Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman
A mother and her caregiver son talking with a doctor at a health care clinic

Mga tip upang matulungan ang mga caregiver sa mga medikal na appointment

Nai-post: Marso 07, 2022

Petsa noong huling na-update: Marso 07, 2022

Kung isa kang tagapag-alaga sa isang miyembro ng pamilya o kaibigan na may kasalukuyang medikal na kundisyon, malamang na nakakapunta ka sa marami sa kanilang mga medikal na appointment. Malamang na regular ka ring nakikipag-ugnayan sa mga tao sa kanilang pangkat sa pangangalagang medikal. Gamitin ang mga tip na ito para makatulong sa iyo na patuloy na maging organisado. At siguraduhing nakukuha ng iyong kapamilya o kaibigan ang pinakamahusay na posibleng pangangalaga.

Kumuha ng libreng gabay mo sa dual na plano

 Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan sa isang madaling maunawaang gabay.

Bago ang appointment

 • Kung isa ka sa grupo ng mga tagapag-alaga, tiyaking alam ng lahat ang tungkol sa paparating na appointment.
 • Paalalahanan ang taong inaalagaan mo tungkol sa appointment nang maaga ng kahit isang linggo.
 • Tanungin ang taong inaalagaan mo kung mayroon siyang anumang alalahanin o tanong. Isulat ang mga ito sa iyong log ng cargiver at dalhin mo ang mga ito.
 • Kapag nagpapa-appointment, maaaring makatulong na itanong kung ano ang mangyayari. Halimbawa, kukuha ba ng dugo? Gayundin, kunin ang pangkalahatang tagal ng oras. Kung mas maraming impormasyon ang alam mo sa pagpunta, mas madali kang makapaghahanda. Maaari rin nitong maiiwas ang iyong kaibigan o kapamilya sa kaba o takot.
 • Maaari mong tawagan ang planong pangkalusugan para sa taong inaalagaan mo. Sabihin sa kanila ang tungkol sa appointment at sa anupamang naiskedyul mo. Sa ganoong paraan, malalaman mo kung magkakaroon ng anumang gastos na mula sa sariling bulsa.
 • Kakailanganin mo ba ng wheelchair o anumang iba pang suporta? Tumawag nang maaga upang maiayos ang mga gamit bago ka dumating. Alamin ang higit pa tungkol sa pangangalaga sa mga taong may mga kapansanan.
 • Ayusin ang lahat ng papeles, gayundin ang kasalukuyang ID sa planong pangkalusugan at/o (mga) card ng Medicaid at Medicare.

Sa appointment

 • Kung posible, magandang ideya na hayaan ang taong nasa pangangalaga mo na sagutin ang mga tanong ng tagapagbigay ng serbisyo. (Maliban na lang siyempre, kung tatanungin ka ng tagapagbigay ng serbisyo.)
 • Siguraduhing isasama ang taong inaalagaan mo sa lahat ng pakikipag-usap sa mga tagapagbigay ng serbisyo. Huwag magsalita ng tungkol sa kanya na parang wala siya sa silid.
 • Magdala ng up-to-date na listahan ng lahat ng gamot at suplemento.
 • Magsulat ng note kapag nagbabahagi ang medikal na propesyonal ng impormasyon sa taong inaalagaan mo.
 • Kung mayroon kang hindi maunawaan o may nakakalito, hilingin sa tagapagbigay ng serbisyo na ipaliwanag ang mga bagay sa ibang paraan.
 • Suriin ang listahan ng mga tanong at alalahanin na inihanda mo. Mas mainam kung magdadala ng 2 mga kopya para mabigyan mo ng kopya ang tagapagbigay ng serbisyo.
 • Igalang ang pagkapribado ng taong inaalagaan mo. Umalis sa silid kapag kinakailangan.

Pagkatapos ng appointment

 • Punuin ang mga reseta at kumuha kaagad ng anumang medikal na kagamitang kailangan. (Magandang ipagawa ang mga ito sa ibang tao kung nagtatanong sila kung paano sila makakatulong sa iyo.)
 • Magtakda ng anumang follow-up na appointment, kung kinakailangan.
 • Sa biyahe pauwi, tanungin ang iyong kaibigan o kapamilya tungkol sa appointment at kung ano ang sinabi ng tagapagbigay ng serbisyo.
 • Tandaan, maaaring maka-stress ang mga medikal na pagbisita. Maging mabuting tagapakinig at hayaan siyang ibahagi ang kanyang mga saloobin.

Maaari ding gawing mas madali ng ilang planong pangkalusugan ang pamumuhay ng mga tagapag-alaga

Kwalipikado ba ang taong inaalagaan mo sa parehong Medicare at Medicaid? Kung oo, maaari niyang tingnan ang dual-eligible na planong pangkalusugan. Ang mga planong ito ay kilala rin bilang Mga Dual na Plano para sa Mga Espesyal na Pangangailangan. Ang mga dual-eligible na plano ay isang uri ng Medicare Advantage na plano. Nakikipagtulungan ang mga ito sa planong Medicaid mula sa estado ng miyembro, na nakakatulong na gawing mas madaling maunawaan ang sinasaklaw ng Medicaid at ang sinasaklaw ng Medicare.

Kasama rin sa mga dual na plano ng UnitedHealthcare ang koordinasyon ng pangangalaga. Malaking tulong iyon kapag nakikipagtulungan kayo sa maraming doktor, espesyalista, at serbisyo sa pangangalaga. At mas pinapagaan nito ang pamumuhay ng mga tagapag-alaga pati na rin ng mga miyembro.

Tingnan ang mga UnitedHealthcare plan sa iyong lugar

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng dual-eligible o Medicaid plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang iyong ZIP code upang makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink