Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

Mga benepisyong gusto mo, mula sa kaunti hanggang sa walang dagdag na babayaran

Hindi lahat ng segurong pangkalusugan ay ginawa nang patas. Kaya ipinagmamalaki naming mag-alok ng mura o walang bayad na mga plano sa Medicaid at higit pang mga benepisyo sa aming mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan.1

Alamin ang tungkol sa mga plan namin

Medicaid lang

Nagbibigay ang Medicaid ng segurong pangkalusugan para sa ilang tao na maliit ang kinikita, mga bata, mga buntis, matatanda, at mga taong may mga kapansanan. Sa ilang estado, sinasaklaw ng Medicaid ang lahat ng nasa hustong gulang na mas mababa ang kita kaysa sa isang partikular na antas ng kita.

D-SNP

Kung karapat-dapat ka para sa Medicare at Medicaid, maaaring tama para sa iyo ang isang Dual Special Needs plan (D-SNP). Ang mga plan na ito ay magagamit sa ilang estado. Sa isang D-SNP, maaari kang makakuha ng marami pang benepisyo at mga feature kaysa sa Original Medicare, lahat nang walang karagdagang gastos sa iyo.

Mga plano ng ACA Marketplace

Kung bibili ka ng sarili mong segurong pangkalusugan para sa iyo at sa iyong pamilya, ang Marketplace ng pangangalaga ng kalusugan ay para sa iyo. Sa Marketplace ibinebenta ang mga health plan ng ACA. Nag-aalok kami ng mga Individual at Family plan sa 22 estado.

CHIP

Ang bawat bata ay nararapat na lumaking malusog at masaya. Upang matulungan silang makamit iyon, kailangan ng mga bata ng regular na pagsusuri at pangangalagang medikal. Kung ang iyong sanggol, bata o tinedyer ay walang segurong pangkalusugan, ang Children's Health Insurance Program (CHIP) ay nag-aalok ng mababang halaga o walang bayad na coverage.

Sa anong uri ng plano ako karapat-dapat?

Sagutin ang ilang maiikling tanong upang makita kung anong uri ng plano ang maaaring akma para sa iyo.

Hand holding a medic card

Pag-renew sa pagiging karapat-dapat sa Medicaid

Kung hiniling sa iyo na i-renew ang iyong plano sa Medicaid, maaaring mayroon kang mga tanong tungkol sa kung ano ang susunod na gagawin. Narito kami upang tulungan kang masuri ang iyong katayuan sa Medicaid at tuklasin ang iba pang mga opsyon sa saklaw kung kailangan mo ng bagong plano.

Ano ang Medicaid?

Ang Medicaid ay isang paraan upang makakuha ng pangangalaga sa kalusugan sa mas mababang halaga o minsan ay wala kayong babayaran. Karaniwang sinasaklaw ng Medicaid ang mga bata, babaeng buntis, nasa hustong gulang na nakatatanda at taong may mga kapansanan at kwalipikadong nasa hustong gulang na mababa ang kita. Ang Medicaid ay pinapangasiwaan ng bawat estado, kaya ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat ay maaaring magbago ayon sa estado.

Medicaid Card

Mga pakinabang ng Medicaid

Inaatasan ng pederal na pamahalaan ang mga estado na magbigay ng ilang partikular na medikal na benepisyo sa mga taong karapat-dapat para sa Medicaid. 

Maaaring piliin ng mga estado na magbigay ng mga karagdagan at opsyonal na benepisyo tulad ng:

  • Mga pagbisita at pananatili sa ospital
  • Mga pagbisita sa tanggapan ng doktor
  • Pangangalaga bago manganak at pagpapaanak
  • Mga serbisyo sa nursing home
  • Mga serbisyong pangkalusugan sa tahanan
  • Mga screening sa maagang pagkabata
  • Pang-emergency na medikal na transportasyon

Sa anong uri ng plano ako karapat-dapat?

Sagutin ang ilang maiikling tanong upang makita kung anong uri ng plano ang maaaring akma para sa iyo.

Karapat-dapat ba ako para sa Medicaid?

Ang Medicaid ay pinamamahalaan ng bawat estado, kaya nakadepende ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat sa kung saan ka nakatira.

Paano ako makakapagpatala sa Medicaid?

Upang makapag-enrol sa Medicaid, kakailanganin mong mag-apply sa pamamagitan ng ahensya ng Medicaid sa iyong estado.

Tagapangalaga ka ba?

Alamin ang tungkol sa mga mapagkukunan para sa mga nangangalaga sa mga taong may Medicaid at Medicare.

1 bahagi ng CMS sa merkado sa datos ng pagpapatala noong Marso 2023

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink