Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman

Bakit kailangan ang eligibility sa Medicaid para sa coverage ng D-SNP

Pinost: Hulyo 12, 2022

Petsa noong huling in-update: Disyembre 02, 2022

Ang coverage ng Medicaid ay isang mahalagang bahagi ng dual eligibility

Ang mga taong kwalipikado para sa Medicare at Medicaid ay tinatawag na dual-eligible. Iyon ay dahil dual eligible sila sa parehong programa. Nangangahulugan din ang pagiging kwalipikado sa dual plan na maaaring maging kwalipikado ang isang tao para sa Dual Special Needs plan (D-SNP). Ang mga D-SNP ay isang uri ng Medicare Advantage plan na nagbibigay ng mga karagdagang benepisyo na higit pa sa Original Medicare at Medicaid. Ano ang mangyayari kapag nawalan ng eligibility ang isang tao sa Medicaid? Magbasa para malaman mo.

Kumuha ng libreng gabay mo sa dual plan

 Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mga Dual Special Needs plan sa isang madaling maunawaang gabay.

Kailangang panatilihin ng mga miyembro ng D-SNP ang kanilang eligibility sa Medicaid

Bilang karagdagan sa pagiging kwalipikado para sa Medicare, kinakailangan din ang pagkakaroon ng coverage ng Medicaid upang makapag-enroll sa isang D-SNP. At hindi lang iyon sa unang pagsali mo. Upang manatiling eligible, kailangan mong panatilihin ang iyong coverage ng Medicaid sa buong panahon. Kung nawala mo ang iyong pagiging eligibility sa Medicaid, dapat kang makatanggap kaagad ng sulat mula sa iyong kumpanya ng insurance sa kalusugan. Ipinapabatid sa iyo ng liham na ito na hindi mo na natutugunan ang mga requirement sa eligibility sa D-SNP.

Ano ang mangyayari kung nawala ng isang miyembro ng D-SNP ang kanyang eligibility sa Medicaid?

Kapag hindi na kwalipikado ang isang miyembro ng D-SNP para sa Medicaid, magkakaroon siya ng palugit na panahon. Depende sa planong pangkalusugan, ang palugit na panahong ito ay maaaring 30 (na) araw o hanggang 6 (na) buwan. Ang mga miyembro ay maaari pa ring makakuha ng pangangalaga at mga serbisyo sa pamamagitan ng kanilang planong pangkalusugan. At babayaran pa rin ng Medicare ang karamihan sa coverage na pangangalaga at mga benepisyo. Ang pagkakaiba lang ay, sa panahon ng palugit, ang miyembro ng D-SNP ang magbabayad para sa anumang gastos mula sa sariling bulsa. Ito ay maaaring mga copayment, coinsurance, deductible at premium na binabayaran dati ng Medicaid.

Kapag hindi na kwalipikado ang isang miyembro ng D-SNP para sa Medicaid, magkakaroon siya ng panahon ng palugit

Kung hindi maibabalik ang iyong saklaw sa Medicaid sa panahon ng palugit, maaaring kailanganin mong pumili ng ibang planong pangkalusugan

Kung matapos na ang panahon ng palugit at hindi ka nakapagpa-certify muli para sa coverageng Medicaid, maaalis ka sa pagkaka-enroll sa iyong D-SNP o sa iba pang Special Needs health plan ng Medicare. Kung ganoon ang mangyari, magpapadala sa iyo ang iyong planong pangkalusugan ng isa pang liham na nagsasabi sa iyo kung kailan matatapos ang iyong coverage. Pagkatapos nito ay magkakaroon ka ng Special Enrollment Period (SEP) para magpatala sa isang bagong Medicare Advantage na plano o Original Medicare at Part D ng Medicare (plano sa inireresetang gamot). Ang iyong bagong saklaw ay magsisimula sa buwan pagkatapos ng iyong nakaraang plano.

Kung mawawalan ka ng buong coverage ng Medicaid, maaari kang maging isang partial dual na miyembro

Ang partial na dual eligibility ay kapag ang isang tao ay kwalipikado para sa Medicare, ngunit hindi siya nakakatanggap ng kumpletong medikal na benepisyo ng Medicaid. Kung nawala mo ang iyong kumpletong medikal na benepisyo ng Medicaid, ngunit kalahok ka pa rin sa isang Medicare Savings Program(MSP), maaari kang maging kwalipikado para sa isang partial na dual plan.* Bagama’t binabayaran ng Medicare ang karamihan sa sakop na pangangalaga at mga benepisyo, maraming partial na dual eligible ang responsable para sa mga gastos na mula sa sariling bulsa. Matuto pa tungkol sa partial na dual eligibility.

*Ang coverage para sa mga taong kwalipikado para sa partial na dual eligibility ay available lang sa ilang partikular na lugar. 

Tingnan ang mga UnitedHealthcare plan sa iyong lugar

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng dual-eligible o Medicaid plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang ZIP code mo para makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM hanggang 8 PM lokal na oras, 7 araw sa isang linggo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink