Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

Ano ang pormularyo at paano gumagana ang mga ito?

Pinost: Oktubre 13, 2021

Petsa noong huling in-update: Disyembre 01, 2022

Sa madaling salita, ang formulary ay ibang tawag lang sa isang listahan ng gamot. Ang formulary ay ang listahan ng mga generic at branded na inireresetang gamot na sinasaklaw ng isang partikular na plano sa insurance sa kalusugan. Minsan, ang mga formulary ng planong pangkalusugan ay tinutukoy din bilang mga listahan ng piniling gamot (preferred drug lists, mga PDL).

Kumuha ng libreng gabay mo sa dual plan

 Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mga Dual Special Needs plan sa isang madaling maunawaang gabay.

Para saan ang isang formulary?

Layunin ng isang formulary ng gamot na tumulong sa pamamahala ng mga gamot na pwedeng ireseta ng mga tagapagkaloob ng pangangalaga at masaklaw ng planong pangkalusugan sa 2023. Layunin ng isang medikal na formulary na tiyakin na ang mga gamot na sinasaklaw ng isang planong pangkalusugan ay ligtas, mabisa, at magagamit sa isang makatuwirang halaga. 

Sino ang gumagawa ng formulary ng gamot?

Ang mga formulary ng planong pangkalusugan ay karaniwang ginagawa ng isang komite na itinatag ng kumpanya ng insurance sa kalusugan ng plano. Malamang na isasama ng komite sa formulary ang mga pharmacist at doktor mula sa iba’t ibang medikal na larangan. Pipiliin ng komite na ito kung aling mga inireresetang gamot ang isasama sa formulary ng planong pangkalusugan. Maaring baguhin ng isang planong pangkalusugan ang listahan ng gamot sa formulary nito paminsan-minsan. Maaaring dahil iyon sa pagiging available ng mga bagong gamot, mga pagbabago sa paggamot, o batay sa bagong impormasyong medikal.

Kung ang isang inireresetang gamot ay wala sa formulary ng iyong planong pangkalusugan, malamang na kailanganin mo itong bayaran gamit ang sarili mong pera

Mga formulary ng plano sa gamot ng Medicare

Maaaring saklawin ang ilang partikular na gamot sa ilalim ng Part B ng Medicare (medikal na insurance). Ngunit kadalasan, ang mga gamot sa Part B ng Medicare ay hindi mga gamot na karaniwang ibibigay mo sa sarili mo. Kadalasan, ang mga gamot sa Part B ng Medicare ay iyong mga ibibigay sa iyo sa tanggapan ng doktor o sa mga lugar para sa outpatient sa ospital.

Ang mga plano sa gamot sa Part D ng Medicare at mga plano sa Medicare Advantage (Part C) ay magkakaroon ng medikal na formulary na naglilista ng mga gamot na sinasaklaw ng bawat plano. Sa pangkalahatan, ang mga formulary ay may kasamang pagpipiliang hindi bababa sa 2 gamot sa mga pinakakaraniwang inireresetang mga kategorya at klase. Nakakatulong itong tiyaking makukuha ng mga taong may iba’t ibang medikal na kundisyon ang mga kailangan nilang inireresetang gamot. Matuto nang higit pa tungkol sa 4 iba't ibang bahagi ng Medicare.

Mga formulary ng gamot sa dual-eligible na planong pangkalusugan

Ang mga dual-eligible na planong pangkalusugan, na kilala rin bilang Dual Special Needs Plans (mga D-SNP), ay isang uri ng plano sa Medicare Advantage para sa mga taong kwalipikado sa parehong Medicaid at Medicare. Maaaring iangkop ng mga dual na planong pangkalusugan ang mga formulary ng gamot, benepisyo at pagpipilian ng tagapagkaloob ng mga ito upang matugunan ang mga partikular na pangangailangan ng mga miyembrong pinaglilingkuran ng mga ito.

Kadalasang mayroong malulubha at pangmatagalang problemang pangkalusugan ang mga tao sa Medicaid at Medicare. Maaari ring gumagamit sila ng ilang inireresetang gamot. Maaaring wala ang ilang partikular na inireresetang gamot sa listahan ng mga gamot na inaprubahan ng Medicaid, sa mga gamot na inaprubahan ng Medicare, o sa formulary ng iyong planong pangkalusugan. Ang mga inireresetang gamot na ito ay itinuturing na mga gamot na wala sa formulary.

Kung wala sa formulary ng iyong planong pangkalusugan ang isang inireresetang gamot, malamang na kakailanganin mo itong bayaran gamit ang sarili mong pera. At maaaring maging napakamahal ng pagbabayad para sa mga inireresetang gamot. Kaya mahalagang tiyaking ang anumang kailangan mong inireresetang gamot ay nakalista sa formulary ng gamot bago ka magpatala o lumipat sa ibang plano sa pangangalagang pangkalusugan.

Paano susuriin kung kasama sa isang formulary ang gamot na kailangan mo

Kung tumitingin ka sa isang dual na planong pangkalusugan o plano ng Medicaid na iniaalok ng UnitedHealthcare, madali lang makita kung nasa formulary ng plano ang gamot na kailangan mo. Narito kung paano tingnan ang isang listahan ng gamot sa Ingles o Spanish:

  1. Ilagay ang iyong ZIP code sa kahon sa ibaba ng pahinang ito upang humanap ng plano sa iyong lugar
  2. I-click ang button na “Tingnan ang mga detalye ng plano” sa ilalim ng plano kung saan ka interesado
  3. Piliin ang “Listahan ng gamot” sa asul na kahon para sa paghahanap ng tagapagkaloob upang makakita ng mga inireresetang gamot na sinasaklaw ng planong iyon

Mataas ang tsansa na gusto mong malaman ang mga detalye tungkol sa mga gamot na ginagamit mo ngayon. Madali lang itong gawin, dahil maaari kang maghanap ng anumang gamot na gusto mo sa isang alphabetical list.

UCard®, na makukuha lang sa UnitedHealthcare

Ang iyong UCard ang ID mo bilang miyembro at marami pang iba. Gamitin ang iyong UCard para pambili ng masustansyang pagkain, mga produktong nabibili nang walang reseta (OTC), at pambayad sa mga utility bill.

Tingnan ang mga UnitedHealthcare plan sa iyong lugar

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng dual-eligible o Medicaid plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang ZIP code mo para makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink