Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Pangunahing Nilalaman
A middle-aged black woman receiving care at home from a young female care provider

Pantahanang pangangalagang pangkalusugan ng Medicaid

Pinost: Agosto 16, 2023

Petsa noong huling in-update: Agosto 17, 2023

Ang mga serbisyong pambahay na pangangalagang pangkalusugan ng Medicaid ay tumutulong sa mga matatanda na manatili sa kanilang sariling mga tahanan. Kadalasan, mas gusto ng mga taong kayang manirahan sa bahay ang manatili rito kaysa sa tumira sa isang nursing home o pasilidad ng pangangalaga. Ngunit ang ilang mga tao ay maaaring mangailangan ng kaunting karagdagang tulong upang makapamuhay nang ligtas sa tahanan. Doon pumapasok ang pangangalaga sa loob ng tahanan ng Medicaid.

Sinasaklaw ba ng Medicaid ang pambahay na pangangalagang pangkalusugan?

Inaatasan ng pederal na pamahalaan ang lahat ng 50 estado na mag-alok ng ilang uri ng mga benepisyo sa kalusugan sa tahanan sa pamamagitan ng Medicaid. Ngunit ang mga programa ng Medicaid ay nagbabago sa bawat estado. Bilang resulta, ang dami ng pangangalaga sa loob ng tahanan at kung anong mga uri ng mga serbisyong pambahay na pangangalagang pangkalusugan ng Medicaid ang magagamit ay depende sa kung saan ka nakatira.

Gayundin, ang terminong pangangalaga sa tahanan ay maaaring ilapat sa ibang mga lugar bukod sa personal na tahanan ng isang tao. Ang pangangalaga sa loob ng tahanan ng Medicaid ay maaaring ibigay sa tahanan ng isang kaibigan o kamag-anak, isang tahanan ng foster care ng nasa hustong gulang o isang pasilidad ng tinutulungang pamumuhay.

Inaatasan ng pederal na pamahalaan ang lahat ng 50 estado na mag-alok ng ilang uri ng mga benepisyo sa kalusugan sa tahanan sa pamamagitan ng Medicaid

Anong mga serbisyong pangkalusugan sa tahanan ang saklaw ng Medicaid?

Maaaring saklawin ng mga programa ng Medicaid ng estado ang malawak na hanay ng mga serbisyo. Mayroon ding iba't ibang paraan na pinipili ng mga estado na pagsaklaw sa mga serbisyong pangkalusugan sa tahanan ng Medicaid. Kahit na ang ilang mga serbisyo sa pangangalaga sa loob ng tahanan ay hindi saklaw ng regular na plano ng Medicaid ng estado, maaari pa ring ialok ang mga ito sa pamamagitan ng mga programang Mga Serbisyong Nakabase sa Tahanan at Komunidad (Home and Community Based Services, HCBS).

Ipinapakita ng chart sa ibaba ang mga uri ng mga serbisyong pangkalusugan sa tahanan ng Medicaid na karaniwang magagamit sa karamihan ng mga estado.

Serbisyong pangangalaga sa loob ng tahanan ng Medicare

Paglalarawan

Pambahay na pangangalagang pangkalusugan Pangangalagang medikal na inihahatid sa tahanan ng mga doktor, nars o iba pang sinanay na mga tagapagbigay ng serbisyong medikal
Pangangalaga sa tahanan/pangangalaga ng sarili Tumutulong sa mga aktibidad ng pang-araw-araw na pamumuhay, tulad ng pagligo, pag-aayos ng sarili, pagbibihis, pagkain at pagkilos
Mga serbisyo sa gawaing-bahay Tulong sa mga pangkalahatang gawain sa bahay tulad ng pag-aayos, paglalaba, pamimili ng groserya at paghahanda ng mga pagkain
Mga serbisyo sa terapiya Terapiya na nauugnay sa katawan, pagsasalita at trabaho
Pangangalaga sa araw/kalusugan sa araw ng nasa hustong gulang Bagama't inihahatid ito sa isang lugar sa komunidad sa halip na sa tahanan, ang pangangalaga sa nasa hustong gulang sa araw ay maaaring magbigay ng mga pagkain, tulong sa pangangalaga ng sarili at mga aktibidad na panlipunan upang matulungan ang mga matatanda na mamuhay nang nakapag-iisa
Mga pagbabago para sa aksesibilidad Mga rampa ng wheelchair, walk-in na bathtub, mga hawakan, stairlift at iba pang mga pagbabago upang makatulong na mapabuti ang aksesibilidad at kaligtasan sa bahay o para sa isang sasakyan
Medikal na Kagamitan at mga Supply Mga wheelchair, walker at iba pang medikal na kinakailangan na kagamitan at supply
Mga serbisyo sa nutrisyon Mga pagkain na inihahatid sa bahay o inihahain sa isang setting ng grupo, pagpapayo kaugnay ng nutrisyon at mga suplementong pang-nutrisyon
Mga Serbisyo sa Pagtugon sa Personal na Emerhensiya Mga serbisyong elektronikong pagsubaybay o serbisyo sa pagtawag at pagtugon na nagbibigay-daan sa mga tao na gumugol ng oras nang mag-isa nang walang direktang pangangasiwa
Tulong sa transportasyon Mga pagsakay o kasama papunta sa mga medikal na appointment, sa botika pati na rin sa mga pangangailangang hindi medikal
Pangangalaga sa hospisyo Para sa mga taong nataningan na ang buhay ng 6 na buwan o mas maikli, maaaring magbayad ang Medicaid para sa hospisyo sa tahanan
Suporta sa pamilya at tagapag-alaga Pagsasanay, pangangalaga para makapahinga ang tagapag-alaga (mga pahinga mula sa pag-aalaga) at iba pang suporta upang matulungan ang mga tagapag-alaga na magtagumpay sa kanilang tungkulin

Ang ilang serbisyong pangangalaga sa loob ng tahanan tulad ng bihasang pangangalaga at terapiya na nauugnay sa trabaho, katawan o pagsasalita ay inihahatid ng mga lisensyadong propesyonal. Ang iba pang serbisyo, tulad ng paggawa ng mga gawain sa bahay at paghahanda ng pagkain, ay maaaring ibigay ng mga miyembro ng pamilya, kaibigan o bayad na tagapag-alaga.

Ilang oras ng pambahay na pangangalagang pangkalusugan ang saklaw ng Medicaid?

Gaya ng naunang nasabi, ang mga patakaran para sa Medicaid ay nakadepende sa estado kung saan ka nakatira. Kung gaano karaming pangangalaga ang makukuha mo ay maaaring depende rin sa uri ng programa ng Medicaid sa kung saan ka nakatala. Ang antas ng ibinibigay ng Medicaid na pambahay na pangangalagang pangkalusugan ay karaniwang batay sa mga pangangailangan ng indibidwal. Maaaring magbayad ang ilang programa ng Medicaid para sa isang personal na katulong sa pangangalaga na pumapasok nang ilang oras kada araw sa maraming araw ng linggo. Maaaring saklawin lamang ng ibang mga programa ang pang-nasa hustong gulang na pangangalaga sa araw sa ilang araw bawat linggo.

Paano maging kwalipikado para sa pambahay na pangangalagang pangkalusugan ng Medicaid

May 2 na pangunahing mga kinakailangan na kailangan mong matugunan upang maging kwalipikado para sa mga serbisyong pambahay na pangangalagang pangkalusugan ng Medicaid:

  1. Mga kinakailangan sa pananalapi — Ang bawat estado ay may mga limitasyon sa kung magkano ang maaari mong kitain o ang halaga ng iyong ari-arian. Ngunit ang limitasyon upang maging kwalipikado para sa mga serbisyo ng HCBS ay maaaring mas mataas kaysa sa regular na Medicaid.
  2. Medikal na pangangailangan — Karamihan sa mga programang Medicaid ng estado ay nangangailangan na ipakita ng mga tatanggap na kailangan nila ng pangangalagang medikal sa loob ng tahanan o tulong sa pagligo, pagbibihis, pagkain at iba pang mga aktibidad ng pang-araw-araw na buhay. Upang maging kuwalipikado para sa mga programa ng HCBS, ang mga tatanggap ay karaniwang nangangailangan ng parehong antas ng pangangalaga na ibinibigay sa isang nursing home.

Nagbibigay din ang mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan ng karagdagang suporta

May iba pang mga paraan upang makakuha ng karagdagang tulong upang magawang mas madali ang buhay. Kung mayroon kang parehong Medicaid at Medicare, maaari kang makakuha ng Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan (Dual Special Needs Plan, D-SNP). Nakikipagtulungan ang D-SNP na plano sa iyong planong pangkalusugan sa Medicaid. Mapapanatili mo ang lahat ng iyong benepisyo sa Medicaid. Bukod dito, makakakuha ka ng maraming karagdagang benepisyo na hindi sinasaklaw ng Original Medicare.* Ang mga Dual Special Needs plan ay may $0 na premium para sa mga miyembrong may Dagdag na Tulong (Subsidy sa Mababa ang Kita). Tingnan kung kwalipikado ka para sa Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan.

*Nagkakaiba-iba ang mga benepisyo at feature depende sa plano/lugar. May mga limitasyon at eksklusyon. 

Sa anong uri ng plano ako eligible?

Sagutin ang ilang maiikling tanong para makita kung anong uri ng plano ang nababagay sa iyo.

Maghanap ng mga plano ng Medicaid sa lugar mo

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng Medicaid o dual-eligible plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang ZIP code mo para makita ang tamang planong makatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink