Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

3 mga tip upang matulungan ang mga tagapag-alagang nasa malayo na maalagaan ang isang tao nasa malayo

Pinost: Abril 05, 2021

Petsa noong huling in-update: Disyembre 06, 2022

Ang mga taong may parehong Medicaid at Medicare ay maaaring may mga seryosong hamon sa kalusugan. Karamihan ay mga matatanda o mga taong may mga kapansanan na nangangailangan ng tulong mula sa mga tagapag-alaga para manatiling malaya at ligtas na manirahan sa kanilang sariling mga tahanan. Maraming mga gawain ang magagawa lamang ng isang hands-on na tagapag-alaga, ngunit paano kung nakatira ka sa malayo?

Maaari mo pa ring gampanan ang isang mahalagang papel bilang isang tagapag-alaga mula sa malayo. Narito ang 3 (na) tip sa malayuang pangangalaga upang matulungan kang pangalagaan ang isang tao mula sa malayo.

Kumuha ng libreng gabay mo sa dual plan

 Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mga Dual Special Needs plan sa isang madaling maunawaang gabay.

Tip 1: Kailangang masinop ang mga tagapag-alaga na nasa malayo

Bilang isang tagapag-alaga na nasa malayo, ang isa sa mga una at pinakamahalagang bagay na dapat gawin ay ang maging masinop. Kumuha ng maraming impormasyon hangga't maaari tungkol sa:

  • Mga kasalukuyang gamot
  • Mga medikal na dokumento
  • Impormasyon ng planong pangkalusugan
  • Katayuan sa Medicaid at Medicare
  • Mga pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa lahat ng tagapagbigay ng pangangalaga

Kung ikaw ay isang tagapag-alaga para sa isang nakatatanda, matanda o isang taong may espesyal na pangangailangan, kailangan mo ring makipag-usap sa kanilang mga tagapagbigay ng pangangalaga. Tiyaking ikaw o ang ibang tagapag-alaga ay may pahintulot na makakuha ng mga medikal na pag-update mula sa mga doktor. Maaaring kailanganin mo ring kumuha ng iba pang pahintulot upang mapangasiwaan ang mga benepisyo sa Medicaid, Medicare at Social Security ng iyong inaalagaan.

Maaaring kapaki-pakinabang na mapanatili ang mahalagang impormasyon ng sambahayan, medikal at pampinansyal sa iisang lugar. Siguraduhing madali mo itong maa-access upang makatugon ka sa mga bagay sa mismong oras. Kung may kabahagi ka sa mga tungkulin sa pangangalaga na ibang tao, magandang lumikha ka ng isang ligtas na online na folder. Sa ganoong paraan, maaaring ma-access ng sinuman sa inyo ang impormasyon kapag kailangan ninyo ito. May ilan ding libreng app na makakatulong sa pag-aayos ng pangangalaga gamit ang isang smart phone.

Makakatulong din ang mga dual-eligible na planong pangkalusugan na mapasimple ang pamumuhay para sa mga tagapag-alaga

Tip 2: Mahalaga para sa mga tagapag-alagang nasa malalayo na palaging makipag-ugnayan

Kung ikaw ang pangunahing tagapag-alaga, kausapin nang regular ang taong inaalagaan mo. Magandang mabisin silang kumustahin sa telepono tuwing umaga. Malalaman mong ligtas ang iyong kaibigan o miyembro ng pamilya sa magdamag at handang harapin ang araw. Magpanatili ng tala ng inyong mga chat. Halimbawa, kung sinabi ng iyong inaalagaan na sumakit ang ulo kahapon, itala ito upang maalala mong itanong ito muli. At tiyaking magtanong ng mga partikular na katanungan upang makakuha ng kapaki-pakinabang na impormasyon, tulad ng: Kumusta ang iyong lakas ngayon? Ano ang plano mong ihandang pananghalian mo ngayon? Ano ang plano mong gawin ngayon?

Tip 3: Pagpasyahan ang pinakamahusay na paraan na makakatulong ka bilang isang tagapag-alaga na nasa malayo

Kung pansuporta sa pangangalaga ang iyong papel, tanungin sa pangunahing tagapag-alaga kung paano ka makakatulong. Halimbawa, maaari mong itanong ang "Makakatulong kaya kung mag-order ako ng ilang bagong pajama para kay Inay online?" O "May inilaan akong bakanteng oras bukas para tulungan si Tito Dan na alamin ang bayarin sa seguro. Iyon ba ang pinakamahusay na paraan para makatulong ako, o may iba pa bang nais mong ipagawa sa akin?"

Maraming paraan para makakonekta at makapag-alok ng suporta at tulong mula sa malayo.

Nag-iisip pa rin kung paano ka makakagawa ng kaibahan bilang isang tagapag-alaga na nasa malayo?

Maraming mga paraan na maaari mong suportahan ang papel ng isang pangunahing tagapag-alaga. Narito ang ilang halimbawa:

  • Mag-alok na maging "tagakoordina ng impormasyon" o tagapamahala sa pag-aayos ng mga dokumento at impormasyong medikal
  • Magsaliksik sa pangangalaga sa bahay o iba pang mga paraan upang mabigyan ng pahinga ang pangunahing tagapag-alaga, tulad ng pag-organisa sa paghahatid ng pagkain o serbisyo ng paglilinis
  • Maging tagapamahala para sa pananalapi at ng pera
  • Tulungan ang pangunahing tagapag-alaga na tumingin sa mga bahay ng pangangalaga o mga pasilidad ng sinusuportahang pamumuhay kung kinakailangan
  • Makipag-usap sa ibang miyembro ng pamilya o kaibigan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga update sa email o paglikha ng isang online na account sa CaringBridge

Siguraduhing pasalamatan ang iba pang tagapag-alaga

Mayroon bang iba na gumagawa ng karamihan sa gawaing pangangalaga? Kung gayon, ang isa sa mga pinakamainam na magagawa mo ay ang tiyakin na ramdam ng taong iyon na pinapahalagahan siya. Karaniwan ang burnout, kahit na para sa mga pinakanakatuon na tagapag-alaga. Magpadala ng mga personal na tala ng pasasalamat sa koreo. Magpadala ng isang pinag-isipang regalo. O sabihin lang kung gaano mo pinahahalagahan ang lahat ng kanyang ginagawa. Kahit ang isang maliit na kilos o komento ay maaaring malayo ang mararating.

Kung nasa pasilidad ng tinutulungang pamumuhay ang iyong mahal sa buhay o sa pangmatagalang pangangalaga, lahat ng nasa itaas ay naaangkop pa rin. Ibahagi ang iyong pasasalamat sa pangkat ng pangangalaga na nangangalaga sa iyong kaibigan at kapamilya. Maaaring ang iyong tala ng pasasalamat ang tanging pagpapakita ng suporta na makukuha nila sa buong linggo.

Ang pangangalaga sa isang kapamilya o kaibigan mula sa malayo ay maaaring hindi madali. Ngunit marami ang paraan upang makakonekta at makapag-alok ng suporta at tulong mula sa malayong lugar. Manatiling organisado at ipakita ang iyong pasasalamat nang madalas para sa sinumang tumutulong.

Ang mga kwalipikado sa dual na planong pangkalusugan ay nag-aalok ng karagdagang suporta

Minsan, mas pinapadali rin ng tamang planong pangkalusugan ang pangangalaga. Ang mga kwalipikado sa dual na planong pangkalusugan, ay para sa mga taong kwalipikado para sa parehong Medicaid at Medicare. Karaniwang kasama sa mga planong ito ang maraming karagdagang benepisyo* upang matulungan ang mga miyembrong ganap na dual-eligible na mabayaran ang higit pa sa kanilang pangangalaga at mga gastusin.

Ang mga kwalipikado sa dual na planong pangkalusugan ay idinisenyo upang gawing simple ang buhay para sa mga miyembro ng ganap na karapat-dapat sa dalawahan. Pinapadali ng mga dual na plano na ikoordina ang pangangalaga para sa mga taong nangangailangang pamahalaan ang maraming doktor, mga espesyalista at mga serbisyo sa pangangalaga. Sa paggawa nito, makakatulong din ang mga kwalipikado sa dual na planong pangkalusugan na gawing simple ang buhay para sa mga tagapag-alaga.

Tingnan ang mga UnitedHealthcare plan sa iyong lugar

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng dual-eligible o Medicaid plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang ZIP code mo para makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

*Nagkakaiba-iba ang mga benepisyo at feature depende sa plano/lugar. May mga limitasyon at eksklusyon.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink