Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

Medicare at Medicaid at kapansanan

Nai-post: Hulyo 30, 2021

Petsa noong huling na-update: Disyembre 02, 2022

Ano ang Medicaid at sino ang kwalipikado?

Ang Medicaid ay isang pederal at pang-estadong programang nagbibigay ng saklaw sa pangangalagang pangkalusugan sa mga taong kwalipikado. Ang mga taong kwalipikado para sa Medicaid ay kinabibilangan ng:

 • Mga buntis na mababa ang kita
 • Mga anak ng pamilyang may mababang kita
 • Mga bata na nasa ampunan
 • Mga taong may kapansanan
 • Mga nakatatandang may mababang kita
 • Mga magulang o tagapag-alaga na may mababang kita

Ang mga programa ng Medicaid ay pinatatakbo ng estado. Kaya maaaring piliin ng mga estado na magbigay ng Medicaid sa mas maraming tao, tulad ng mga indibidwal na may mababang kita na maaaring mayroon o walang mga anak.

Kumuha ng libreng gabay mo sa dual na plano

 Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan sa isang madaling maunawaang gabay.

Maaari ba akong makakuha ng Medicare o Medicaid nang may kapansanan?

Ang mga taong may kapansanan o mga kondisyong hindi gumagaling at may mababang kita ay kwalipikado para sa Medicaid. Nagbibigay din ang lahat ng mga estado ng mga benepisyo ng Medicaid sa matanda, bulag at may kapansanan (ABD). Ang ABD Medicaid ay para sa mga may sapat na gulang 65 at mas matanda o sinumang may kapansanan ayon sa Social Security. Ngunit kailangan mo ring matugunan ang mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado sa pananalapi sa iyong estado.

Kung kwalipikado ka para sa Medicaid o Medicare ay nakasalalay sa uri ng mga benepisyo sa kapansanan na iyong nakukuha.

 • Kung mayroon kang kapansanan sa Supplemental Security Income (SSI):
  Kwalipikado ka para sa saklaw ng Medicaid. Sa maraming estado, awtomatiko kang makakakuha ng Medicaid. Ngunit sa ibang mga estado, kakailanganin mong mag-sign up para sa Medicaid.
 • Kung nakakakuha ka ng Social Security Disability Income (SSDI):
  Kwalipikado ka para sa Medicare.
Higit sa 10 milyong tao ang kwalipikado para sa Medicaid batay sa pagkakaroon ng kapansanan
MACPAC (Medicaid and CHIP Payment and Access Commission)

Anong mga kundisyon ang kwalipikado bilang isang kapansanan?

Mayroon ka mang SSI, SSDI, Medicaid, ABD Medicaid o Medicare, o wala, pare-pareho ang mga kinakailangang medikal. Una, dapat mong matugunan ang mga kinakailangan na hindi pang-medikal sa may kapansanan. Ang mga ito ay pangunahing batay sa iyong kasaysayan ng trabaho at mga buwis sa social security na iyong nabayaran. Pagkatapos, ang mga buwanang benepisyo sa kapansanan ay binabayaran kung ang kondisyong medikal ay inaasahang tatagal nang hindi bababa sa 1 taon o magreresulta sa pagkamatay.

Ang iba't ibang uri ng mga kondisyong medikal na kwalipikado bilang isang kapansanan para sa mga matatanda na higit sa edad 18 ay nakalista sa tsart sa ibaba. Tandaan na ang tsart ay nagpapakita ng pangkalahatang listahan. Hindi kasama rito ang bawat kundisyon na maaaring magkwalipika sa mga nasa hustong gulang para sa may kapansanan sa social security. Para sa buong listahan ng mga pangkwalipikang kundisyon, bisitahin ang website ng Social Security Administration (SSA) May hiwalay din na listahan ng pagkabata na nagpapakita ng mga kapansanan para sa mga batang may kapansanan.

Pangkwalipikang Karamdaman sa Kalusugan

Paglalarawan

Musculoskeletal system (mga kalamnan, buto at kasukasuan)

Ang mga problemang tulad ng panghihina ng kalamnan, limitadong saklaw ng paggalaw at pagkawala ng o mabagal na mga reflex

Espesyal na mga pandama at pagsasalita

Pagkawala ng paningin na naglilimita sa pagkita ng mga pinong detalye, pagbabasa o sa mga gilid ng mata

Paghinga

Kahirapan sa paghinga, tulad ng sa COPD, talamak na bronchitis at emphysema, hika at cystic fibrosis

Cardiovascular system (puso at mga daluyan ng dugo)

Mga karamdaman na pumipigil sa puso o sa sistema ng sirkulasyon (mga arterya, ugat at daluyan ng dugo) na gumana nang maayos

Digestive system

Mga problema sa pagtunaw, kabilang ang hepatic (atay) na pagpalya, namamagang sakit sa bituka, syndrome sa maikling bituka, at malnutrisyon

Genitourinary (bato)

Mga karamdaman na nagreresulta sa hindi gumagaling na sakit sa bato (CKD)

Hematological (dugo)

Mga problemang hindi nakaka-cancer sa paggawa at paggana ng puti at pulang mga selula ng dugo at pamumuo ng dugo

Balat

Mga problema sa balat, kabilang ang mga hindi gumagaling na impeksyon ng balat o mga mucous membrane, dermatitis at pagkasunog

Kawalan ng balanse sa endocrine (hormonal)

Mga kondisyong medikal na nagsasanhi sa mga glandula ng katawan na bumuo ng labis (hyperfunction) o kulang (hypofunction) na partikular na hormone

Mga congenital na karamdaman (mga depekto sa kapanganakan) na nakakaapekto sa maraming sistema ng katawan

Down syndrome at iba pang mga depekto sa kapanganakan, kabilang ang Tay-Sachs disease, phenylketonuria (PKU) at fetal alcohol syndrome

Neurological (utak at nervous system)

Mga kundisyon na naglilimita sa paggana ng pisikal at mental, tulad ng epilepsy, ALS, coma at maagang pagsisimula ng sakit na Alzheimer

Mga karamdaman sa pag-iisip

Sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga karamdaman sa pag-iisip, kabilang ang schizophrenia, depressive, bipolar at mga kaugnay na karamdaman, OCD, autism, mga karamdaman sa pagkain at mga karamdaman na nauugnay sa trauma at stressor

Cancer

Ang lahat ng uri ng cancer maliban sa ilang cancer na nauugnay sa impeksyon ng human immunodeficiency virus (HIV)

Immune system

Mga karamdamang nakakaapekto sa immune system, kabilang ang mga sakit na rheuma, mga karamdaman sa nag-uugnay na tisyu at impeksyon sa human immunodeficiency virus (HIV)

Paano kung mas mababa ang edad mo sa 65 at may kapansanan ka?

Mga taong wala pang edad na 65 na may mga kapansanan ay awtomatikong kwalipikadong makakuha ng Orihinal na Medicare (Mga Bahagi A at B) pagkatapos nilang makatanggap ng mga benepisyo sa kapansanan mula sa Social Security para sa 24 buwan. Kung kwalipikado ka rin para sa Medicaid o kapansanan sa Medicaid, ang programa sa inyong estado ng Medicaid ay maaaring makatulong na bayaran ang mga gastos at serbisyong hindi saklaw ng Medicare. Para sa anumang mga serbisyo na saklaw ng parehong Medicare at Medicaid (tulad ng mga pagbisita sa doktor, pangangalaga sa ospital, pangangalaga sa bahay at pangangalaga ng may kasanayang pasilidad sa pangangalaga), magbabayad muna ang Medicare. Maaari ring magbayad ang Medicaid para sa mga idinagdag na gastos o serbisyo, ngunit pagkatapos lamang maubos ang bahagi ng Medicare.

Ano ang saklaw na karapat-dapat sa dalawahan o dalawahang saklaw sa espesyal na pangangailangan?

Mahigit sa 10 milyong tao ang kwalipikado para sa Medicaid batay sa pagkakaroon ng kapansanan.1 Mayroon ding higit sa 12 milyong tao na kwalipikado para sa parehong Medicare at Medicaid.2 Ang mga taong ito ay kilala bilang "karapat-dapat sa dalawahan" sapagkat kwalipikado sila sa dalawahan para sa Medicare at Medicaid. Ang mga planong pangkalusugan na kwalipikado sa dalawahan ay nag-aalok ng mas maraming benepisyo kaysa sa Orihinal na Medicare. Pero maraming mga tao na maaaring kwalipikado para sa Dalawahang Plano sa Espesyal na Pangangailangan ang hindi nakakaalam na may ganitong mga plano.

Ano ang Dalawahang Plano sa mga Espesyal na Pangangailangan?

Ang mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan ay para sa mga taong maaaring makagamit ng ilang karagdagang tulong. Iyon ay maaaring dahil sa kita, mga kapansanan, edad at/o mga karamdaman. Ang mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan ay isang uri ng planong Medicare Advantage. Kabilang dito ang lahat ng nakukuha ninyo sa Original na Medicare, at saklaw sa inireresetang gamot at maraming iba pang karagdagang benepisyo bukod pa rito. At makukuha mo ang lahat ng ito nang kasing-baba ng $0 na premium ng plano.*

Paano mag-enroll sa Dalawahang Plano sa mga Espesyal na Pangangailangan

To see if you qualify for a Dual Special Needs plan, read this article. O gamitin ang search box sa ibaba upang makahanap ng mga dalawahang plano sa kalusugan na magagamit sa inyong lugar.

UCard®, only from UnitedHealthcare

Your UCard is your member ID and so much more. Gamitin ang iyong UCard para pambili ng masustansyang pagkain, mga produktong nabibili nang walang reseta (OTC) at pambayad sa mga singil sa utility.

1 MACPAC (Medicaid and CHIP Payment and Access Commission) 
2 CMS Medicare-Medicaid Coordination Office analytics webpage

*Nagiging iba-iba ang mga benepisyo at feature ayon sa plano/lugar. May mga nalalapat na limitasyon at pagbubukod. 

Tingnan ang mga UnitedHealthcare plan sa iyong lugar

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng dual-eligible o Medicaid plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang iyong ZIP code upang makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink