyonal na pakinabang sa Medicaid:
 • Mga inireresetang gamot
 • Mga serbisyo ng klinika
 • Physical therapy
 • Terapiyang nauugnay sa trabaho (pag-iisip at paggalaw)
 • Mga serbisyo sa pagsasalita, pandinig at diperensiya sa wika
 • Mga serbisyo sa pangangalaga ng respiratoryo (paghinga)
 • Iba pang mga serbisyong diagnostic, screening, pangpigil sa sakit at pangrehabilitasyon
 • Mga serbisyo ng podiatry (pangangalaga ng paa)
 • Mga serbisyo ng optometry (paningin)
 • Mga serbisyong dental:
 • Mga Pustiso
 • Mga Prosthetics (upang palitan ang natanggal o nasirang mga bahagi ng katawan)
 • Mga salamin sa mata
 • Mga serbisyo ng chiropractic
 • Iba pang mga serbisyo ng praktisyoner
 • Mga serbisyong pribadong duty na pangangalaga
 • Personal na pangangalaga
 • Hospice
 • Pamamahala sa sitwasyon
 • Mga serbisyo para sa mga indibidwal na edad 65 o mas matanda sa isang institusyon para sa sakit sa isipan (IMD)
 • Mga serbisyo sa isang pasilidad ng intermediate na pangangalaga para sa mga indibidwal na may kapansanang intelektwal
 • Mga serbisyong pansariling tulong sa sarili
 • Opsyong pagpili sa komunidad muna
 • Mga serbisyong nauugnay sa TB
 • Mga serbisyong psychiatric na inpatient para sa mga indibidwal na wala pang edad 21
 • Iba pang serbisyo na naaprubahan ng Kalihim ng Kalusugan at mga Serbisyo sa Tao
 • Mga pantahanang kalusugan para sa mga nagpapatala na may pabalik-balik na kondisyon

Kasama rito ang mga serbisyong ibinibigay sa isang relihiyosong institusyon na hindi medikal na pangangalagang pangkalusugan, mga serbisyong pang-emergency sa ospital ng isang hindi sertipikado ng Medicare na ospital, at ospital na may kritikal na access (critical access hospital, CAH) na saklaw ng Medicaid para sa inireresetang gamot.1

Ang saklaw sa resetang gamot ay isang opsyonal na benepisyo sa ilalim ng pederal na batas ng Medicaid. Ngunit, hanggang sa 2020, lahat ng estado ay nagsama ng ilang uri ng saklaw ng resetang gamot sa ilalim ng kanilang programa sa Medicaid. Sa pangkalahatan, ang karamihan sa mga nagpatala sa loob ng isang programang Medicaid ng estado ay makakakuha ng saklaw ng resetang gamot.

Pangangalagang pangkalusugan sa bahay ng Medicaid at saklaw ng pangangalaga ng matatanda sa tirahan

Maaari ding saklawin ng mga programa ng Medicaid ang iba't ibang Serbisyo na Batay sa Tahanan at Komunidad (Home- and Community-Based Services, HCBS) upang matulungan ang mga tao na manatili sa bahay at aktibo sa kanilang komunidad. Ang antas ng ibinibigay na suporta ay karaniwang batay sa mga pangangailangan ng indibidwal.

Ang mga halimbawa ng mga uri ng pangangalagang pangkalusugan sa bahay at mga serbisyong pangangalaga sa matatanda sa tahanan na ibinibigay bilang bahagi ng mga programa ng HBCS ay kinabibilangan ng:

 • Pangangalaga ng sarili, tulad ng pagligo
 • Mga serbisyo sa transportasyon
 • Bihasang pangangalaga
 • Terapiya na nauugnay sa trabaho, pananalita at pisikal
 • Pamamahala ng diyeta at nutrisyon (malusog na pagkain)
 • Mga pagkaing inihahatid sa bahay
 • Mga gawain sa bahay at pagpapanatili ng bahay

Ang ilang serbisyo ng HCBS, tulad ng bihasang pangangalaga at terapiya na nauugnay sa trabaho, terapiya sa pisikal o pananalita, ay inihahatid ng mga kwalipikado at, sa ilang kaso, mga lisensyadong propesyonal. Ang iba pang serbisyo, tulad ng paggawa ng mga gawain sa bahay at paghahanda ng pagkain, ay maaaring ibigay ng mga miyembro ng pamilya, kaibigan o bayad na tagapag-alaga.

Paano mag-apply para sa Medicaid

Dahil pinamamahalaan ng bawat estado ang sarili nitong programa sa Medicaid, ang kwalipikasyon ay nag-iiba sa bawat estado. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa kwalipikasyon, makipag-ugnayan sa ahensya ng Medicaid sa inyong estado. O, mag-apply online sa website para sa ahensya ng Medicaid sa inyong estado upang makita kung kwalipikado ka.

Sa anong uri ng plano ako eligible?

Sagutin ang ilang maiikling tanong para makita kung anong uri ng plano ang nababagay sa iyo.

Maghanap ng mga plano ng Medicaid sa lugar mo

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng Medicaid o dual-eligible plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang ZIP code mo para makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

1Nag-iiba-iba ang mga benepisyo at tampok ayon sa plano/lugar. May mga limitasyon at eksklusyon.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink