Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

Full vs. partial dual eligibility — ano ang pagkakaiba?

Pinost: Hulyo 12, 2022

Petsa noong huling in-update: Disyembre 02, 2022

Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng full dual eligibility?

Ang dual eligible ay nangangahulugan na kwalipikado ang isang tao para sa parehong Medicaid at Medicare. Upang magkaroon ng ganap na dual eligibility, nangangahulugan ito na kwalipikado ka para sa kumpletong benepisyo ng Medicaid ng estado gayundin para sa Medicare. Maaari ding maging kwalipikado para sa Dual Special Needs plan (D-SNP) ang isang tao na kwalipikado sa full dual eligibility.* Ito ay isang uri ng Medicare Advantage plan na nag-aalok ng mga karagdagang benepisyo na higit pa sa tradisyonal na Medicare at Medicaid.

Binabayaran ng Medicare ang karamihan sa mga sakop na pangangalaga at mga benepisyo, ngunit binabayaran ng Medicaid ang ilang gastos mula sa sariling bulsa para sa mga copay, coinsurance, deductible, at premium. Sinasalo rin ng Medicaid ang mga benepisyong hindi sakop ng Dual Special Needs Plan, gaya ng pangmatagalang pangangalaga.

Kumuha ng libreng gabay mo sa dual plan

 Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mga Dual Special Needs plan sa isang madaling maunawaang gabay.

Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng partial na dual eligibility?

Ang partial dual eligibility ay nangangahulugang kwalipikado ang isang tao para sa Medicare Savings Program (MSP). Ang mga MSP ay pinamamahalaan ng programang Medicaid sa bawat estado. Bagama’t sinasalo ng mga MSP ang ilang partikular na gastos sa Medicare, tulad ng mga premium sa Part A at Part B ng Medicare, hindi nakakatanggap ang mga taong may partial dual eligibility ng kumpletong medikal na benepisyo ng Medicaid.

Maaari ding maging kwalipikado para sa plano sa Dual Special Needs plan (D-SNP) ang isang tao na partial dual eligibility.* Bagama’t binabayaran ng Medicare ang karamihan sa sakop na pangangalaga at mga benepisyo, ang mga partial dual eligible naman ang responsable para sa mga gastos na mula sa sariling bulsa.

Paano nakakatulong ang isang Medicare Savings Program (MSP) sa mga partial dual eligible?

Kapag kumukuha ng pangangalagang medikal ang mga miyembro ng Medicare, hindi sakop ng Medicare ang buong halaga ng mga serbisyo. Ang halagang natitira, na tinatawag na bahagi sa gastos o gastos mula sa sariling bulsa, ay responsibilidad na bayaran ng miyembro ng Medicare. Maaaring tawagin ang mga ito na premium, copay, coinsurance o deductible. Sa mga MSP, tumutulong ang programang Medicaid ng estado na bayaran ang ilan sa mga gastusing ito para sa mga partial dual eligible. Ang halaga ng tulong (o pagbabahagi sa gastos) na ibinibigay ng Medicaid ay pangunahing nakadepende sa 2 bagay na ito:

 1. Magkano ang kinikita ng tao (kita)
 2. Magkano ang kanilang ari-arian (mga asset) — gaya ng bahay
Para sa mga tao na full dual eligible, maaaring tumulong ang Medicaid na masalo ang ilan sa mga gastos mula sa sariling bulsa para sa coverage ng Medicare

May 4 iba't ibang uri ng partial dual eligibility

Ang 4 mga kategorya ng partial na dual eligibility ay:

 1. Qualified Medicare Beneficiary (QMB) 
  Ang programang QMB ay tumutulong na magbayad ng mga premium para sa Part A ng Medicare(insurance sa ospital) at Part B ng Medicare(medikal na insurance). Ang mga miyembrong may eligibility sa QMB ay nakakakuha rin ng coverage sa bahagi sa gastos para sa mga copay, deductible, at coinsurance.
 2. Specified Low Income Medicare Beneficiary (SLMB)
  Ang programa ng SLMB ay tumutulong na magbayad lang ng mga premium para sa Part B ng Medicare (medikal na insurance).
 3. Qualified Individual (QI)
  Ang programang QI ay tumutulong na magbayad ng mga premium para sa Part B ng Medicaid (medikal na insurance), ngunit ang mga miyembrong ito ay maaaring magkaroon ng mas mataas na kita kaysa sa SLMB.
 4. Qualified Disabled and Working Individuals (QDWI)
  Ang programang QDWI ay tumutulong na magbayad ng mga premium sa Part A ng Medicare (insurance sa ospital). Ito ay para sa mga taong may kapansanan ngunit bumalik na sa trabaho. Bilang resulta, nawala sa kanila ang kanilang walang premium na coverage ng Part A ng Medicare.

Humingi ng tulong upang maghanap ng dual eligible health plan

Sa palagay mo ba, ikaw, ang isang miyembro ng pamilya o ang isang taong inaalagaan mo ay kwalipikado bilang full o partial dual eligible? Maaari mong gamitin ang field ng paghahanap sa ibaba upang makita kung anong mga plano ang available sa iyong lugar. Kung hindi ka sigurado, tawagan kami at makipag-usap sa isa sa aming mga lisensyadong ahente. Ipapaliwanag nila ang lahat ng pagpipilian at tutulungan ka nilang mahanap ang tamang dual-eligible health plan para sa iyo.

Tumawag sa 1-844-812-5967, TTY: 711
8 AM - 8 PM lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo. Se habla español.

*Ang coverage para sa mga taong kwalipikado para sa partial na dual eligibility ay available lang sa ilang partikular na lugar. 

Tingnan ang mga UnitedHealthcare plan sa iyong lugar

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng dual-eligible o Medicaid plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang ZIP code mo para makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink